132/2018

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:n ja liitteen 1 kohdan 4 taulukon muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (936/2014) 14 §:n 4 momenttia ja liitteen 1 kohdan 4 taulukkoa seuraavasti:

14 §
Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi

Päästöraja-arvojen noudattamisen tarkastelussa ei oteta huomioon 13 §:ssä tarkoitetuissa täytäntöönpanosäännöissä määritettyjä polttolaitoksen tai energiantuotantoyksikön käynnistys- ja pysäytysjaksoja, 16 §:ssä tarkoitettuja energiantuotantoyksiköiden häiriötilanteita eikä 17 §:ssä tarkoitettuja polttoaineen saatavuudessa ilmeneviä häiriötilanteita.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2018.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU (32010L0075); EUVL L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2018

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Neuvotteleva virkamies
Anneli Karjalainen

Liite I

Uusien energiantuotantoyksiköiden, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia, päästöraja-arvot

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Taulukko 4. Energiantuotantoyksikön, jossa poltetaan kaasumaista polttoainetta, typenoksidien ja hiilimonoksidin (CO) päästöraja-arvot

Päästöraja-arvo, 15 % O2 (kaasuturbiinit ja kaasumoottorit) ja 3 % O2 (muut polttolaitokset)
mg NO2/m3(n) mg CO/m3(n)
Kaasuturbiinit (myös CCGT) 501 100
Kaasumoottorit 75 100
Muut polttolaitokset kuin kaasuturbiinit ja kaasumoottorit 100 100
1 Yhden kierron kaasuturbiinin osalta, joiden hyötysuhde on yli 35 % ISO-olosuhteissa, typenoksidienpäästöraja-arvo on 50x*η/35, jossa η on kaasuturbiinin hyötysuhde prosentteina (ISO-olosuhteissa).

Taulukon 4 mukaisia typenoksidien ja hiilimonoksidin päästöraja-arvoja sovelletaan kaasuturbiiniin (mukaan luettuna kombilaitos, CCGT) ainoastaan kuormituksen ollessa yli 70 prosenttia.

Kaasuturbiiniin (mukaan luettuna kombilaitos, CCGT), jossa poltetaan kevyitä tai keskitisleitä nestemäisinä polttoaineina, typenoksidien päästöraja-arvo on 50 mg NO2 /m3(n) ja hiilimonoksidin päästöraja-arvo on 100 mg/m3(n).

Ympäristölupaviranomainen voi määritellä sellaisten CCGT-järjestelmien kaasuturbiinien, joissa käytetään lisäpolttoainetta, standardoidun happipitoisuuden ottaen huomioon kyseessä olevan laitokset erityisominaisuudet.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.