933/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työturvallisuuslain (738/2002), työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:n 4 momentin sekä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 48 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan työhön, jossa työntekijät altistuvat tai voivat altistua biologisille tekijöille tai terävien instrumenttien aiheuttamalle vaaralle.

Jos työssä altistutaan tai voidaan altistua vain 3 §:n 1 kohdassa tarkoitetulle biologiselle tekijälle eikä tunnistettavaa vaaraa terveydelle ole, ei kuitenkaan sovelleta 7–17 §:ää.

Jos työn pääasiallinen tarkoitus ei ole työskentely biologisilla tekijöillä, mutta työskentely voi johtaa biologisille tekijöille altistumiseen, sovelletaan 1, 2, 5, 6, 9–11, 14 ja 15 §:ää, jollei 6 §:n mukainen vaarojen arviointi osoita sitä tarpeettomaksi, seuraavilla toimialoilla ja tehtävissä:

1) elintarviketeollisuus;

2) maatalous;

3) metsätalous;

4) työ, jossa joudutaan kosketuksiin eläinten tai eläinperäisten tuotteiden kanssa;

5) sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työ;

6) muissa kliinisissä, eläinlääketieteellisissä ja diagnostisissa laboratorioissa kuin diagnostisissa mikrobiologissa laboratorioissa tehtävä työ;

7) puhtaanapito- ja siivoustyö;

8) jätteiden käsittely;

9) jätevedenpuhdistamoissa tehtävä työ;

10) tutkimustyö;

11) muu näihin rinnastettava työ.

Työntekijöiden terveydentilan seurannasta säädetään työterveyshuoltolaissa (1383/2001). Muuntogeenisten organismien luokittelusta säädetään geenitekniikkalaissa (377/1995).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) biologisilla tekijöillä mikro-organismeja mukaan lukien ne, joita on muunneltu geneettisesti, soluviljelmiä ja ihmisessä eläviä loisia, jotka voivat aiheuttaa jonkin tulehduksen, allergian tai myrkytysoireen, sekä mikro-organismien aineenvaihduntatuotteita, hajoamistuotteita sekä niiden rakenneosia;

2) mikro-organismilla solumaista tai muuta kuin solumaista mikrobiologista rakennetta, joka kykenee lisääntymään tai siirtämään perimää;

3) soluviljelmällä monisoluisista organismeista peräisin olevien solujen kasvattamista elatusalustalla;

4) terävällä instrumentilla terveydenhuoltoalalla käytettäviä lääketieteellisiä esineitä ja instrumentteja, jotka voivat aiheuttaa viillon, piston, vamman tai infektion.

3 §
Biologisten tekijöiden jakaminen ryhmiin

Biologiset tekijät jaetaan neljään ryhmään niiden aiheuttaman vaaran mukaan seuraavasti:

1) 1 ryhmään kuuluva biologinen tekijä ei todennäköisesti aiheuta sairautta ihmiselle eikä vaaraa työntekijän terveydelle;

2) 2 ryhmään kuuluva biologinen tekijä voi aiheuttaa ihmiselle sairauden, joka on hoidettavissa, johon on yleensä käytettävissä tehokas ehkäisykeino ja joka ei todennäköisesti leviä väestöön, mutta voi aiheuttaa työntekijän terveydelle vaaran;

3) 3 ryhmään kuuluva biologinen tekijä voi aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden, joka on hoidettavissa, johon on yleensä käytettävissä tehokas ehkäisykeino ja joka voi levitä väestöön ja aiheuttaa työntekijän terveydelle vakavan vaaran;

4) 4 ryhmään kuuluva biologinen tekijä aiheuttaa ihmiselle vakavan sairauden, johon ei yleensä ole tehokasta hoitoa eikä ehkäisykeinoa ja jonka todennäköisyys leviämisestä väestöön on suuri ja jonka aiheuttama vaara työntekijän terveydelle on vakava.

4 §
Biologisen tekijän luokittelu

Jos terveydelle vaarallista tai mahdollisesti vaarallista biologista tekijää ei ole luokiteltu työturvallisuuslain (738/2002) 40 §:n 3 momentin nojalla annetuissa säännöksissä, työnantajan on luokiteltava biologinen tekijä tämän asetuksen 3 §:n mukaisesti. Jos työnantaja ei tiedä, mihin ryhmään biologinen tekijä pitäisi luokitella, työnantajan on luokiteltava biologinen tekijä mahdollisista ryhmistä korkeimpaan ryhmään.

5 §
Biologisen tekijän korvaaminen

Työnantajan on korvattava vaarallinen biologinen tekijä mahdollisuuksien mukaan sellaisella biologisella tekijällä, joka ei ole käyttöolosuhteissa vaarallinen tai joka on terveydelle vähemmän vaarallinen.

6 §
Vaarojen selvittäminen ja arviointi

Työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle.

Työssä, jossa työntekijät voivat altistua useille biologisille tekijöille, vaara on arvioitava kaikkien biologisten tekijöiden yhdessä aiheuttaman vaaran perusteella.

Työnantajalla on oltava hallussaan 1 momentissa tarkoitettu selvitys ja arviointi. Työnantajan on pidettävä selvitys ja arviointi ajan tasalla.

7 §
Vaarojen arvioinnissa huomioon otettavat seikat

Työnantajan on otettava vaarojen arvioinnissa huomioon erityisesti:

1) terveydelle vaarallisten tai mahdollisesti vaarallisten biologisten tekijöiden 3 §:n mukainen luokittelu;

2) altistumisen todennäköisyys, luonne, määrä ja kesto;

3) vaaroille erityisen alttiit työntekijät;

4) työsuojeluviranomaisen biologisten tekijöiden valvomiseksi antamat ohjeet ja suositukset;

5) tiedot työn mahdollisesti aiheuttamista allergia- tai myrkytysoireista ja sairauksista.

8 §
Biologisille tekijöille altistumisen ehkäiseminen tai vähentäminen

Työnantajan on poistettava biologisista tekijöistä aiheutuvat vaara- ja haittatekijät tai, jos niitä ei voida poistaa, vähennettävä niille altistuminen mahdollisimman vähäiseksi.

Työnantajan on altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi:

1) rajoitettava altistuvien ja mahdollisesti altistuvien työntekijöiden määrä mahdollisimman vähäiseksi;

2) suunniteltava työmenetelmät ja tekniset torjuntatoimenpiteet sellaisiksi, että biologisten tekijöiden leviäminen vältetään tai pidetään mahdollisimman vähäisenä;

3) annettava työntekijöiden käyttöön henkilökohtaiset suojavälineet;

4) suoritettava sellaiset työhygieeniset toimenpiteet, joilla vahingossa tapahtuva biologisen tekijän leviäminen, tarttuminen tai vapautuminen voidaan estää;

5) käytettävä tarvittaessa liitteessä I kuvattua tartuntavaaraa osoittavaa merkkiä ja muita varoitusmerkkejä;

6) laadittava suunnitelma biologisiin tekijöihin liittyvien onnettomuuksien ehkäisemiseksi;

7) tarkkailtava, kun se on tarpeellista ja teknisesti mahdollista, työssä käytettyjen biologisten tekijöiden esiintymistä varsinaisen, fyysisesti eristetyn työtilan ulkopuolella;

8) varmistettava biologisia tekijöitä sisältävien jätteiden turvallinen kerääminen, varastointi ja hävittäminen mukaan lukien turvallisten ja tunnistettavien säiliöiden käyttö;

9) varmistettava työpaikan sisällä tapahtuvaan biologisten tekijöiden turvalliseen käsittelyyn ja kuljettamiseen liittyvät toimintatavat.

9 §
Työntekijöille annettava opetus ja ohjaus

Työnantajan on annettava opetusta ja ohjausta erityisesti:

1) altistumisen mahdollisista terveysvaaroista sekä toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi;

2) hygieenisistä vaatimuksista;

3) suojavälineiden ja suojavaatetuksen käytöstä;

4) siitä, mitä työntekijöiden on vaaratilanteissa tehtävä ja miten vaaratilanteet voidaan estää;

5) toimenpiteistä, joihin tämän asetuksen soveltaminen antaa aihetta.

10 §
Henkilökohtainen suojautuminen

Työnantajan on varmistettava, että:

1) työntekijät eivät syö tai juo työskentelyalueilla, joilla altistutaan biologisille tekijöille;

2) työntekijöiden käyttöön annetaan suojavaatetus tai muu erityisvaatetus;

3) työntekijöiden käytössä on pesutilat sekä tarvittaessa silmänpesulaitteet ja antiseptiset ihonpuhdistusaineet;

4) työntekijöillä on tarpeelliset suojavälineet ja että suojavälineet:

a) varastoidaan asianmukaisesti selvästi määritellyssä paikassa;

b) tarkastetaan ja puhdistetaan käytön jälkeen ja, jos mahdollista, ennen jokaista käyttöä; sekä

c) korjataan, jos niissä havaitaan puutteita tai, jos korjaus ei ole mahdollista, vaihdetaan ne uusiin;

5) työntekijöille annetaan ohjeet ihmis- ja eläinperäisten näytteiden ottamista, käsittelyä ja niillä työskentelyä koskevista menettelytavoista.

Biologisilla tekijöillä mahdollisesti kontaminoituneet työvaatteet ja suojavälineet, mukaan lukien 2 kohdassa tarkoitettu suojavaatetus ja erityisvaatetus, on riisuttava työskentelyalueelta poistuttaessa ja säilytettävä erillään muusta vaatetuksesta.

Työnantajan on varmistettava, että 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut vaatteet puhdistetaan asianmukaisesti tai tarvittaessa hävitetään.

11 §
Tiedottaminen työntekijöille erityistapauksissa

Työnantajan on laadittava työpaikalle kirjalliset ohjeet menettelytavoista 3 ja 4 ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyyn sekä vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien varalle.

Työnantajan on ilmoitettava viivytyksettä työntekijöille tai heidän edustajilleen vaaratilanteista tai onnettomuuksista, joihin on voinut liittyä biologisen tekijän leviäminen ja jotka voivat aiheuttaa vakavan tartunnan tai vakavan sairauden.

Työnantajan on ilmoitettava viivytyksettä työntekijöille tai heidän edustajilleen yrityksessä tai laitoksessa sattuneesta vakavasta vaaratilanteesta tai onnettomuudesta, sen syistä ja korjaavista toimenpiteistä.

12 §
Rokotukset ja estolääkkeet

Työnantajan on tarjottava kustannuksellaan työntekijöille, jotka voivat altistua työssä biologiselle tekijälle, jolle he eivät ole ennestään immuuneja, estolääkitys tai rokotus, jos sellainen on olemassa.

13 §
Ilmoitus työsuojeluviranomaiselle

Työnantajan on tehtävä työsuojeluviranomaiselle kirjallinen ennakkoilmoitus, kun työssä ensimmäistä kertaa käsitellään ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä.

Työnantajan on tehtävä ilmoitus myös, kun ensimmäistä kertaa käytetään sellaista uutta ryhmään 4 kuuluvaa biologista tekijää ja sellaista uutta ryhmään 3 kuuluvaa biologista tekijää, jonka työnantaja itse väliaikaisesti luokittelee tähän ryhmään kuuluvaksi. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 päivää ennen työn aloittamista. Uusi ilmoitus on tehtävä aina olosuhteiden olennaisesti muuttuessa.

Ryhmään 4 kuuluvien biologisten tekijöiden diagnostisointipalvelutoimintaa tarjoavilta laboratorioilta vaaditaan ainoastaan ilmoitus aikomuksesta käsitellä biologisia tekijöitä.

Ilmoituksessa ja ennakkoilmoituksessa on mainittava:

1) yrityksen tai laitoksen nimi ja osoite;

2) työsuojelusta vastaavan henkilön nimi ja pätevyys;

3) 6 §:ssä tarkoitetun arvioinnin tulokset;

4) biologisten tekijöiden lajit;

5) suunnitellut suojelu- ja ehkäisytoimenpiteet.

14 §
Toimenpiteet terveydenhuoltoalan terävien instrumenttien aiheuttamien biologisten tekijöiden vaarojen poistamiseksi tai vähentämiseksi

Terävien instrumenttien tarpeeton käyttö on kielletty. Työnantajan on käytettävä instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä suojamekanismeja. Työnantajan on kiellettävä neulojen laittaminen käytön jälkeen takaisin neulansuojukseen, jos tapaturman vaaraa ei voida tehokkaasti vähentää käyttämällä apuna sopivaa laitetta, työkalua tai muuta apuvälinettä.

Työpaikalla on oltava käytössä turvalliset terävien instrumenttien ja saastuneen jätteen hävittämismenettelyt. Kertakäyttöisten terävien instrumenttien hävittämistä varten on oltava selvästi merkityt ja teknisesti turvalliset säiliöt. Säiliöt on sijoitettava mahdollisimman lähelle tiloja, joissa instrumentteja käsitellään.

15 §
Toimenpiteet terävien instrumenttien aiheuttamien biologisten tekijöiden tapaturmien tai vaaratilanteiden estämiseksi

Työpaikalla on oltava käytössä kaikkien työntekijöiden tietoon saatetut menettelytavat terävän instrumentin aiheuttaman tapaturman varalta. Työantajan on selvitettävä tapaturman tai vaaratilanteen syyt ja vallinneet olosuhteet, kirjattava, mitä on tapahtunut, ja ryhdyttävä tapauksen edellyttämiin toimenpiteisiin vastaavan vaaratilanteen tai tapaturman estämiseksi.

Työnantajan on otettava huomioon ensiapuvalmiuden suunnittelussa ja järjestämisessä estolääkitys, mahdollinen rokotus, lääketieteelliset testit sekä terveystarkastukset, joista päättää laillistettu lääkäri lääketieteellisin perustein.

Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle tapaturmasta tai vaaratilanteesta, johon liittyy terävä instrumentti, joka voi aiheuttaa veriteitse tarttuvan infektion.

16 §
Muut terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköt kuin diagnostiset laboratoriot

Työnantajan on tehdessään 6 §:n mukaista vaarojen arviointia muissa terveys- ja eläinlääkintäpalveluyksiköissä kuin diagnostisissa laboratorioissa kiinnitettävä erityistä huomiota:

1) mahdollisuuteen, että ihmisessä tai eläimessä tai näistä otetuissa näytteissä on biologisia tekijöitä;

2) vaaroihin, joita aiheuttavat ihmisissä tai elämissä tai näistä otetuista näytteissä olevat tai epäiltävissä olevat biologiset tekijät;

3) työn luonteesta johtuviin vaaroihin.

Työnantajan on käsiteltävä ja hävitettävä kontaminoitunut jäte turvallisesti. Työnantajan on puhdistettava ja desinfioitava ne paikat, joissa on käsitelty kontaminoitunutta jätettä.

Työnantajan on suoritettava tarpeelliset liitteen II sarakkeessa A tarkoitetut toimenpiteet tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi, jos eristystiloissa on ryhmään 3 tai 4 kuuluvan biologisen tekijän tartuttamia ihmisiä tai eläimiä taikka ihmisiä tai eläimiä, joiden epäillään saaneen tällaisen tartunnan.

17 §
Erityistoimenpiteet laboratorioissa ja eläintiloilla

Biologisille tekijöille määritellään eristystaso vaaran suuruuden mukaan. Laboratorioissa ja niiden eläintiloilla, joissa pidetään eläimiä, jotka on tartutettu tarkoituksella 2, 3 tai 4 ryhmään kuuluvilla biologisilla tekijöillä tai jotka ovat tai joiden epäillään olevan sellaisten tekijöiden kantajia, on määriteltävä:

1) tutkimus-, kehitys-, opetus- tai diagnostisointityöhön liittyvässä 2, 3 tai 4 ryhmään kuuluvien biologisten tekijöiden käsittelyssä eristystoimenpiteet liitteen II mukaisesti tartuntavaaran vähentämiseksi mahdollisimman pieneksi;

2) vaarojen arvioinnin mukaiset toimenpiteet liitteen II mukaisesti sen jälkeen, kun fyysinen eristystaso biologisille tekijöille on määritelty.

Toimenpiteitä, joihin liittyy biologisten tekijöiden käsittelyä, saa tehdä:

1) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 2 biologiselle tekijälle on vähintään 2;

2) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 3 biologiselle tekijälle on vähintään 3;

3) vain työskentelyalueilla, joiden eristystaso ryhmän 4 biologiselle tekijälle on vähintään 4.

Laboratorioissa, joissa käsitellään näytteitä, joista ei tiedetä, onko niissä ihmiselle sairautta aiheuttavia biologisia tekijöitä, ja joissa ei ole tarkoituksena käyttää biologisia tekijöitä sellaisenaan, on käytettävä vähintään eristystasoa 2.

Eristystasoja 3 ja 4 on käytettävä, jos se on tarpeen eikä alempi eristystaso työsuojeluviranomaisen mukaan ole riittävä.

18 §
Eristystoimenpiteet teollisissa prosesseissa

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta on 17 §:n 2 momentissa säädettyjä eristystoimenpiteitä sovellettava myös teollisiin prosesseihin liitteen III mukaisesti.

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvia biologisia tekijöitä käyttävien teollisten prosessien osalta kaikki sellaiset tässä pykälässä tarkoitetut tehtävät, joissa ei ole voitu arvioida biologista tekijää lopullisesti mutta joiden osalta odotettavissa olevaan käyttöön voi liittyä työntekijöille vakava terveysvaara, ovat sallittuja vain työpaikoilla, joissa eristys vastaa vähintään liitteessä III tarkoitettua eristystasoa 3.

Ryhmään 2, 3 tai 4 kuuluvien biologisten tekijöiden käyttöön liittyvien vaarojen arvioinnin mukaisesti työsuojeluviranomainen voi päättää sopivista toimenpiteistä, joita on sovellettava näihin ryhmiin kuuluvien biologisten tekijöiden käyttöön.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tällä asetuksella kumotaan työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta annettu valtioneuvoston päätös (1155/1993) ja terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla annettu valtioneuvoston asetus (317/2013).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/54/EY (3200L0054); EUVL L 262, 17.10.2000, s. 21
Neuvoston direktiivi 2010/32/EU (32010L0032); EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Liite I

Liite 1: TARTUNTAVAARAA OSOITTAVA MERKKI

Liite II

ERISTYSMENETELMIÄ JA ERISTYSTASOJA KOSKEVIA SEIKKOJA

A. B.
Eristysmenetelmät Eristystasot
2 3 4
1. Työpaikka on eristettävä kaikesta muusta toiminnasta samassa rakennuksessa Ei Suositellaan Kyllä
2. Työpaikan tulo- ja poistoilma suodatetaan käyttäen HEPA-suodatinta tai vastaavaa Ei Kyllä, poistoilma Kyllä, poisto- ja tuloilma
3. Sisäänpääsy rajataan ainoastaan nimettyihin työntekijöihin Suositellaan Kyllä Kyllä, ilma-sulun kautta
4. Työpaikan tulee olla suljettavissa ilmatiiviisti desinfioinnin mahdollistamiseksi Ei Suositellaan Kyllä
5. Desinfiointimenettelystä erilliset ohjeet Kyllä Kyllä Kyllä
6. Työpaikalla on pidettävä alipaine Ei Suositellaan Kyllä
7. Tehokas tartunnanlevittäjien kuten jyrsijöiden ja hyönteisten valvonta Suositellaan Kyllä Kyllä
8. Vettä läpäisemättömät ja helposti pestävät pinnat Kyllä, työtasoilla Kyllä, työtasoilla ja lattialla Kyllä, työtasoilla, seinillä, lattialla ja katossa
9. Happoja, emäksiä, liuotinaineita ja desinfektioaineita kestävät pinnat Suositellaan Kyllä Kyllä
10. Biologisen tekijän turvallinen säilytys Kyllä Kyllä Kyllä, varma säilytys
11. Sisällä olevien näkemiseksi tulee olla havainnointi-ikkuna tai vastaava järjestely Suositellaan Suositellaan Kyllä
12. Laboratoriossa tulee olla vain siellä käytettävät laitteet Ei Suositellaan Kyllä
13. Tartunnan saanutta materiaalia mukaan lukien eläimet on käsiteltävä turvakaapissa, eristetyssä tilassa tai muutoin sopivasti eristettynä Milloin se on tarpeellista Kyllä, milloin tartunta voi tapahtua ilmateitse Kyllä
14. Jätteidenpolttouuni eläinruhojen hävittämiseksi Suositellaan Kyllä(saatavilla) Kyllä, paikan päällä

Liite III

TEOLLISTEN PROSESSIEN ERISTYS

1 ryhmän biologiset tekijät

Työssä 1 ryhmän biologisilla tekijöillä mukaan lukien elävät tai heikennetyt rokotteet on noudatettava hyvän työsuojelun ja työhygienian periaatteita.

2–4 ryhmien biologiset tekijät

Saattaa olla tarkoituksenmukaista valita ja yhdistellä alla olevien eri ryhmien eristysvaatimuksia kuhunkin eri prosessiin tai prosessin osaan liittyneen vaaran arvioinnin perusteella.

Eristysmenetelmät Eristystasot
2 3 4
1. Elinkykyisiä organismeja tulisi käsitellä järjestelmässä, joka fyysisesti erottaa prosessin ympäristöstä: Kyllä Kyllä Kyllä
2. Suljetusta järjestelmästä johdettavia poistokaasuja tulisi käsitellä: Päästön minimoimiseksi Päästön minimoimiseksi Päästön minimoimiseksi
3. Näytteenotto, materiaalien lisääminen suljettuun järjestelmään sekä elinkykyisten organismien siirtäminen toiseen suljettuun järjestelmään tulisi suorittaa: Päästön minimoimiseksi Päästön estämiseksi Päästön estämiseksi
4. Viljelmäliuoksia ei saisi poistaa suljetusta järjestelmästä ennen kuin elinkykyiset organismit on: Inaktivoitu luotettavalla menetelmällä Inaktivoitu luotettavalla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä Inaktivoitu luotettavalla kemiallisella tai fysikaalisella menetelmällä
5. Sulut tulisi suunnitella: Päästön minimoimiseksi Päästön estämiseksi Päästön estämiseksi
6. Suljettujen järjestelmien tulisi sijaita valvotulla alueella Vapaaehtoinen Vapaaehtoinen Kyllä, tarkoituksella rakennettuna
a) Tartuntavaaraa osoittavat merkit tulisi laittaa näkyville Vapaaehtoinen Kyllä Kyllä
b) Pääsy tulisi rajoittaa vain nimettyihin henkilöihin Vapaaehtoinen Kyllä Kyllä, ilmasulun kautta
c) Henkilökunnan tulisi käyttää suojavaatetusta Kyllä, työvaatteita Kyllä Kaikkien vaatteiden vaihto
d) Puhdistus- ja pesumahdollisuudet tulisi järjestää henkilökunnalle Kyllä Kyllä Kyllä
e) Työntekijöiden tulisi käydä suihkussa ennen valvotulta alueelta poistumista Ei Vapaaehtoinen Kyllä
f) Pesualtaiden ja suihkujen poistovesi tulisi kerätä ja inaktivoida ennen sen poislaskemista Ei Vapaaehtoinen Kyllä
g) Valvotulla alueella tulisi olla riittävä ilmanvaihto ilman saastumisen vähentämiseksi Vapaaehtoinen Vapaaehtoinen Kyllä
h) Valvotulla alueella tulisi olla alipaine Ei Vapaaehtoinen Kyllä
i) Valvotun alueen tuloilma ja poistoilma tulisi suodattaa HEPA-suodattimella Ei Vapaaehtoinen Kyllä
j) Valvottu alue tulisi suunnitella sellaiseksi, että koko suljetun järjestelmän ulosvuotanut sisältö tarvittaessa mahtuu vuotamaan siihen Ei Vapaaehtoinen Kyllä
k) Valvotun alueen tulisi olla suljettavissa kaasudesinfioinnin mahdollistamiseksi Ei Vapaaehtoinen Kyllä
l) Poistoveden käsittely ennen lopullista poislaskemista Inaktivoidaan luotettavalla menetelmällä Inaktivoidaan luotettavalla kemiallisella menetelmällä tai fysikaalisella menetelmällä Inaktivoidaan luotettavalla kemiallisella menetelmällä tai fysikaalisella menetelmällä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.