1147/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) nojalla:

1 §
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tehtävät

Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain (1146/2017) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finland (rahoituskeskus):

1) rahoittaa yritysten ja muiden yhteisöjen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita;

2) rahoittaa yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden julkista tutkimustoimintaa harjoittavien organisaatioiden (julkinen tutkimusorganisaatio) tutkimushankkeita;

3) rahoittaa työelämän innovatiivisia tutkimus- ja kehittämishankkeita;

4) edistää yritysten ja julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansainvälistymistä sekä vaikuttaa toiminnallaan Suomen vetovoimaisuuteen monikansallisen tutkimuksen, tuotekehityksen ja innovatiivisen liiketoiminnan sijaintipaikkana;

5) edistää tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan tulosten laaja-alaista hyödyntämistä elinkeinotoiminnassa, työelämässä ja muualla yhteiskunnassa;

6) myöntää elinkeino-, energia- ja ympäristöpoliittisista tuista pienet energiatuet, laivanrakennuksen innovaatiotuet, yhteishankkeiden kansainvälistämistuet sekä audiovisuaalisen tuotannon maksuhyvitykset;

7) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä avaruusasiain hallinnon hoitamisessa ja huolehtii avaruusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen (288/1992) 4 §:ssä tarkoitetun sihteeristön tehtävistä;

8) avustaa työ- ja elinkeinoministeriötä Euroopan unionin tutkimustoimintaa ja teknologian kehittämis- ja innovaatiotoimintaa koskevien asioiden hoitamisessa;

9) huolehtii muista työ- ja elinkeinoministeriön määräämistä kansainvälisistä tehtävistä;

10) edistää tehtäviensä toteutumista hallinnoimalla valtion kokonaan omistamia osakeyhtiöitä ja vastaamalla niiden omistajaohjauksesta sekä huolehtimalla koko Suomen kattavasta alueverkostosta.

2 §
Business Finland Oy:n tehtävät

Sen lisäksi mitä Business Finland Oy:n tehtävistä on laissa säädetty yhtiö:

1) suunnittelee ja toteuttaa tutkimus- ja innovaatio-ohjelmia;

2) huolehtii Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kansallisen yhteystoimiston tehtävistä ja Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatiorahoituksen asiantuntijapalveluista.

Yhtiö voi tuottaa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä yhtiöstä annetun lain 3§:n mukaisiin tehtäviin liittyviä palveluita rahoituskeskuksen ohjauksessa rahoituskeskuksen kanssa laadittavan palvelusopimuksen mukaisesti.

3 §
Rahoituskeskuksen johtokunnan päätösvalta

Johtokunta päättää:

1) rahoituskeskuksen vuosittaisesta talousarvioehdotuksesta, toimeenpanosuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä;

2) varojen myöntämisestä sellaisiin yritysten ja yhteisöjen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin, julkisen tutkimuksen hankkeisiin sekä elinkeino-, energia- ja ympäristöhankkeisiin, joissa rahoituskeskuksen rahoitusosuus on yli 3 000 000 euroa;

3) sijoituspolitiikkaa ja muita periaatteellisia asioita koskevista ohjeista rahoituskeskuksen hallinnoimalle pääomasijoitustoimintaa harjoittavalle valtionyhtiölle;

4) rahoituskeskuksen ja yhtiön ohjelmista ja rahoituksen myöntämisen periaatteista, rahoitukseen liittyvistä toimintalinjoista sekä muista sellaisista rahoituskeskuksen kannalta merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäviksi;

5) pääjohtajan suorien alaisten nimittämisestä tai ottamisesta;

6) pääjohtajan sijaisista.

4 §
Päätöksenteko Rahoituskeskuksen johtokunnassa

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan johtokunnassa pääjohtajan esittelystä yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

5 §
Johtokunnan jäsenten palkkio

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

6 §
Pääjohtaja

Pääjohtajan tehtävänä on:

1) käyttää rahoituskeskuksen ohjaamien osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa valtion päätösvaltaa;

2) allekirjoittaa Business Finland osakeyhtiön kanssa laadittavan palvelusopimuksen rahoituskeskuksen puolesta;

3) nimittää ja ottaa muu kuin 3 § 5 kohdassa tarkoitettu rahoituskeskuksen henkilöstö;

4) päättää muusta kuin 3 § 2 kohdassa tarkoitetusta rahoituksesta;

5) päättää muusta rahoituskeskusta koskevasta päätöksenteosta.

Pääjohtaja voi siirtää työjärjestyksellä tai pääjohtajan päätöksellä toimivaltaansa kuuluvan asian rahoituskeskuksen henkilöstöön kuuluvalle.

7 §
Business Finland -neuvottelukunnat

Rahoituskeskus voi asettaa neuvottelukuntia toimintansa päätoimialoille seuraamaan Business Finlandin toimintaa sekä ylläpitämään ja edistämään yhteistoimintaa elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä. Neuvottelukuntia voi olla enintään kuusi kappaletta. Rahoituskeskus päättää neuvottelukunnan kokoonpanosta kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukuntaan kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka edustavat Business Finlandin tehtäviin liittyvää asiantuntemusta sekä enintään 15 jäsentä.

8 §
Organisaatio ja henkilöstö

Tarkemmat määräykset rahoituskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä annetaan työjärjestyksellä.

Rahoituskeskuksessa on pääjohtajan lisäksi muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään rahoituskeskuksen virkamiehistä, koskee soveltuvin osin myös rahoituskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Perhe- ja peruspalveluministeri
Annika Saarikko

Neuvotteleva virkamies
Mikko Huuskonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.