1089/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 ja 9 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 1 luvun 2 §:n 1 momentin 16 kohta ja 4 §:n 16 kohdan a alakohta sekä

lisätään 9 luvun 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:


16) sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 1 momentin 1–8 kohdassa tarkoitettua palvelua liike- tai ammattitoimintana tarjoavaan;


4 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


16) rahoituslaitoksella:

a) sijoituspalvelulain 1 luvun 13 §:ssä tarkoitettua sijoituspalveluyritystä;


9 luku

Erinäiset säännökset

4 §
Muutoksenhaku

Finanssivalvonnan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin Finanssivalvonnasta annetun lain 73 §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 3 päivänä tammikuuta 2018.

Tämän lain voimaan tullessa vireillä olevaan valitukseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 151/2017
TaVM 22/2017
EV 187/2017

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.