165/2018

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2018

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun asetuksen (938/2017) liitteenä oleva maksutaulukko.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2018

Työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Nadine Hellberg-Lindqvist

Liite

MAKSUTAULUKKO (PRH)

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §

Kansalliset patenttiasiat

Hakemusmaksu 500 €
Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 400 €
Lisämaksu jokaisesta viisitoista ylittävästä patenttivaatimuksesta 50 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu. 50 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava. 500 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 350 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta, ensimmäinen kerta 70 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta, muut kerrat 140 €
Tilausmaksu välipäätöksen asiakirjoista yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Julkaisumaksu 500  €
Julkaisumaksu käännöksen korjauksen johdosta 500 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 400 €

Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:

1.–3. vuosi 200 €
4. vuosi 125 €
5. vuosi 150 €
6. vuosi 200 €
7. vuosi 250 €
8. vuosi 300 €
9. vuosi 350 €
10. vuosi 400 €
11. vuosi 450 €
12. vuosi 500 €
13. vuosi 550 €
14. vuosi 600 €
15. vuosi 650 €
16. vuosi 700 €
17. vuosi 750 €
18. vuosi 800 €
19. vuosi 850 €
20. vuosi 900 €

Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.

Väitemaksu 800 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Etuoikeustodistus 70 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

2 §

Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat

Rekisteröintimaksu 250 €
Rekisteröintimaksu sähköisesti hyödyllisyysmallimääräysten liitteen 1 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 200 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 250 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 70 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 450 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 300 €
Lausuntomaksu 100 €
Lykkäysmaksu 50 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €

3 §

Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset asiat

Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1(a) mukaan 1 775 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 775 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 775 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 600 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistus 70 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan. 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.1ter ja 94.2 mukaan. 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 450 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 49ter.2d mukaan 450 €

4 §

Eurooppapatenttiasiat

Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn Eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan julkaisumaksu. 500 €
Julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 400 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan. Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/ sivu
Rekisteriote 15 €

5 §

Lisäsuojatodistusasiat

Hakemusmaksu 500 €
Hakemusmaksu lisäsuojatodistuksen jatkamisesta 500 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 900 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

6 §

Integroidun piirin piirimalliasiat

Rekisteröintimaksu 450 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 70 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

7 §

Teollisoikeusasiamiesasiat

Asiamiestutkintoon osallistumismaksu
  Yhteinen osa 400 €
  Teollisoikeuskohtainen osa 200 €
Auktorisoinnin myöntämismaksu 200 €
Auktorisoinnin jatkamismaksu 200 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiestutkintorekisteriin 50 €
Muutos tai muu erillinen merkintä asiamiesrekisteriin 50 €
Ote asiamiestutkintorekisteristä 15 €
Ote asiamiesrekisteristä 15 €
Jäljennös auktorisoitujen asiamiesten luettelosta 15 €

8 §

Tavaramerkkiasiat

Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 275 €
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 225 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 350 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 300 €
Lisämaksu, luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 275 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 275 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 225 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 325 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen sähköistä järjestelmää käyttäen 275 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 350 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetäänsähköistä järjestelmää käyttäen 300 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetäänrekisteröintikauden päättymisen jälkeen 400 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetäänrekisteröintikauden päättymisen jälkeen sähköistä järjestelmää käyttäen 350 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 100 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 100 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

9 §

Mallioikeusasiat

Hakemusmaksu sähköistä järjestelmää käyttäen 215 €
Hakemusmaksu 250 €

Lisämaksut hakemuksen yhteydessä

Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 50 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Uudistamismaksu 380 €

Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä

Luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 55 €
Yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen luokan jälkeen 130 €
Säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 55 €
Jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 55 €

Muut maksut

Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 100 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 200 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen toimittamismaksu 60 €
Kansainvälistä rekisteröintiä koskevan hakemuksen toimittamismaksu 60 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €

10 §

Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Käsittelymaksut sähköistä järjestelmää käyttäen

Osakeyhtiön perusilmoitus 330 €
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutosilmoitus tai oman eron ilmoitus 40 €/asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan kotipaikan ja toimialan muutos 40 €/asia
Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 75 €
Toiminimen muutosilmoitus 65 €
Rinnakkaistoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 65 €/nimi
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan ja säästöpankin sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus 275 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 120 €
Osakeyhtiön osakkeita tai osakepääomaa koskeva muutosilmoitus 240 €
Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 380 €
Pääoman menettäminen 40 €
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa 380 €
Muu muutosilmoitus 40 €/asia
Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 185 €/yhtiö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi sulautumisasiassa 380 €/ kuulutettava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 185 €/yhtiö
Ilmoitus sulautumisen raukeamisesta tai peruuttamisesta 40 €/ yhtiö

Käsittelymaksut muuta kuin sähköistä järjestelmää käyttäen

Yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 110 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 240 €
Muu elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 380 €
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista sekä avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 380 €
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 190 €
Osakeyhtiön, osuuskunnan ja säästöpankin osakkeita ja pääomaa koskeva muutosilmoitus 285 €
Optio-oikeuden antamista koskeva päätös 420 €
Pääoman menettäminen 85 €
Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimen muutosilmoitus 100 €/nimi
Aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/nimi
Ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön tai osuuskunnan velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä tai sääntöjä muutettaessa tai niistä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 520 €
Hallituksen, prokuristien, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien, toimitusjohtajan tai isännöitsijän muutos tai oma ero 40 €/asia + 45 €/ ilmoitus
Muu muutosilmoitus 85 €

Sulautumis- ja jakautumisasiat

Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 225 €/yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 420 €/ kuulutettava yhteisö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 225 €/yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 85 €
Hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 85 €

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Kaupparekisteriote 15 €
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 15 €
Kaupparekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/ sivu

11 §

Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat

Otteet ja todistukset

Saapumistodistus 7 €
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-tunnusrekisterin otetuloste 7 €

12 §

Yrityskiinnitysasiat

Todistukset

Rasitustodistus 15 €
Diaaritodistus 7 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 € / sivu

Hakemukset ja ilmoitusasiat

Kiinnityshakemus 170 €
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 240 €
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 240 €
Kiinnityksen yhdistäminen 240 €
Kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 240 €
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 25 €
Ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä 240 €
Ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 60 €
Ilmoitus elinkeinotoiminnan jatkamisesta ja kiinnityksen siirrosta 240 €
Kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 25 €

13 §

Säätiörekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Säätiörekisteriote 15 €
Säännöt 15 €
Säätiörekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
Diaaritodistus 7 €
Rekisteröintitodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu

Säätiölain (109/1930) mukaiset lupa- ja suostumusasiat

Säätiön perustaminen 1 680 €
Säätiön lakkauttaminen 510 €
Säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 510 €
Säätiön sulautuminen 510 €

Säätiölain (487/2015) mukaiset maksut

Ennakkotarkastusasiat

Säätiön sääntöjen tai sääntömuutosten ennakkotarkastus 800 €

Säätiörekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

Säätiön perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 800 €
Säätiön sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 200 €
Säätiön hallituksen, hallintoneuvoston, nimenkirjoittajien, tilintarkastajien ja toimitusjohtajan muutos tai oma ero 100 €
Aputoiminimen ilmoittaminen 100 €/ nimi
Muu muutosilmoitus 100 €

Sulautumisasiat

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen 500 € / säätiö tai yhteisö
Hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumisasiassa 410 € + 210 € / kuulutettava säätiö tai yhteisö
Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta 110 €/yhteisö

Muut hakemusasiat

Hakemus julkisesta haasteesta säätiön velkojille 210 €
Muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 210 €
Hakemus toimia poikkeusluvalla säätiön perustajana, olla säätiön hallituksessa, hallintoneuvostossa, toimitusjohtajana, nimenkirjoittajana tai selvitysmiehenä 120 €
Hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 100 €
Hakemus rekisteristä poistetun säätiön selvitystilaan määräämiseksi 100 €

14 §

Yhdistysrekisteriasiat

Otteet, todistukset ja jäljennökset

Rekisteriote 15 €
Säännöt, yhdyskuntajärjestys, paikallissäännöt tai perussäännöt 15 €
Diaaritodistus 7 €
Tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 15 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu

Ennakkotarkastusasiat

Sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 350 €

Paperisena jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Yhdistykset, Keskuskauppakamari ja kauppakamarit perus- tai perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Perus- tai perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 50 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 50 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 150 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 150 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 150 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus tai oman eron ilmoittaminen 40 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano(kauppakamarilaki 2 §) 40 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 150 €
Perussäännön muutosilmoitus 150 €
Yhtymäsopimuksen muutosilmoitus 150 €
Jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Hakemus yhdistyksen määräämiseksi purettavaksi 150
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 100 €

Sähköisesti jätettyjen ilmoitusten käsittelymaksut

Yhdistykset

Perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
Perusilmoitus (ennakkotarkastettu) tai perusilmoitus liittokaistaa käyttäen 30 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 85 €
Sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 35 €
Puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 20 €
Liittomuotoisen yhdistyksen sääntömuutos ja nimenkirjoittajailmoitus liittokaistaa käyttäen 35 €

15 §

Tilintarkastajia koskevat asiat

Tutkintomaksut

HT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 490 €
KHT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 610 €
JHT-tutkintoon osallistumismaksu 610 €
JHTT-tutkintoon tai sen osaan osallistumismaksu 300 €
Maksu HT- ja JHT-tutkinnon lisätehtävästä:
1–3 opintopisteen laajuisesta lisätehtävästä 180 €
4–6 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 360 €
7–9 opistopisteen laajuisesta lisätehtävästä 540 €

Kelpoisuuskokeeseen tai sen osaan osallistumismaksut

HT-hakijalta 245 €
KHT-hakijalta 305 €
JHT-hakijalta 305 €
JHTT-siirtymäkokeeseen osallistumismaksu 200 €
Hyväksymisen palauttamista koskevan hakemuksen käsittelymaksu 200 €

Todistukset ja otteet tilintarkastajatutkinto- ja tilintarkastajarekisteristä

Ote tilintarkastajatutkintorekisteristä 15 €
Todistus tilintarkastajarekisteristä 60 €
Ote tilintarkastajarekisteristä 15 €

Muut maksut

Ennakkotieto hyväksymisen edellytysten täyttymisestä 60 €
Laaduntarkastuksen maksu 130 euroa tunnilta kultakin laaduntarkastajaltaja avustajalta
ETA-alueen ulkopuolelta tulevan tilintarkastajan rekisteröintihakemuksenkäsittelymaksu 200 €

16 §

Muut suoritteet

Toimituslisä 5,50 €
Laskutuslisä 6,50 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.