Säädökset alkuperäisinä: 2017

350/2017
Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta
349/2017
Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
348/2017
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta
347/2017
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta
346/2017
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
345/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
344/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
343/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
342/2017
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaisen työnantajakohtaisen vakuutuskannan, vastuun ja vakuutustoiminnan luovuttamisessa siirrettävästä vakavaraisuuspääomasta
341/2017
Oikeusministeriön asetus tutkintavankiloina toimivista vankiloista
340/2017
Valtioneuvoston asetus turvallisuustekniikan neuvottelukunnasta
339/2017
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
338/2017
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta
337/2017
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
336/2017
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2017/2018 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
335/2017
Valtioneuvoston asetus vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
334/2017
Valtioneuvoston asetus tekijänoikeuden yhteishallinnoinnin kehittämisen neuvottelukunnasta
333/2017
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta
332/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Etiopian maaseudun yritystoimintahankkeen tukemisesta Etiopian kanssa tehdyn sopimuksen toisen vaiheen voimaansaattamisesta
331/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Maanhallintasektorin tukemisesta Etiopian demokraattisen liittovaltion kanssa tehdyn toisen vaiheen sopimuksen voimaansaattamisesta
330/2017
Valtioneuvoston asetus Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiöstä (NEFCO) Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
329/2017
Laki tieliikennelain muuttamisesta
328/2017
Laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta
327/2017
Laki yrittäjäkuljettajien työajasta tieliikenteessä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
326/2017
Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
325/2017
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
324/2017
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta
323/2017
Laki rautatielain muuttamisesta
322/2017
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta
321/2017
Laki ajoneuvolain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta
320/2017
Laki liikenteen palveluista
319/2017
Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
318/2017
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen II muuttamisesta
317/2017
Ulkoasiainministeriön asetus Eteläisen Afrikan innovaatiotukiohjelman tukemisesta Namibian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
316/2017
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Saudi-Arabian kuningaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
315/2017
Valtioneuvoston asetus juomaveden valmistamiseen tarkoitetun pintaveden laatuvaatimuksista ja tarkkailusta annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
314/2017
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta
313/2017
Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
312/2017
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta annetun lain voimaantulosta
311/2017
Valtioneuvoston asetus päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta
310/2017
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2016 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
309/2017
Tasavallan presidentin asetus Rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa
308/2017
Tasavallan presidentin asetus eräiden Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan sääntöihin kohdistuviin rikkomuksiin liittyvien tehtävien hoidosta Ahvenanmaalla
307/2017
Laki kaivoslain muuttamisesta
306/2017
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
305/2017
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
304/2017
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
303/2017
Laki tuomioistuinmaksulain 2 §:n muuttamisesta
302/2017
Laki eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä annetun lain muuttamisesta
301/2017
Laki eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.