1153/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan laivanrakennuksen innovaatioihin myönnettävästä valtionavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (364/2015) 9 § 4 kohta sekä 13 §, ja

muutetaan 10 §, 12 § ja 14–18 §, seuraavasti:

9 §
Uusia menetelmiä koskevat hyväksyttävät kustannukset

Innovaatiotukeen oikeutetuista uusista menetelmistä aiheutuvat seuraavat kustannukset ovat tukikelpoisia siltä osin ja siltä ajalta, kun menetelmiä on käytetty hankkeessa edellyttäen, että ne liittyvät suoraan innovaatioprosessiin:

1) suunnittelu- ja kehittämiskustannukset

2) materiaali- ja laitteistokustannukset

3) tarvittaessa uuden menetelmän testauskustannukset.

10 §
Avustuksen myöntämisen edellytykset

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että:

1) avustuksen saajalla on toimipaikka Suomessa ja hankkeeseen liittyy merkittävä suomalainen intressi;

2) avustuksen saajalla arvioidaan olevan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan;

3) avustuksen saaja ei ole vaikeuksissa oleva yritys, siten kuin se määritellään ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 kohdassa;

4) yritykselle ei ole annettu ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sellaiseen komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintämääräystä, jossa tuki on julistettu sääntöjenvastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi; ja

5) innovaatiotuella on kannustava vaikutus avustuksensaajan innovaatiotoimintaan siten kuin ryhmäpoikkeusasetuksen 6 artiklassa säädetään; sarjavalmisteisissa aluksissa kannustavan vaikutuksen voidaan katsoa täyttyvän ainoastaan sarjan ensimmäisen aluksen osalta.

Avustusta voidaan myöntää vain toimintaan, joka tapahtuu hakemuksen jättämisen jälkeen.

12 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandilta (rahoituskeskus). Hakemus on toimitettava rahoituskeskukseen ennen kuin hakija tekee sitovan sopimuksen hankkeesta tai ryhtyy toteuttamaan innovatiivista menetelmää.

Hakemukseen on liitettävä 10 §:ssä mainitut hanketta koskevat tiedot sekä laadullinen kuvaus innovaatiosta.

14 §
Avustuspäätös

Avustuksesta päättää rahoituskeskus kuultuaan työ- ja elinkeinoministeriötä. Työ- ja elinkeinoministeriö voi kuitenkin päättää avustuksen myöntämisestä, jos päätöksellä on erityistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta.

Avustus voidaan myöntää jo hankkeen tarjouskilpailun ollessa vireillä sillä edellytyksellä, että hakija tekee hankkeesta myöhemmin sitovan sopimuksen.

Avustuksen myöntävä viranomainen voi asettaa avustuspäätöksessä tarkempia ehtoja ja rajoituksia avustuksen käytölle ja maksamiselle.

15 §
Avustuksen maksamisen edellytykset ja menettely

Avustusta ei makseta ennen kuin hankkeesta on tehty sitova sopimus.

Avustuksesta enintään 80 prosenttia maksetaan suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Maksut suoritetaan kolmessa erässä hankkeen etenemisvaiheen perusteella. Hankkeen eteneminen on todennettava myöntämispäätöksessä asetettujen tarkempien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. Loput 20 prosenttia avustuksesta maksetaan hankkeen loppuunsaattamisen jälkeen hakijan osoittamien tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella.

Tuen maksatusta haetaan avustuksen myöntäneeltä viranomaiselta. Hakemukseen tulee liittää maksatusta koskevat tarpeelliset tiedot.

16 §
Toimivalta maksatusasioissa

Avustuksen myöntänyt viranomainen päättää avustuksen maksamisesta, maksatuksen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä siten kuin valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään, ellei asetuksen 18 §:stä muuta johdu.

17 §
Raportointi Euroopan komissiolle

Innovaatiotuen käyttö raportoidaan Euroopan komissiolle ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti.

18 §
Tuen valvonta

Tuen käytön valvonnasta vastaa tuen myöntänyt viranomainen. Valvonnasta säädetään ryhmäpoikkeusasetuksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehtyyn tukipäätökseen liittyvää maksatusta koskevaa päätöstä haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta, joka tekee myös takaisinperintää koskevat päätökset. Maksatukseen liittyvä sisältötarkastus tehdään rahoituskeskuksessa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tehty hakemus, jonka osalta rahoituspäätöstä ei ole vielä tehty, tehdään rahoituskeskuksessa.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.