957/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 1 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta, 23 b §:n 1 momentti, 29 §:n 1 momentti, 35 a § ja 44 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta laissa 1410/2014, 23 b §:n 1 momentti laissa 532/2017 sekä 29 §:n 1 momentti ja 35 a § laissa 1486/2016, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään kunnalle, kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle taikka valtion liikelaitokselle käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta ja -avustuksesta sekä muusta rahoituksesta sellaista toimintaa varten, josta säädetään:


4) nuorisolaissa (1285/2016);

5) liikuntalaissa (390/2015);


23 b §
Keskimääräisestä yksikköhinnasta tehtävät vähennykset

Laskettaessa edellä 23 §:n 1 momentin mukaisesti keskimääräisiä yksikköhintoja vähennetään vuosittain seuraavat euromäärät:

1) lukiokoulutuksen osalta 1 091,22 euroa;

2) taiteen perusopetuksen osalta 2,88 euroa.


29 §
Esi- ja perusopetuksen yksikköhinnat

Edellä 2 §:n 2 momentin 1–5 ja 9 kohdassa tarkoitettujen toimintojen yksikköhinnat saadaan, kun valtiovarainministeriön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 38 §:n mukaisesti päättämän kotikuntakorvauksen perusosasta vähennetään 236,07 euroa, ja saatu erotus kerrotaan seuraavilla kertoimilla:

oppilasta kohden läsnäolokuukautta      kohden kurssia    kohden
Lisäopetus 1,26
Pidennetty oppivelvollisuus, viisivuotiaille järjestettävä esiopetus 1,41
Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, vaikeimmin kehitysvammaiset 4,76
Pidennetyn oppivelvollisuuden lisärahoitus, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset 2,97
Sisäoppilaitoslisä 0,46
Koulukotikorotus 1,86
Ulkomailla järjestettävä perusopetuslain mukainen opetus 1,23
Perusopetukseen valmistava opetus 0,186
Perusopetuslain 46 §:ssä tarkoitettu muu kuin pykälän 2 momentissa säädetty perusopetus 0,046

35 a §
Museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhinnoista tehtävät vähennykset

Laskettaessa museoiden, teattereiden ja orkestereiden yksikköhintoja 35 §:n 1–3 momentissa säädetyn mukaisesti niitä alennetaan vuosittain seuraavasti:

1) museoiden osalta 16 479 euroa;

2) teattereiden osalta 10 707 euroa;

3) orkestereiden osalta 10 612 euroa.

44 §
Valtionavustukset

Kunnalle myönnetään valtionavustusta valtion talousarvioon myönnetyn määrärahan rajoissa yleisistä kirjastoista annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisen kehittämistehtävän, 8 §:ssä tarkoitetun alueellisen kehittämistehtävän ja 9 §:ssä tarkoitetun erityisen tehtävän hoitamiseen määrä, joka vastaa tehtävästä aiheutuvia tarpeellisia ja määrältään kohtuullisia lisäkustannuksia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 99/2017
SiVM 12/2017
EV 146/2017

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.