Säädökset alkuperäisinä: 2017

200/2017
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 3 ja 128 a §:n muuttamisesta
199/2017
Laki kemikaalilain 14 §:n muuttamisesta
198/2017
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
197/2017
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
196/2017
Valtioneuvoston asetus kalastuslain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
195/2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
194/2017
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden vuosikymmenet vuoden 2017, 2018 ja 2019 juhlarahoista
193/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta
192/2017
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2017 noudatettavasta menettelystä
191/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
190/2017
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen 1.5.1 kohdan mukaisen monenkeskisen sopimuksen M 304 voimaansaattamisesta
189/2017
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 54 ja 58 §:n muuttamisesta
188/2017
Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:n muuttamisesta
187/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus Maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koriste- ja monikäyttökasvien varmennetusta taimiaineistosta
186/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksynnästä pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulolle maakunnassa
185/2017
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä
184/2017
Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta
183/2017
Valtioneuvoston asetus evankelis-luterilaisen kirkon ja Kansaneläkelaitoksen henkilöstön eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta Kevalle
182/2017
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
181/2017
Valtioneuvoston asetus Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen kumppanuussopimuksen muuttamisesta toisen kerran tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
180/2017
Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
179/2017
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari- ja jäsenehdokkaiden nimeämistä valmistelevasta neuvottelukunnasta
178/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista
177/2017
Laki kalastuslain muuttamisesta
176/2017
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
175/2017
Verohallinnon päätös öljysuojamaksun kantamisesta unionin ulkopuolelta tuotavasta öljystä
174/2017
Tasavallan presidentin asetus sisäasioiden rahastojen kansallisia ohjelmia koskevien hallintotehtävien hoidosta Ahvenanmaalla
173/2017
Laki säteilyasetuksen 13 §:n 1 momentin kumoamisesta
172/2017
Laki säteilylain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
171/2017
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
170/2017
Laki lääkärin hyväksymisestä luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavaksi lääkäriksi
169/2017
Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
168/2017
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
167/2017
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
166/2017
Laki rahankeräyslain muuttamisesta
165/2017
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
164/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
163/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
162/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
161/2017
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Argentiinan tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
160/2017
Valtioneuvoston asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
159/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista
158/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen voimaanpanosta
157/2017
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
156/2017
Valtioneuvoston asetus erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista
155/2017
Valtioneuvoston asetus sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten voimaanpanosta
154/2017
Valtioneuvoston asetus sikojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
153/2017
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta
152/2017
Valtioneuvoston asetus salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Tullissa
151/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.