133/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n ja liitteen 1 kohdan 5 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden orgaanisia liuottimia käyttävien toimintojen ja laitosten ilmaan johdettavien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (64/2015) 7 § ja liitteen 1 kohta 5, seuraavasti:

7 §
Tiettyjen vaarallisten aineiden korvaaminen ja päästöraja-arvo

Aineet ja seokset, jotka sisältämiensä haihtuvien orgaanistenyhdisteiden vuoksi on aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi ja joille on osoitettu tai joissa on oltava vaaralausekkeet H340, H350, H350i, H360D tai H360F, on korvattava vähemmän haitallisilla aineilla tai seoksilla mahdollisimman pian.

Edellä 1 momentissa mainituilla merkinnöillä varustettujen aineiden käytöstä aiheutuvia päästöjä on kansanterveyden ja ympäristön suojelemiseksi rajoitettava hallituissa olosuhteissa siinä määrin kuin se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, eivätkä ne saa ylittää 2 milligrammaa normaalikuutiometrissä, jos näiden yhdisteiden yhteinen massavirta on vähintään 10 grammaa tunnissa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Liite 1

SOVELTAMISALAAN KUULUVAT TOIMINNAT JA NIIDEN PÄÄSTÖ-RAJA-ARVOT

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. Maalaus, pinnoitus

Maalauksella tai pinnoituksella tarkoitetaan toimintaa, jossa levitetään yksi tai useampi kerros maalia, lakkaa tai muuta pinnoitetta jollekin seuraavista pinnoista:

Ajoneuvot:

– uudet henkilöautot, jotka on ajoneuvolaissa (1090/2002) määritelty ajoneuvoluokkaan M1 ja uudet pakettiautot, jotka on määritelty luokkaan N1, mikäli ne maalataan samassa laitoksessa kuin M1-luokan ajoneuvot

– kuorma-autojen ohjaamot, jotka on määritelty ajajan majoitustilaksi, ja ajoneuvolaissa määriteltyjen N2-ja N3-ajonevoluokkien mukaiseen majoitukseen liittyvä tekninen välineistö kokonaisuudessaan

– pakettiautot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkaan N1 ja kuorma-autot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin N2 ja N3, lukuun ottamatta rekkojen ohjaamoja

– linja-autot, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin M2 ja M3.

Perävaunut, jotka on ajoneuvolaissa määritelty ajoneuvoluokkiin O1, O2, O3 ja O4.

Metalli- ja muovipinnat, mukaan lukien lentokoneiden, laivojen, junien, traktoreiden ja niitä vastaavien pinnat

* Puupinnat

* Tekstiili-, kangas-, folio- ja paperipinnat

* Nahka

Tähän toimintaan ei kuulu kappaleiden pinnoitus metalleilla, joka tehdään elektroforeesi- tai sumutustekniikalla. Jos maalauksen tai pinnoituksen jossain vaiheessa sama kappale painetaan jollain tekniikalla, niin painutusvaihe katsotaan maalaus- tai pinnoitustoiminnan osaksi. Erillisinä toimintoina suoritettuja painatustoimintoja ei kuitenkaan lueta kuuluviksi tähän kohtaan, mutta ne voivat kuulua tämän asetuksen soveltamisalaan, jos kyseessä oleva painatustoiminto kuuluu sen soveltamisalaan.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.