148/2018

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2018

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) nojalla:

1 §
Ympäristösitoumus

Kunta ei vuonna 2018 ota vastaan uusia eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain (1360/2014) 5 §:ssä tarkoitettuja ympäristösitoumuksia.

Vuonna 2018 voimassa olevaan ympäristösitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä korvauskelpoisiksi ja liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (235/2015) 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa. Ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa saa liittää ympäristösitoumukseen enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari.

2 §
Ympäristösopimukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2018 tehdä ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:ssä tarkoitetuista ympäristösopimuksista kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen, jos kyseessä on sopimus:

1) johon sisältyy sellaisia lohkoja, joita on koskenut toimenpiteiltään vastaava jo päättynyt ympäristösopimus tai luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007–2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 39 §:ssä tarkoitettu maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus;

2) johon sisältyy lohkoja, joilla on toteutettu eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitettu ei-tuotannollinen investointi;

3) jota tarkoitetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 2 kohdassa ja koko alueella, jota ympäristösopimus koskee, on edellytykset toteuttaa riittävät sopimusehtojen ja suunnitelman mukaiset toimenpiteet; tai

4) jota tarkoitetaan ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n 1 kohdassa ja koko alueella, jota ympäristösopimus koskee, on kosteikko, jonka hoito on mahdollista aloittaa koko sopimusalueella 1 päivänä toukokuuta 2018.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 5 momentissa tarkoitettu rekisteröity yhdistys voi vuonna 2018 tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevan sopimuksen. Vesilain (587/2011) 12 luvussa tarkoitettu vesioikeudellinen yhteisö voi tehdä 1 momentissa tarkoitetun kosteikkojen hoitoa koskevan sopimuksen.

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitettu alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitäjä voi vuonna 2018 tehdä mainitun lain 5 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun sopimuksen.

3 §
Luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukset

Aktiiviviljelijä voi vuonna 2018 antaa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun luonnonmukaisen tuotannon sitoumuksen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksen. Sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta hyväksyä:

1) luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (237/2015) 4 §:ssä tarkoitettua peltoalaa;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

Vuonna 2018 voimassa olevaan luonnonmukaisen tuotannon sitoumukseen ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumukseen voidaan aktiiviviljelijän hakemuksesta liittää ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä ja 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuja peltoaloja enintään viisi hehtaaria. Jos sitoumuksen kohteena oleva peltoala on alle viisi hehtaaria, lisättävä peltoala voi olla enintään yksi hehtaari. Jos lisättävä ala on enimmäiskokoa suurempi, aktiiviviljelijä saa antaa uuden sitoumuksen.

4 §
Korvauskelpoinen ala luonnonhaittakorvausta haettaessa

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua luonnonhaittakorvausta myönnettäessä korvauskelpoiseksi alaksi voidaan vuonna 2018 hyväksyä aktiiviviljelijän hakemuksesta:

1) luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (236/2015) 3 §:ssä tarkoitettu ala;

2) ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua peltoalaa enintään viisi hehtaaria.

5 §
Ei-tuotannollisia investointeja koskeva korvaus

Ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta ei voida vuonna 2018 myöntää uusiin kosteikkoinvestointeja sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja aitaamista koskeviin hankkeisiin.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013 (32013R1305); EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 807/2014 (32014R0807); EUVL L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.