937/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 495/2005:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston julkisoikeudellisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä muista maksullisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvon mukaisesti hinnoitellut suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joista Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteen 1 mukaiset kiinteät, suoritteen omakustannusarvoa vastaavat maksut ovat:

1) ajoneuvojen rekisteröintiin liittyvät suoritteet;

2) ajo-oikeuksiin ja tutkintoihin liittyvät suoritteet;

3) lupiin ja valvontaan liittyvät suoritteet.

3 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa pienemmäksi hinnoitellut suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirasto voi jättää perimättä maksun tai periä omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun järjestämistään Euroopan unionin säädöksissä edellytetyistä tai vapaamuotoisista koulutus- ja tiedotustilaisuuksista.

Liikenteen turvallisuusvirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman maksun seuraavista suoritteista:

1) suullinen teoriakoe terveysperustein;

2) suullinen ADR-ajolupakoe terveysperustein;

3) suullinen perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe terveysperustein;

4) toimiluvan tai katsastajien koulutusoikeuden haltijan, kuljettajantutkinnon vastaanottajan tai ajolupakokeen vastaanottajan päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ratkaisu;

5) muu erikseen hinnoittelematon todistus;

6) ajoneuvoveroa, autoveroa tai polttoainemaksua koskeva ennakkoratkaisu.

4 §
Julkisoikeudelliset omakustannusarvoa korkeammaksi hinnoitellut suoritteet

Liikenteen turvallisuusvirasto perii omakustannusarvoa korkeamman maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös ajoneuvon erityistunnuksen myöntämisestä;

2) ajoneuvon koenumerotodistus;

3) päätös vesikulkuneuvon erityistunnuksen myöntämisestä;

4) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn/käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista;

5) sähköisen organisaatioasioinnin laskutuslisä.

5 §
Vuosimaksullisen suoritteen maksun periminen

Vuosimaksullisesta suoritteesta maksu peritään kalenterivuosittain, jos ei maksutaulukossa toisin säädetä.

Jos vuosimaksullinen lupa tai hyväksyntä myönnetään yhtä vuotta lyhyemmäksi ajaksi, luvasta tai hyväksynnästä peritään maksutaulukon perusteella laskettu kuukausiosuus vuosimaksusta jokaiselta lupakauden täydeltä 30 päivän jaksolta, jos ei maksutaulukossa toisin säädetä.

6 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksuttomia suoritteita ovat:

1) asetuksen liitteinä olevissa maksutaulukoissa maksuttomiksi merkityt suoritteet;

2) ilmailulain (864/2014) 3 § 6 kohdan nojalla tehdyt asematasotarkastukset ja niiden johdosta annetut todistukset;

3) ilmailulain 66–68 §:ssä tarkoitetut luvat;

4) ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta ilma-alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EU) N:o 1321/2014 liitteen I kohdan M.B.303 mukaisesti;

5) alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain (370/1995) 3 tai 4 luvussa tarkoitettu tarkastus, jos lain 21 a §:ssä ei toisin säädetä;

6) meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuuden valvontaan liittyvät toimenpiteet neuvoston direktiivin 1999/32/EY mukaisen näytteidenoton ja tietojen raportoinnin säännöistä meriliikenteen polttoaineiden rikkipitoisuudesta osalta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/253 mukaisesti;

7) rautatiealan sääntelyelimen päätökset oikaisuvaatimus- ja erimielisyysasioissa;

8) ADR-ajolupakoulutuksen, kuljettajaopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen valvonta;

9) liikennetarvikevalvonta;

10) liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetut tavanomaiset painotuotteet ja tietoaineisto;

11) henkilötietolain (523/1999) 26 §:ssä tarkoitetut tarkastukset, jos tarkastusoikeuden käyttämisestä on kulunut enemmän kuin vuosi;

12) ulkomaiden edustustojen palveluksessa olevien ulkomaalaisten henkilöiden ajokorttien hakemuskäsittely.

Laajasta liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotetusta painotuotteesta ja tietoaineistosta voidaan kuitenkin periä maksu, joka ei saa ylittää omakustannushintaa.

7 §
Muut maksulliset suoritteet

Jollei suoritteen maksullisuus määräydy viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, Liikenteen turvallisuusvirasto perii maksut liiketaloudellisilla perusteilla valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitetuista seuraavista suoritteista:

1) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat tietopalvelusuoritteet;

2) tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat koulutus- ja asiantuntijapalvelut;

3) tiedotustoimintaan kuulumattomat painotuotteet, lukuun ottamatta 6 §:n 9 kohdan liikenneturvallisuustietoisuuden edistämiseksi tuotettavaa aineistoa;

4) toimeksiantoon perustuvat tutkimus- ja tilauspalvelut;

5) toimeksiantoon perustuvat muut Liikenteen turvallisuusviraston suoritteet;

6) valokopiot ja muut jäljennökset;

7) asiakirjojen tai muun aineiston lähettäminen, jollei aiheutuvia kustannuksia ole sisällytetty muusta suoritteesta perittävään maksuun.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Liikenteen turvallisuusvirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

8 §
Hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta perittävä maksu

Tässä asetuksessa tarkoitettu maksu peritään myös hakemukseen annetusta hylkäävästä päätöksestä, jollei toisin säädetä. Jos maksu hylkäävästä päätöksestä tai peruutetusta hakemuksesta, josta on maksettu ennakkomaksu, ylittää 10  000 euroa, maksua voidaan kohtuullistaa ottaen kuitenkin huomioon hakemuksen käsittelyyn jo käytetty työmäärä.

9 §
Maksusta vapauttaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto ei peri eräiden ennakkoratkaisujen maksuperusteista annetun lain (1209/2006) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua käsittelymaksua.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta vapauttaa ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän lentokelpoisuuden valvontamaksusta, jos ilma-alusta ei koko kalenterivuoden aikana käytetä tai ole käytetty lentotoimintaan. Hakemus jo maksetusta maksusta vapauttamiseksi on jätettävä Liikenteen turvallisuusvirastolle viimeistään kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona maksu on maksettu.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi hakemuksesta periä alempana tai jättää kokonaan perimättä tämän asetuksen nojalla perittävän maksun rataverkolla liikkuvan, museokaluston hyväksymisestä käytettäväksi rataverkolla tai perittäväksi alempana tai jättää kokonaan perimättä maksun muusta museoliikenteen harjoittamiseen liittyvästä viraston suoritteesta, jos hakijan toiminnan tarkoituksena on rautatiekulttuurin edistäminen ilman voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkimista hakijalle ja hakijalla on esittää toimintansa yleishyödyllisestä luonteesta veroviranomaisen virallisesti vahvistama asiakirja.

10 §
Uudelleen käsiteltävän asian suoritemaksu

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian suoritemaksusta vähennetään maksut, jotka samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2018.

Suoritteista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu asian vireille tulohetkellä voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Ylitarkastaja
Pirjo Karttunen

Liite 1: LVM:a Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.