1001/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ydinenergia-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ydinenergia-asetuksen (161/1988) 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 732/2008,

muutetaan 19, 20, 22 b, 22 c §, 22 d §:n 1 momentti ja 4 momentin johdantokappale, 24 §:n 2 momentin 6 kohta, 25 §:n 1 momentti, 29 §, 32 §:n johdantokappale, 34 §:n johdantokappale, 37 ja 38–40 §, 6 luvun otsikko, 43 §:n 7 a kohta, 88, 89 ja 112 § sekä 146 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 19 §, 32 §:n johdantokappale ja 34 §:n johdantokappale asetuksessa 473/1996, 20 §, 24 §:n 2 momentin 6 kohta, 39 § sekä 43 §:n 7 a kohta asetuksessa 755/2013, 22 b ja 22 c §, 22 d §:n 1 momentti ja 4 momentin johdantokappale sekä 146 § asetuksessa 1532/2015, 25 §:n 1 momentti sekä 89 ja 112 § asetuksessa 732/2013, 37 § osaksi asetuksissa 732/2008 ja 1532/2015 sekä 88 § osaksi asetuksessa 732/2008, sekä

lisätään asetukseen uusi 33 a, 34 a, 36 a, 79 a–79 c ja 112 b § seuraavasti:

19 §

Ydinenergialain mukaista lupaa ei tarvita liitteen A 2.1 kohdassa tarkoitetun ydinaineen, 2.2 kohdassa tarkoitetun aineen, 2.3 kohdassa tarkoitetun laitteen tai laitteiston eikä 2.4 kohdassa tarkoitetun tietoaineiston luovutukseen sille, jolla on 31 §:ssä tarkoitettu rakentamislupa, 33 §:ssä tarkoitettu käyttölupa tai 33 a §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen, jos ydinaine, muu aine, laite, laitteisto tai tietoaineisto tulee käytettäväksi toiminnassa, jota lupa koskee.

20 §

Luvanhaltijalla, jolla on ydinenergialain 18 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen rakentamiseen, ydinenergialain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen käyttämiseen tai ydinenergialain 20 a §:ssä tarkoitettu lupa ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen, on oikeus myös ydinlaitoksen toiminnassa tarvittavien ja toiminnan tuloksena syntyvien ydinaineiden, ydinjätteiden sekä tämän asetuksen 8 §:ssä tarkoitettujen aineiden, laitteiden ja laitteistojen laitospaikalla tapahtuvaan hallussapitoon, valmistukseen, tuottamiseen, käsittelyyn, käyttämiseen ja varastointiin, sekä tietoaineistojen hallussapitoon, valmistamiseen ja kokoamiseen laitospaikalla ja muissa luvanhaltijan toimipaikoissa, jollei mainitusta luvasta muuta johdu.

22 b §

Ydinvoimalaitoksen ja muun ydinreaktorilla varustetun ydinlaitoksen normaalista käytöstä väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,1 millisievertiä. Ydinvoimalaitoksen ja muun ydinreaktorilla varustetun ydinlaitoksen suunnitelman mukaisesta käytöstäpoistamisesta väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,01 millisievertiä.

Odotettavissa olevan käyttöhäiriön seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,1 millisievertiä.

Väestön yksilön saaman päästöstä aiheutuvan vuosiannoksen rajoitus on luokan 1 oletetuille onnettomuuksille 1 millisievertiä, luokan 2 oletetuille onnettomuuksille 5 millisievertiä ja oletetun onnettomuuden laajennukselle 20 millisievertiä.

Ydinvoimalaitoksen vakavasta onnettomuudesta aiheutuvasta radioaktiivisten aineiden päästöstä ei saa seurata tarvetta väestön laajoille suojautumistoimenpiteille eikä pitkäaikaisille laajojen maa- ja vesialueiden käyttörajoituksille.

Pitkäaikaisvaikutusten rajoittamiseksi ulkoilmaan vapautuvan cesium-137-päästön raja-arvo on 100 terabecquerelia. Raja-arvon ylittymisen mahdollisuuden on oltava erittäin pieni.

Väestön suojautumistoimenpiteitä onnettomuuden aikaisessa vaiheessa edellyttävän päästön mahdollisuuden on oltava erittäin pieni.

22 c §

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa normaalista käytöstä tai odotettavissa olevan käyttöhäiriön seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,1 millisievertiä.

Edellä mainitussa toiminnassa onnettomuustilanteen seurauksena väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 1 millisievertiä.

Ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa syntyneen ydinjätteen loppusijoituksen jälkeen todennäköisinä pidettävien kehityskulkujen seurauksena ydinjätteistä aiheutuvan väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,1 millisievertiä.

Tilanteissa, joissa loppusijoitusjärjestelmän eristysrakenteet heikentyvät epätodennäköisten tapahtumien tai ihmisen toiminnan seurauksena, 1 momentissa tarkoitetussa kaivos- ja malminrikastustoiminnassa syntyneistä ydinjätteistä aiheutuvan väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 1 millisievertiä.

22 d §

Ydinjätelaitoksen normaalista käytöstä ja suunnitelman mukaisesta käytöstäpoistamisesta väestön yksilön saaman vuosiannoksen rajoitus on 0,01 millisievertiä.


Edellä 3 momentissa tarkoitetun ajanjakson jälkeisinä tarkasteluajanjaksoina loppusijoitetuista ydinjätteistä peräisin olevien elinympäristöön vapautuvien radioaktiivisten aineiden määrien pitkän ajan keskiarvojen on alitettava enimmäisarvot, jotka Säteilyturvakeskus vahvistaa kunkin radionuklidin osalta erikseen. Enimmäisarvot on asetettava siten, että:


24 §

Kunkin ydinlaitoshankkeen osalta hakemukseen on lisäksi liitettävä:


6) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä selvitys suunnitteluperusteista, joita hakija aikoo noudattaa ympäristövahinkojen välttämiseksi ja ympäristörasituksen rajoittamiseksi;


25 §

Sen lisäksi, mitä ydinenergialaissa säädetään, työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä periaatepäätöshakemuksesta lausunto ainakin sisäministeriöltä ja puolustusministeriöltä sekä sellaiselta aluehallintovirastolta, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta ja maakunnan liitolta, jonka toimialueella on suunnitellun ydinlaitoksen sijainti- tai naapurikunta.


29 §

Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava julkisesti ydinlaitoshankkeen vireilläolosta sekä:

1) missä ja minkä ajan kuluessa hakijan julkaisema yleispiirteinen selvitys ydinlaitoshankkeesta on yleisön saatavilla;

2) suunnitellun ydinlaitoksen lähiympäristön asukkaiden ja kuntien, viranomaisten sekä yleisön mahdollisuudesta esittää kirjallisesti mielipiteensä ydinlaitoshankkeesta sekä mihin mennessä mielipiteet on toimitettava ministeriölle; sekä

3) missä ja milloin järjestetään ydinenergialain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu julkinen tilaisuus.

Ilmoitus 1 momentissa mainituista asioista on:

1) pidettävä ainakin suunnitellun ydinlaitoksen sijainti- ja naapurikuntien julkisten kuulutusten ilmoitustaululla vähintään kuukauden ajan; ja

2) julkaistava 1 kohdassa tarkoitetuissa kunnissa yleisesti leviävissä sanomalehdissä vähintään kuukautta ennen julkisen tilaisuuden järjestämistä.

32 §

Rakentamislupahakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 3 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:


33 a §

Lupaa ydinlaitoksen käytöstä poistamiseen haetaan valtioneuvostolle osoitetulla kirjallisella hakemuksella, jossa on ilmoitettava ainakin:

1) hakijan nimi tai liikkeenharjoittamisessa käytettävä toiminimi ja kotipaikka;

2) ydinlaitoksen yksilöintitiedot ja sijaintipaikka;

3) ydinlaitoksen aikaisempi käyttötarkoitus;

4) ydinlaitoksen käytöstäpoiston suunniteltu toteutusaikataulu ja -laajuus;

5) ydinlaitoksen aikaisempi käyttölupa.

34 §

Käyttölupahakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 3 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:


34 a §

Käytöstäpoistolupaa koskevaan hakemukseen on liitettävä 24 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tai 3 momentissa mainitut hakijaa koskevat selvitykset sekä:

1) selvitys ydinlaitoksen sijaintipaikan ja sen lähiympäristön asutuksesta ja muista toiminnoista;

2) selvitys ydinlaitoksen käytöstäpoistossa kertyvien, käsiteltävien ja varastoitavien ydinaineiden ja ydinjätteiden laadusta ja enimmäismäärästä;

3) pääpiirteinen selvitys käytöstäpoiston teknisistä periaatteista ja ratkaisuista sekä muista järjestelyistä, joilla turvallisuus varmistetaan sekä arvio periaatteiden toteutumisesta;

4) käytöstäpoistohankkeelle tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä täydentävät tiedot ydinlaitoksen käytöstäpoiston ympäristörasituksen rajoittamiseksi;

5) selvitys hakijan käytettävissä olevasta asiantuntemuksesta ja ydinlaitoksen käytöstäpoistovaiheen organisaatiosta;

6) selvitys hakijan suunnitelmista ja käytettävissä olevista menetelmistä käytöstäpoistovaiheessa käsiteltävien ydinjätteiden ydinjätehuollon järjestämiseksi mukaan luettuna ydinjätteiden loppusijoitus sekä selvitys ydinjätehuollon aikataulusta ja arvioiduista kustannuksista;

7) selvitys hakijan rahoitusasemasta sekä ydinlaitoksen käytöstäpoiston rahoituksen hoitosuunnitelma;

8) hakijan tilinpäätösasiakirjat käytöstäpoistoluvan hakemisvuodelta ja sitä edeltäviltä viideltä vuodelta tai tieto siitä, mistä asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla;

9) selvitys siitä, miten mahdollisia ydinjätehuoltoon liittyviä käyttöluvan ehtoja on noudatettu;

10) viranomaisen 1–9 kohdassa tarkoitettujen selvitysten lisäksi tarpeelliseksi katsoma selvitys.

36 a §

Luvanhakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle käytöstäpoistolupaa hakiessaan:

1) ydinlaitoksen käytöstäpoistamista koskeva lopullinen käytöstäpoistosuunnitelma;

2) käytöstäpoiston riskitarkastelu;

3) turvallisuusseloste;

4) luokitusasiakirja, jossa esitetään ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden luokittelu niiden turvallisuusmerkityksen perusteella;

5) ydinlaitoksen laadunhallintaohjelma;

6) turvallisuustekniset käyttöehdot;

7) käytöstäpoiston aikana ydinlaitoksen turvallisuuden kannalta tärkeiden rakenteiden, järjestelmien ja laitteiden määräaikaistarkastusten yhteenveto-ohjelma;

8) suunnitelmat turva- ja valmiusjärjestelyiksi;

9) selvitys ydinaseiden leviämisen estämiseksi tarpeellisen valvonnan järjestämisestä;

10) ydinlaitoksen johtosääntö;

11) selvitys ydinlaitoksen ympäristön säteilyn tilasta ja ympäristön säteilyvalvontaa koskeva ohjelma;

12) selvitys turvallisuusvaatimusten täyttymisestä;

13) selvitys laitoksen ikääntymisen hallinnasta;

14) viranomaisen 1–13 kohdassa tarkoitettujen selvitysten lisäksi tarpeelliseksi katsoma selvitys.

Käytöstäpoistoluvan ehtoja muutettaessa 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat on toimitettava Säteilyturvakeskukselle vain niiltä osin, kuin niitä ei ole aiemmin toimitettu ja vain muuttuneilta osin.

Säteilyturvakeskuksen on käytöstäpoistolupaa koskevassa lausunnossaan annettava lupaviranomaiselle erityinen selvitys 1 momentissa mainituista asiakirjoista.

37 §

Sen lisäksi, mitä ydinenergialaissa säädetään, työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä rakentamis-, käyttö- ja käytöstäpoistolupahakemuksesta lausunto ainakin sisäministeriöltä sekä sellaiselta aluehallintovirastolta ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka toimialueella on ydinlaitoksen sijainti- tai naapurikunta. Rakentamislupahakemuksesta on pyydettävä lausunto myös sosiaali- ja terveysministeriöltä.

Hakemuksesta, jolla haetaan lupaa muun kuin ydinenergialain 11 §:ssä tarkoitetun yleiseltä merkitykseltään huomattavan ydinlaitoksen rakentamiseen, työ- ja elinkeinoministeriön on pyydettävä ydinlaitoksen sijaintikunnan lausunto.

Säteilyturvakeskuksen on pyydettävä sisäministeriöltä lausunto 35 §:n 1 momentin 6 kohdassa, 36 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 36 a §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista suunnitelmista.

Säteilyturvakeskuksen on liitettävä ydinlaitoslupia koskeviin lausuntoihinsa ydinenergialain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetun neuvottelukunnan lausunto.

38 §

Rakentamis-, käyttö- ja käytöstäpoistolupapäätöksestä on käytävä ilmi ainakin:

1) luvansaaja ja ydinlaitoksen yksilöintitiedot;

2) paikka, jossa toimintaa saadaan harjoittaa;

3) ydinlaitoksessa harjoitettavan toiminnan luonne ja laajuus;

4) luvan voimassaoloaika;

5) tarpeellisiksi katsottavat lupaehdot kuten turva- ja valmiusjärjestelyjä, vahingonkorvausvastuuta ydinvahingon varalta, Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämistä, ympäristönsuojelua sekä ydinjätehuoltoa koskevat ehdot.

Rakentamisluvasta on käytävä ilmi ne rakenteen piirteet ja käyttöluvasta lisäksi ne käytön ja laitoksessa harjoitettavan toiminnan piirteet, joita ydinlaitoksen rakenteen, käytön tai siellä harjoitettavan toiminnan on vastattava.

Käyttöluvasta on käytävä ilmi, millaisia ja kuinka suuria määriä ydinlaitoksen toiminnassa tarvittavia ydinaineita, ydinjätteitä sekä ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita ja laitteistoja ydinlaitoksessa saa pitää hallussa, valmistaa, tuottaa, käsitellä, käyttää ja varastoida ydinlaitosta koskevan luvan nojalla ilman erillistä tämän asetuksen 6 luvun mukaista lupaa.

Käytöstäpoistoluvasta on käytävä ilmi, millaisia ja kuinka suuria määriä ydinlaitoksen käytöstäpoistossa kertyviä, käsiteltäviä ja varastoitavia ydinjätteitä sekä ydinlaitoksen käytöstäpoistossa tarvittavia ydinaineita sekä ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita ja laitteistoja ydinlaitoksessa saa pitää hallussa, valmistaa, tuottaa, käsitellä, käyttää ja varastoida ydinlaitosta koskevan luvan nojalla ilman erillistä tämän asetuksen 6 luvun mukaista lupaa. Lisäksi käytöstäpoistoluvasta on käytävä ilmi tästä ydinlaitoksen elinkaaren vaiheesta johtuvat jätehuoltovelvollisen velvollisuuksia koskevat mahdolliset muutokset.

39 §

Työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava ydinlaitosta koskevan rakentamis-, käyttö- ja käytöstäpoistoluvan myöntämisestä Säteilyturvakeskukselle, sisäministeriölle, ympäristöministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, ulkoasiainministeriölle, asianomaisille aluehallintovirastoille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä ydinlaitoksen sijaintikunnalle.

Ilmoituksen saaneen aluehallintoviraston tehtävänä on omalla toimialueellaan edelleen ilmoittaa luvan myöntämisestä muille asianomaisille kunnille sekä asianomaisille vesi-, ympäristö-, terveys-, rakennus-, työsuojelu-, pelastus- ja poliisiviranomaisille.

40 §

Haettaessa muutosta ydinlaitoksen rakentamis-, käyttö- tai käytöstäpoistolupaan noudatetaan samoja säännöksiä kuin uutta lupaa haettaessa.

6 luku

Ydinaineita, ydinjätteitä sekä ydinenergialain 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja aineita, laitteita ja laitteistoja koskevat luvat

43 §

Ydinenergialain 16 §:n 2 momentin mukaiseen lupahakemukseen on liitettävä virkatodistus tai kaupparekisteriote taikka muu vastaava selvitys hakijasta ja hakijan kansallisuudesta sekä, ellei se ole suunnitellun toiminnan luonteen vuoksi ilmeisen tarpeetonta:


7 a) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä, jos mainitussa laissa edellytetään arviointimenettelyä;


79 a §

Ydinlaitoksella on oltava sisällöltään riittävän yksityiskohtainen, laitoksen tyyppiä ja tilaa vastaava käytöstäpoistosuunnitelma. Käytöstäpoistosuunnitelmasta on käytävä ilmi ainakin:

1) laitoksen käytöstäpoistostrategia sekä perustelut strategian valinnalle;

2) käytöstäpoistamisen suunnitellut toteutusvaiheet aikatauluineen;

3) purkamis- ja ydinjätehuoltoratkaisut pääpiirteissään;

4) arvio käytöstäpoiston ja siihen liittyvän ydinjätehuollon kustannuksista;

5) laitosalueen suunniteltu lopputila.

79 b §

Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii käytöstäpoistosuunnitelman teknisen toteutuskelpoisuuden, turvallisuusperiaatteiden noudattamisen ja kustannusarvioiden luotettavuuden varmistamisesta ja pyytää siitä arvioinnin teknistaloudellisten laskelmien arvioimiseen perehtyneeltä riippumattomalta asiantuntijalta tai yhteisöltä.

Lisäksi käytöstäpoistosuunnitelmasta on pyydettävä lausunto Säteilyturvakeskukselta.

79 c §

Ydinenergialain 27 b §:ssä tarkoitetussa kansallisessa ydinjätehuollon ohjelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

1) käytetyn ydinpolttoaineen ja muun radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan kansallisen toimintapolitiikan yleiset tavoitteet;

2) merkittävimmät välitavoitteet ja selkeät aikataulut näiden välitavoitteiden saavuttamiseksi ottaen huomioon kansallisen ohjelman yleiset tavoitteet;

3) ydinenergian käytön seurauksena syntyneen käytetyn ydinpolttoaineen, muun ydinjätteen ja muun radioaktiivisen jätteen kokonaismäärät sekä arviot tulevista määristä, mukaan lukien käytöstäpoistosta syntyvät jätteet; kokonaismäärien yhteydessä on ilmoitettava selvästi muun ydinjätteen, muun radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen sijaintipaikka sekä määrä jätteen asianmukaisen luokituksen mukaisesti;

4) suunnitelmat sekä tekniset ratkaisut käytetyn ydinpolttoaineen, muun ydinjätteen sekä muun radioaktiivisen jätteen huoltoa varten jätteiden syntymisestä niiden loppusijoitukseen;

5) loppusijoituslaitoksen sulkemisen jälkeistä aikaa koskevat suunnitelmat, ajanjakso, jolloin loppusijoituksen valvonta jatkuu sekä keinot, joiden avulla kyseessä olevaa laitosta koskeva tietämys säilytetään pidemmällä aikavälillä;

6) käytetyn ydinpolttoaineen, muun ydinjätteen sekä muun radioaktiivisen jätteen huollon toteuttamiseksi tarvittavat tutkimus-, kehittämis- ja havainnollistamistoimet;

7) vastuu kansallisen ohjelman toteuttamisesta sekä toteuttamisvastuun seurantaa koskevat mittarit, joilla voidaan seurata kansallisen ydinjätehuollon ohjelman edistymistä;

8) arvio kansallisen ohjelman kustannuksista sekä tieto siitä, mihin arvio perustuu;

9) kuvaus sovellettavasta rahoitusjärjestelystä ydinjätehuollon ja muun radioaktiivisen jätteen huollon toteuttamiseksi;

10) tiedot ohjelman julkisuudesta sekä avoimuuden varmistamisesta;

11) Suomen muiden valtioiden kanssa tekemät ydinjätteitä tai muita radioaktiivisia jätteitä koskevat sopimukset.

88 §

Tulevan jätehuoltovelvollisen on esitettävä jätehuoltokaavio työ- ja elinkeinoministeriön hyväksyttäväksi ensimmäisen kerran riittävän ajoissa ennen ydinjätteitä tuottavan toiminnan aloittamista ja viimeistään tätä toimintaa koskevan lupahakemuksen yhteydessä.

Jätehuoltovelvollisen on myöhemmin täydennettävä hyväksyttyä jätehuoltokaaviota ja siihen liittyviä laskelmia joka kolmas vuosi kesäkuun loppuun mennessä ydinenergialain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettujen vastuumäärien ja rahastotavoitteiden vahvistamiseksi. Täydennyksestä on ilmettävä ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannus- ja hintatiedot, tiedot huolehtimisvelvollisuuteen sisältyvien ydinjätteiden määristä ja tarvittavista ydinjätehuollon toimenpiteistä sekä näiden perusteella tehty laskelma ydinjätehuollon kokonaiskustannuksista kunkin vuoden lopun tilanteessa ja kustannustasossa.

Jätehuoltovelvollisen on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle kesäkuun loppuun mennessä kolmen vuoden välein täydennettyyn jätehuoltokaavioon liittyvät päivitetyt laskelmat ydinenergialain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettujen vastuumäärien ja rahastotavoitteiden vahvistamiseksi.

89 §

Työ- ja elinkeinoministeriö huolehtii 88 §:n 2 momentissa tarkoitettuja ydinjätehuollon toimenpiteiden kustannus- ja hintatietoja sekä ydinjätehuollosta tulevaisuudessa aiheutuvia kustannuksia koskevan laskelman oikeellisuuden ja luotettavuuden varmistamisesta ja pyytää siitä tätä varten arvioinnin teknistaloudellisten laskelmien arvioimiseen perehtyneeltä riippumattomalta asiantuntijalta tai yhteisöltä.

Edellä 88 §:n 3 momentissa tarkoitetut päivitetyt laskelmat on arvioitava 1 momenttia noudattaen tarvittaessa.

112 §

Jos luvanhaltija aikoo tehdä sellaisia turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia ydinlaitoksen järjestelmissä, rakenteissa, ydinpolttoaineessa tai laitoksen käyttötavassa, jotka merkitsevät muutoksia Säteilyturvakeskuksen hyväksymiin suunnitelmiin tai asiakirjoihin, luvanhaltijan on saatava tällaisille muutoksille Säteilyturvakeskuksen hyväksyminen ennen niiden tekemistä. Luvanhaltijan on lisäksi huolehdittava 35, 36 ja 36 a §:ssä mainittujen Säteilyturvakeskukselle toimitettujen asiakirjojen muuttamisesta vastaavasti.

112 b §

Säteilyturvakeskus valvoo ydinenergialain 55 ja 63 §:n mukaisesti ydinlaitoksen käytöstäpoistoa sen varmistamiseksi, että laitoksen käytöstäpoistamisessa noudatetaan lupaehtoja ja hyväksyttyjä suunnitelmia ja että toiminta on muutoinkin ydinenergialain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten mukaista. Ydinlaitoksen käytöstäpoiston valvonta kohdistuu myös ydinlaitoksen järjestelmien, rakenteiden ja laitteiden huoltoon, korjauksiin, tarkastuksiin ja testauksiin.

Ydinlaitoksen käytöstäpoiston keskeiset vaiheet saa aloittaa vasta, kun Säteilyturvakeskus on todennut 36 a §:ssä mainittujen asiakirjojen sekä muiden edellyttämiensä yksityiskohtaisten suunnitelmien ja asiakirjojen perusteella kunkin keskeisen vaiheen osalta, että turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja turvallisuutta koskevat määräykset on otettu riittävästi huomioon. Vaiheita voidaan toteuttaa rinnakkain.

146 §

Ydinenergian käyttöön kohdistuvan lainvastaisen toiminnan uhkakuvan määrittelemisestä vastaa Suojelupoliisi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleviin ydinenergian käyttöä koskeviin asioihin sovelletaan tätä asetusta. Suomessa käytetyn tutkimusreaktorin käytöstäpoistamista koskevaan asiaan, jota koskeva hakemus lupapäätöstä varten on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ydinvoimalaitokseen, joka on rakennettu ja jonka käyttämiseen on myönnetty lupa ensimmäisen kerran ennen vuotta 1990, ei sovelleta 22 b §:n 4–6 momenttia, ellei soveltaminen ole kyseessä olevan ydinvoimalaitoksen tekniset ratkaisut huomioon ottaen ydinenergialain (990/1987) 7 a §:ssä säädetyn periaatteen mukaisesti perusteltua.

Neuvoston direktiivi 2014/87/Euratom (32014L0087); EUVL L 219, 25.7.2014, s. 42
Neuvoston direktiivi 2011/70/Euratom (32011L0070); EUVL L 199, 2.8.2011, s. 48
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/52/EU (32014L0052); EUVL N:o L 124, 16.4.2014, s. 1
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU (32011L0092); EUVL N:o L 26, 28.1.2012, s. 1

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Johanna Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.