Säädökset alkuperäisinä: 2017

450/2017
Laki sijoitusrahastolain 45 ja 144 §:n muuttamisesta
449/2017
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
448/2017
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
447/2017
Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
446/2017
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
445/2017
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta
444/2017
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
443/2017
Laki valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
442/2017
Valtioneuvoston asetus afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi sikojen ulkotarhojen aitaamiseen myönnettävästä avustuksesta
441/2017
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opetus- ja kulttuuriministeriön työjärjestyksestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
440/2017
Sisäministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2017 annetun sisäministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta
439/2017
Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen 29 §:n 2 momentin kumoamisesta
438/2017
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuriministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
437/2017
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
436/2017
Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta
435/2017
Laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoi-tuksessa rikosasioissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta
434/2017
Laki pakkokeinolain 7 luvun 21 §:n muuttamisesta
433/2017
Laki omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöön-panosta Euroopan unionissa annetun lain muuttamisesta
432/2017
Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta
431/2017
Laki eurooppalaisesta todisteiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hankkimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain kumoamisesta
430/2017
Laki rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta
429/2017
Laki asevelvollisuuslain 62 ja 78 §:n muuttamisesta
428/2017
Laki aluevalvontalain muuttamisesta
427/2017
Laki puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta
426/2017
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 39 §:n muuttamisesta
425/2017
Laki rajavartiolain muuttamisesta
424/2017
Laki pelastuslain 38 §:n muuttamisesta
423/2017
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta
422/2017
Laki puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta
421/2017
Laki poliisin hallinnosta annetun lain 15 a §:n muuttamisesta
420/2017
Laki Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annetun lain 2 ja 4 §:n kumoamisesta
419/2017
Laki poliisilain muuttamisesta
418/2017
Laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta
417/2017
Laki Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta
416/2017
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista
415/2017
Valtioneuvoston asetus terveystarkastuslentoasemista
414/2017
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen XIV luvun voimaansaattamisesta
413/2017
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen ja alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän polaarisilla alueilla purjehtivia aluksia koskevan säännöstön voimaansaattamisesta
412/2017
Valtioneuvoston asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin tehtyjen muutosten ja uudistetun V liitteen voimaansaattamisesta sekä muutosten ja uudistetun V liitteen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettujen lakien ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
411/2017
Valtioneuvoston asetus merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
410/2017
Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
409/2017
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 6 §:n 1 momentin muuttamisesta
408/2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
407/2017
Valtioneuvoston päätös kunnan osan siirtämisestä Sipoon kunnasta Vantaan kaupunkiin
406/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lihakarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
405/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista
404/2017
Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen muuttamisesta
403/2017
Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista
402/2017
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta syyslukukaudella 2017
401/2017
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä afrikkalaisen sikaruton leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten villisikojen ja kotieläinten välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.