149/2018

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n ja liitteen 13 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 25 § ja liite 13, sellaisena kuin niistä on 25 § asetuksessa 179/2016, seuraavasti:

25 §
Peltoluonnon monimuotoisuus

Peltoluonnon monimuotoisuutta koskevassa toimenpiteessä viljelijän on perustettava viherlannoitusnurmia tai monimuotoisuuspeltoja tai viljeltävä kerääjäkasveja tai saneerauskasveja ympäristösitoumuksen kohteena olevilla korvauskelpoisilla lohkoilla. Ympäristökorvausta saneerauskasveista voidaan myöntää viljelykierrossa perunaa, sokerijuurikasta tai avomaan puutarhakasveja viljeleville maatiloille sellaisilta peruslohkon aloilta, joilla on tukihakemuksessa ilmoitettu viljeltävän jotakin mainituista kasveista vuonna 2015, 2016 tai 2017.

Monimuotoisuuspeltoja saa olla enintään 15 prosenttia ympäristösitoumuksen kohteena olevasta korvauskelpoisesta peltoalasta. Monimuotoisuuspeltoja ja 22 §:ssä tarkoitettuja luonnonhoitopeltonurmia saa olla yhteensä enintään 20 prosenttia ympäristösitoumuksen kohteena olevasta korvauskelpoisesta peltoalasta kohdentamisalueella II ja enintään 15 prosenttia muulla alueella.

Toimenpiteen perustason vaatimuksena on noudatettava 12 §:ää sekä täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 11 §:ää sekä 12 §:n 1 ja 4 momenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Liite 13

Ympäristösopimuksesta maksaminen pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitettavien kasvikoodien perusteella

Viljelijälle voidaan maksaa ympäristökorvausta ympäristösopimuksen perusteella, jos pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ilmoitetaan seuraavat kasvikoodit sopimuksittain:

YMPÄRISTÖSOPIMUS KASVIKOODI
Luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit Ympäristösopimusala, pysyvä nurmi
Kurki-, hanhi- ja joutsenpellot Kurki-, hanhioutsenpelto (sopimus)
Kosteikot Ympäristösopimusala, muu ala
Metsäiset luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit Ympäristösopimusala, metsämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.