1029/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista vuosina 2018 ja 2019

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsä-hallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista.

2 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Seuraavista julkisoikeudellisista suoritteista peritään niiden keskimääräiseen omakustan-nusarvoon perustuva kiinteä maksu:

1) luonnonsuojelulain (1096/1996) tai kumotun luonnonsuojelulain (71/1923) nojalla suojelualueiden perustamisesta annettujen asetusten perusteella hakemuksesta annettavat päätökset ja luvat:

a) lupa geologiseen tutkimukseen tai malminetsintään 350 euroa;

b) lupa teiden, vesikulkuväylien, rakennusten tai rakennelmien rakentamiseen ja kunnossapitoon 200 euroa;

c) lupa hirvenajoon metsästyksen yhteydessä 50 euroa;

d) muu hakemuksesta annettava päätös tai lupa 100 euroa;

2) maastoliikenteeseen liittyvät julkisoikeudelliset päätökset:

a) henkilökohtainen uralupa 9 euroa kolmelta tunnilta, 15 euroa vuorokaudelta, 30 euroa viikolta ja 50 euroa kelkkailukaudelta;

b) perhekohtainen uralupa 50 euroa kelkkailukaudelta;

c) sähköisellä viestintävälineellä haettu henkilökohtainen uralupa 9,01 euroa ja matkapuhelumaksu kolmelta tunnilta, 15,02 euroa ja matkapuhelumaksu vuorokaudelta, 30,04 euroa ja matkapuhelumaksu viikolta sekä 50,07 euroa ja matkapuhelumaksu kelkkailukaudelta;

d) sähköisellä viestintävälineellä haettu perhekohtainen uralupa 50,07 euroa ja matkapuhelumaksu kelkkailukaudelta;

e) Metsähallituksesta annetun lain (234/2016) 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu maastoliikennettä koskeva aluekohtainen kiintiöpäätös muutoksenhakua varten 50 euroa;

f) maastoliikennelupaa koskevaa muutoksenhakua varten erikseen annettava kirjallinen päätös 30 euroa.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä poiketen maksuttomia ovat kuitenkin tieteelliseen tai opetustarkoitukseen, vierasperäisen tai haitallisesti lisääntyneen eliölajin vähentämiseksi taikka luonnonsuojelualueelle kaatuneen riistaeläimen haltuun ottoon myönnettävät luvat ja tehtävät päätökset.

3 §
Omakustannusarvoa alemmat julkisoikeudelliset suoritteet

Luonnonsuojelulain 15 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella annettavasta luvasta poistaa luonnonsuojelualueelta pyyntiluvanvaraisen riistaeläinlajin yksilö peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu 50 euroa.

4 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Metsähallituksen maksullisia julkisiin hallintotehtäviin liittyviä suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) maastoliikenneluvat kelkkailu-urien ulkopuolella sekä yrittäjä- ja ryhmäluvat;

2) varaustuvassa yöpyminen sekä vuokratuvan ja -kodan käyttö;

3) maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ja rakennelmien vuokraus ja muu käyttöoikeuden luovutus;

4) asuin- ja liikehuoneistojen vuokraus sekä muu huone-, kokous- ja esitystilojen käyttö;

5) ennallistamis- ja hoitotoimenpiteistä luonnonsuojelusuojelualueilta ja muilta suojelukohteilta kertyvän puun myynti;

6) opastuspalvelut ja -tuotteet, julkaisut, lehdet, tallenteet sekä muut vastaavat suoritteet;

7) ympäristökasvatuksen ja luonto-opetuksen edistämiseksi tuotetut palvelut ja tuotteet;

8) asiantuntija- ja suunnittelupalvelut;

9) jäljenteet;

10) muut 1–9 kohdassa tarkoitettuja palveluja ja suoritteita vastaavat palvelut ja suoritteet;

11) tietoaineistojen luovutus ulkopuolisille tilauksesta.

Edellä 1 momentin 11 kohdassa säädetystä poiketen tietoaineistojen luovutuksesta ei kuitenkaan peritä maksua, jos tietoaineistojen luovutus liittyy viranomaisten väliseen tai sen luonteiseen kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön taikka velvoitteisiin, perustutkimukseen tai opetustarkoituksiin taikka Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien toimeksiantoihin tai yhteistyöhankkeisiin.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen jäljennösten ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Metsähallitus noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

6 §
Viivästyskorko

Jos tämän asetuksen perusteella määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien. Maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on enintään seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva Suomen Pankin julkaisema, säädöskokoelmassa vahvistettu viitekorko.

7 §
Erinäiset säännökset

Hakemuksen peruutuksen tai muun hakijasta aiheutuvan syyn vuoksi rauenneesta asian käsittelystä peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus maksusta.

Muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palautetussa asiassa annettavan päätöksen maksusta vähennetään, mitä samasta asiasta aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Suoritteesta, jota koskeva asia on vireillä ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Johanna Korpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.