Säädökset alkuperäisinä: 2017

850/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
849/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä
848/2017
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
847/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä
846/2017
Valtioneuvoston asetus muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta
845/2017
Verohallinnon päätös vuonna 2018 sovellettavien ennakonpidätysperusteiden voimaantulosta
844/2017
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
843/2017
Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
842/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
841/2017
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 19 §:n muuttamisesta
840/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista
839/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
838/2017
Laki tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta
837/2017
Laki valtioneuvostosta annetun lain 1 ja 13 §:n muuttamisesta
836/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös rajoitusvyöhykkeen perustamisesta kalojen tarttuvan verta muodostavan kudoksen kuolion (IHN) vuoksi
835/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ulkomaalaislain nojalla säädettyihin tehtäviin toimivaltaisista työ- ja elinkeinotoimistoista
834/2017
Laki jätelain muuttamisesta
833/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
832/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
831/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
830/2017
Valtioneuvoston asetus tutkintavankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
829/2017
Valtioneuvoston asetus vankeudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
828/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Investointituki kehitysmaille rahoitusinstrumentilla rahoitettavia hankkeita koskeva Sri Lankan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
827/2017
Tasavallan presidentin asetus Suomen Punaisesta Rististä
826/2017
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain muuttamisesta
825/2017
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
824/2017
Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
823/2017
Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
822/2017
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain muuttamisesta
821/2017
Laki luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain muuttamisesta
820/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
819/2017
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
818/2017
Laki poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
817/2017
Laki yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
816/2017
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
815/2017
Laki väestölaskentalain kumoamisesta
814/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä
813/2017
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
812/2017
Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
811/2017
Laki rikosvahinkolain 14 §:n muuttamisesta
810/2017
Laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
809/2017
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta 
808/2017
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
807/2017
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain 13 ja 32 §:n muuttamisesta
806/2017
Laki rikosrekisterilain 2 §:n muuttamisesta
805/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain 6 §:n muuttamisesta
804/2017
Laki vankeuslain muuttamisesta
803/2017
Laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 37 §:n muuttamisesta
802/2017
Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä annetun lain muuttamisesta
801/2017
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.