1150/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 2 §:n 5 momentti,

muutetaan1 §:n 1 momentti, 2 §:n 3 momentti, 3 §, 13 §, 13 a §, 13 b §, 14 §, 15 §:n 1 momentin 1 kohta, 16 § ja 24 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti asetuksessa 1168/2010, 3 § osaksi asetuksessa 1133/2003, 13 §, 13 a §, 13 b ja 16 § asetuksessa 1168/2010, 14 § osaksi asetuksissa 614/2001 ja 865/2005 sekä 15 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 865/2005, sekä

lisätäänasetukseen 13 c–13 e § seuraavasti:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998), ammatillisesta koulutuksesta annetusta laissa (531/2017), vapaasta sivistystyötä annetusta laissa (632/1998) ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa (633/1998) tarkoitettujen rehtoreiden ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista.


2 luku

Rehtori

2 §
Rehtorin kelpoisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetusta laista tarkoitetusta toiminnasta vastaavaksi rehtoriksi on 1 momentin 3 kohdasta poiketen kelpoinen henkilö, jolla on riittävä työkokemus sekä opettajan että muissa opetusalan tehtävissä.


3 §
Kielitaitovaatimukset

Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisessa järjestämisluvassa määrätyssä opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tulee hallita oppilaitoksen opetuskieli.

5 luku

Ammatillinen koulutus

13 §
Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;

3) jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä

4) jolla on pätevyys- tai lupakirja, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva tutkinto tai koulutus, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

13 a §
Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sosiaali- ja terveysalan tutkinnoissa

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta hammastekniikan perustutkintoon, lääkealan perustutkintoon, sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, välinehuoltoalan perustutkintoon, hierojan ammattitutkintoon, hieronnan ammattitutkintoon, jalkojenhoidon ammattitutkintoon, kehitysvamma-alan ammattitutkintoon, kipsausalan ammattitutkintoon, mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoon, obduktiopreparaattorin ammattitutkintoon, päihdetyön ammattitutkintoon, terveysalan ammattitutkintoon, välinehuoltajan ammattitutkintoon, hieronnan erikoisammattitutkintoon, hierojan erikoisammattitutkintoon, immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkintoon, kehitysvamma-alan erikoisammattitutkintoon, kipsimestarin erikoisammattitutkintoon, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkintoon, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon, työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon, vanhustyön erikoisammattitutkintoon ja välinehuoltajan erikoisammattitutkintoon on kelpoinen 13 §:stä poiketen antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja jolla on kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; tai

2) joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja jolla on vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Lisäksi toiminen 1 momentin mukaisten tutkintojen opettajan tehtävissä edellyttää, että opetusta antavalla henkilöllä on oikeus harjoittaa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää laillistamista.

13 b §
Ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus tanssi- ja sirkusalan perustutkinnoissa

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta tanssialan perustutkinnossa ja sirkusalan perustutkinnossa on kelpoinen sen estämättä mitä 13 §:n 1 momentissa säädetään antamaan henkilö:

1) joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon tai jolla on vähintään kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot;

2) joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot; sekä

3) jolla on alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus.

13 c §
Muuta ammatillista koulutusta antavan opettajan kelpoisuus

Erityisestä syytä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n mukaista ammatillista osaamista syventävää tai täydentävää koulutusta on sen estämättä mitä 13 §:ssä säädetään kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut alan erikoisammattitutkinnon tai jolla muutoin on koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittu korkea ammattitaito.

13 d §
Ammatillisten tutkinnon osien opetuksen antaminen ilman pedagogisten opintojen suorittamista

Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on sen estämättä mitä 13–13 b §:ssä säädetään opettajien pedagogisista opinnoista oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa mainitussa kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot.

13 e §
Valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:n 2 momentin mukaista ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus. Jos kyseistä koulutusta järjestetään vaativana erityisenä tukena, koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 16 §:ssä säädetty vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 7 §:n 3 momentin mukaista työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on 16 §:ssä säädetty vaativaa erityistä tukea antavan opettajan kelpoisuus.

14 §
Yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus

Ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 2 §:ssä tarkoitettujen yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvien osa-alueiden opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 120 opintopisteen tai 55 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot yhdessä opetettavassa osa-alueessa ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset tai niitä vastaavat opinnot muissa opetettavissa osa-alueissa tai joka on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon soveltuvassa koulutusohjelmassa.

Toiminta digitaalisessa ympäristössä, taide ja luova ilmaisu, yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, työelämässä toimiminen, opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet sekä yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta osa-alueiden opetusta on 1 momentista poiketen kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon.

Sen lisäksi mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, edellytetään, että henkilö on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

15 §
Opinto-ohjaajan kelpoisuus

Opinto-ohjausta on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on

1) tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus sekä 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset ammatillisessa opettajakorkeakoulussa tai yliopistossa suoritetut opinto-ohjaajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot; tai


16 §
Vaativaa erityistä tukea antavan kelpoisuus

Tutkintoon johtavaa koulutusta, jota järjestetään vaativana erityisenä tukena, on kelpoinen antamaan henkilö, jolla on tässä asetuksessa säädetty ammatillisten tai yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus ja vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset ammatillisen koulutuksen erityisopettajan opinnot tai yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetyt erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

Sen estämättä, mitä 14 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, yhteisten tutkinnon osien opetuksen yhteydessä annettavaa vaativaa erityistä tukea on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on 1 momentissa säädetyt erityisopettajan opinnot.

Jos vaativan erityisen tuen tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää, vaativaa erityistä tukea voi sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, antaa myös muu tässä luvussa tarkoitettu opettaja osana muuta opetustaan.

23 §
Väliaikaisesti opetusta antavan henkilön kelpoisuus

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, voidaan 13–13 b §:ssä tarkoitettua ammatillisten tutkinnon osien opetusta määrätä enintään kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, jolla on opetustehtävän edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön ammattitaito. Tällainen henkilö voidaan määrätä antamaan opetusta yli vuoden ajaksi vain, jos opetustehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

24 §
Yliopistojen kelpoisuustodistus taiteenopetusta antavalle opettajalle

Musiikkialan sekä teatteri- ja tanssialan koulutusta järjestävä yliopisto voi todeta henkilön kelpoiseksi antamaan 13 ja 13 b §:ssä tarkoitettua musiikkialan sekä teatteri- ja tanssialan ammatillisten tutkinnon osien opetusta sekä 19 §:ssä tarkoitettua opetusta, jos hän menestyksellisillä julkisilla esiintymisillään tai muulla toiminnallaan taikka opinnoillaan on osoittanut saavuttaneensa tehtäviin vaadittavan pätevyyden. Tarvittaessa yliopisto voi edellyttää, että pätevyys osoitetaan erityisessä kokeessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaisena rehtorina on 2 §:n estämättä kelpoinen toimimaan henkilö, joka on ennen 1 tammikuuta 2018 ollut kelpoinen toimimaan ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaisena rehtorina, ja joka on ollut palvelussuhteessa mainitun lain voimassaoloaikana.

Henkilö, joka tämän asetuksen voimaan tullessa on kelpoinen antamaan terveystiedon opetusta, on kelpoinen antamaan työkyvyn- ja hyvinvoinnin ylläpitäminen - osa-alueen opetusta.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Anna Kankaanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.