Säädökset alkuperäisinä: 2017

150/2017
Valtioneuvoston asetus painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain, merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain ja aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
149/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rokotuksista
148/2017
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2017
147/2017
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
146/2017
Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista
145/2017
Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta
144/2017
Verohallinnon työjärjestys
143/2017
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n ja liitteen muuttamisesta
142/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta
141/2017
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta
140/2017
Laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
139/2017
Eduskunnan päätös Suomen Pankille myönnettävästä valtiontakuusta Kansainväliselle valuuttarahastolle annettavan lainan vakuudeksi
138/2017
Laki päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta
137/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
136/2017
Valtioneuvoston asetus perusopetusasetuksen 8 ja 10 §:n muuttamisesta
135/2017
Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 7 §:n muuttamisesta
134/2017
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
133/2017
Laki tehostetusta kumppanuudesta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kazakstanin tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
132/2017
Laki turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Belgian kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
131/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
130/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
129/2017
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
128/2017
Laki elintarvikelain 30 §:n muuttamisesta
127/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen suoritteiden maksullisuudesta
126/2017
Valtioneuvoston asetus pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
125/2017
Valtioneuvoston asetus merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2014 tehtyjen muutosten ja ohjeiston muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
124/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
123/2017
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20 §:n muuttamisesta
122/2017
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
121/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n ja liitteen muuttamisesta
120/2017
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä
119/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta
118/2017
Elintarviketurvallisuusviraston päätös korkeapatogeenisen lintuinfluenssan vuoksi perustetun seuranta-alueen lakkauttamisesta
117/2017
Ulkoasiainministeriön asetus kestävän metsätalouden kehittämishankkeesta Laosin kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
116/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta siemenperunan kaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
115/2017
Ympäristöministeriön asetus vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
114/2017
Valtioneuvoston asetus Alankomaiden liittymisestä eurooppalaisen synkrotronisäteilykeskuksen rakentamisesta ja käytöstä tehtyyn yleissopimukseen tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
113/2017
Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä
112/2017
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ruotsin kielen lautakunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
111/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Länsi-Kenian maaseutukehitysohjelman (PALWECO) Kenian kanssa tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta
110/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
109/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
108/2017
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden 1 ja 2 muuttamisesta
107/2017
Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 7 §:n muuttamisesta
106/2017
Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta annetun valtioneuvoston asetuksen 20 §:n muuttamisesta
105/2017
Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta
104/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2017 maksettavan korvauksen perusteista
103/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2017 suoritettavasta määrärahasta
102/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 2 ja 3 muuttamisesta
101/2017
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.