146/2018

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään vesilain (587/2011) 2 luvun 16 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 611/2017:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan vesilain (587/2011) 2 luvun 5 a §:ssä tarkoitetun vesi-, viemäri- tai voimajohdon, tietoliikennekaapelin sekä muun niihin vaikutuksiltaan rinnastuvan johdon sijoittamiseen joen tai puron alitse.

2 §
Valvontaviranomaiselle tehtävän ilmoituksen sisältö

Johdon sijoittamista koskevassa ilmoituksessa on esitettävä:

1) hankkeesta vastaavan nimi ja yhteystiedot;

2) hankkeen sijainti kartalla esitettynä sekä tiedot johdon reitillä olevista kiinteistöistä ja muista rekisteriyksiköistä;

3) hankkeen tarkoitus, johdon tekniset tiedot, kuvaus hankkeen toteuttamistavasta ja toteuttamisaikataulusta;

4) poikkileikkauspiirustus tai tiedot vesisyvyydestä sijoituspaikalla.

Ilmoituksessa on tarpeellisessa laajuudessa esitettävä tiedot:

1) sijoituspaikan alueella olevista kalojen lisääntymisalueista;

2) sijoituspaikan alueen pohjan laadusta ja pohjavesiolosuhteista;

3) sijoituspaikalla olevista luonnonsuojelulain (1096/1996) nojalla perustetuista luonnonsuojelualueista sekä suojelluista kohteista.

Sijoitettaessa johto puron alitse on hankkeesta vastaavan sisällytettävä ilmoitukseen arvio uoman luonnontilaisuudesta.

Hankkeesta vastaavan velvollisuudesta arvioida hankkeesta aiheutuvat vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, säädetään luonnonsuojelulain 10 luvussa.

3 §
Johdon sijoittaminen

Johto tulee sijoittaa siten että siitä ei aiheudu haittaa muille sijoituspaikalla oleville rakenteille, johdoille tai kaapeleille. Johdosta ei saa aiheutua pysyvää haittaa kalastukselle.

Vesistön pohjaan sijoitettava johto on varustettava painoin tai muutoin varmistettava että se pysyy paikallaan. Sijoituspaikan alueilla, jossa vesisyvyys on enintään kaksi metriä, on johto upotettava pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitettävä tai muutoin suojattava.

Johdon sijoittamiseksi vesistön pohjaan tehty kaivanto on täytettävä vesistön pohjan luonnolliseen tasoon.

4 §
Rakennusvaiheen aikaiset järjestelyt

Jos työ tehdään vesialueen ollessa jäätyneenä ja työn johdosta jääkansi on rikkoutunut tai sen kantavuus heikentynyt, on nämä kohdat merkittävä asianmukaisesti maastoon.

Viemärin tiiveys on testattava asennustyön päätyttyä.

5 §
Johdon merkitseminen maastoon

Johto on merkittävä selvästi havaittavalla tavalla maastoon. Valtaväylän alittavan johdon merkitsemisessä noudatetaan, mitä siitä erikseen määrätään.

6 §
Hankkeen valmistumisesta ilmoittaminen

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava hankkeen valmistumisesta 30 päivän kuluessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Ilmoituksen tulee sisältää tieto johdon lopullisesta sijainnista vesialueella, asennussyvyydestä ja merkintätavasta.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2018

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Lainsäädäntöneuvos
Jari Salila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.