1000/2017

Säädöstä oikaistu.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan aerosoliasetuksen (1433/1993) liitteen kohdat 2.2 ja 3.1.2, sellaisina kuin ne ovat, kohta 2.2 asetuksessa 225/2014 ja kohta 3.1.2 asetuksessa 1150/2009, seuraavasti:


Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä helmikuuta 2018.

Neuvoston direktiivin 75/32/ETY muuttamisesta aerosolien suurimman sallitun paineen osalta ja sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Hallitussihteeri
Sirpa Sillstén

Liite

AEROSOLIEN RAKENNE JA TESTAUSVAATIMUKSET

2.2 Merkinnät

Jokaisessa aerosolissa on oltava seuraavat merkinnät näkyvin, helposti luettavin ja pysyvin kirjaimin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 soveltamista:

a) jos aerosoli luokitellaan syttymättömäksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Varoitus” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 3 merkinnät;

b) jos aerosoli luokitellaan syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Varoitus” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 2 merkinnät;

c) jos aerosoli luokitellaan erittäin helposti syttyväksi 1.6 kohdan kriteerien mukaisesti, merkintöihin on kuuluttava huomiosana ”Vaara” ja muut asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I olevassa taulukossa 2.3.1 esitetyt aerosolien kategorian 1 merkinnät;

d) jos aerosoli on kuluttajatuote, merkintöihin on kuuluttava turvalauseke P102, siten kuin se on esitetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä IV olevan 1 osan taulukossa 6.1;

e) sellaiset käyttöä koskevat varoitukset, jotka kertovat kuluttajalle tuotteen erityisistä vaaroista; jos aerosoliin liittyy erillinen käyttöohje, myös siinä on esitettävä käyttöä koskevat varoitukset.

3.1.2 Aerosolin paine ei saa olla lämpötilassa 50 °C suurempi kuin jäljempänä olevassa taulukossa esitetyt arvot sen mukaan, mitä kaasuja aerosoli sisältää:

Kaasusisältö Lämpötila 50 °C
Nesteytetty kaasu tai kaasujen seos, jolla on tietty syttymisalue ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa 12 baaria
Nesteytetty kaasu tai kaasujen seos, jolla ei ole syttymisaluetta ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa 13,2 baaria
Paineistetut tai paineenalaisena liuotetut kaasut, jolla ei ole syttymisaluetta ilman kanssa 20 °C:n lämpötilassa ja 1,013 baarin vakiopaineessa 15 baaria

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.