Säädökset alkuperäisinä: 2017

750/2017
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 2 luvun 14 §:n muuttamisesta
749/2017
Laki liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta
748/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja kuvaohjelmalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta vuosina 2018–2019
747/2017
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta
746/2017
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2017/2063 Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä
745/2017
Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
744/2017
Verohallinnon päätös matkakuluvähennyksen määrästä vuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa
743/2017
Valtiovarainministeriön asetus vesivoimalaitoksen ja sen rakenteiden jälleenhankinta-arvon perusteista
742/2017
Valtiovarainministeriön asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon perusteista
741/2017
Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 14 §:n muuttamisesta
740/2017
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista annetun sisäministeriön asetuksen 8 §:n ja liitteen muuttamisesta
739/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
738/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
737/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
736/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettuun lakiin liitty-vien lakien voimaantulosta
735/2017
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
734/2017
Valtioneuvoston asetus kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Mongolian välillä tehdystä puitesopimuksesta
733/2017
Valtiovarainministeriön asetus Suomen itsenäisyys 6.12.1917 -juhlarahasta
732/2017
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään IMDG-säännöstöön tehdyistä muutoksista
731/2017
Valtioneuvoston kanslian asetus valtioneuvoston kanslian työjärjestyksestä annetun valtioneuvoston kanslian asetuksen muuttamisesta
730/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta
729/2017
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
728/2017
Laki ajoneuvolain 96 §:n muuttamisesta
727/2017
Laki polttoainemaksusta annetun lain 32 §:n muuttamisesta
726/2017
Laki ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta
725/2017
Sisäministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa ja aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
724/2017
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
723/2017
Laki kiinteistöverolain 14 §:n muuttamisesta
722/2017
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
721/2017
Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta
720/2017
Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta
719/2017
Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä
718/2017
Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
717/2017
Laki keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Uruguayn itäisen tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
716/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eräiden maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa olevien asetusten, määräysten ja päätösten kumoamisesta
715/2017
Valtioneuvoston asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn vuoden 1972 yleissopimuksen vuoden 1996 pöytäkirjasta
714/2017
Valtioneuvoston asetus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi Saksan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
713/2017
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta puolustushallinnossa
712/2017
Puolustusministeriön asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista puolustushallinnossa
711/2017
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta
710/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista
709/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työeläkeindeksistä vuodelle 2018
708/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus palkkakertoimesta vuodelle 2018
707/2017
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista
706/2017
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista
705/2017
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
704/2017
Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
703/2017
Valtiovarainministeriön asetus verokannosta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
702/2017
Valtioneuvoston asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
701/2017
Valtioneuvoston asetus voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä tehdystä yhteistyöpöytäkirjasta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.