930/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetystä ilmoitusmenettelystä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 41 b §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 504/2017:

1 §
Hakeminen ilmoitusmenettelyyn

Metsästyslain (615/1993) 41 b §:n 3 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on ilmoitettava tai selvitettävä seuraavat tiedot:

1) ilmoitusmenettelyyn hakeutumisen syy;

2) suojattava alue;

3) ilmoitusmenettelyn kohteena oleva lintulaji;

4) pyydystettävien yksilöiden määrä;

5) karkotus- ja suojauskeinot, joita suojattavalla alueella on käytetty;

6) käytettyjen karkotus- ja suojauskeinojen vaikutukset.

Suomen riistakeskus voi vaatia, että hakijan on esitettävä selvitys oikeudesta pyydystää tai tappaa rauhoittamaton eläin alueella, jolla ilmoitusmenettelyä on tarkoitus käyttää.

2 §
Ilmoitusmenettelyn edellytysten arviointi ja hyväksymispäätös

Suomen riistakeskuksen on ilmoitusmenettelyn edellytyksiä arvioidessaan selvitettävä:

1) ilmoitusmenettelyn kohteena olevan lintulajin kannan tila suojattavalla alueella, siinä maakunnassa, jossa suojattava alue sijaitsee, ja koko valtakunnan alueella;

2) ilmoitusmenettelyn kohteena olevan lintulajin käyttäytyminen alueella, jolla ilmoitusmenettelyä on tarkoitus käyttää;

3) tarvittaessa viranomaisten, julkisia hallintotehtäviä hoitavien organisaatioiden ja tutkimuslaitosten tiedot, jotka liittyvät ilmoitusmenettelyn hakuperusteeseen;

4) karkotus- ja suojauskeinot tai muut vastaavat toimenpiteet, jotka voitaisiin toteuttaa ilmoitusmenettelyn sijasta;

5) suojattavan kohteen vaikutusalueella sijaitsevat luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY nojalla Natura 2000 -verkostoon liitetyt alueet sekä niiden suojeltavat luontoarvot.

Suomen riistakeskuksen on sisällytettävä 1 momentissa tarkoitetun selvityksen keskeiset tulokset ilmoitusmenettelystä tehtävään päätökseen. Suomen riistakeskus voi hyväksymispäätöksessä määrätä vaikutuksellisten karkotus- ja suojauskeinojen käytön jatkamisesta. Suomen riistakeskus voi ilmoitusmenettelyn voimassaoloaikana muuttaa hyväksymispäätöksessä määräämäänsä saaliin vuotuista enimmäismäärää lintukannoista, lintujen käyttäytymisestä tai karkotus- ja suojauskeinoista saadun uuden selvityksen perusteella.

3 §
Ilmoitusmenettely

Ilmoitusmenettelyyn hyväksytyn toimijan on tehtävä Suomen riistakeskukselle saalisilmoitus, jossa on mainittava pyydystettyjen lintujen määrä ja pyyntiajankohta. Saalisilmoitus on tehtävä kunkin kalenterivuoden päätyttyä seitsemän vuorokauden kuluessa. Ilmoitusmenettelyyn hyväksytyn toimijan on suojattavan toiminnan loppuessa liitettävä lopettamisilmoitukseen saalisilmoitus vielä ilmoittamatta olevalta kalenterivuodelta.

Suomen riistakeskuksen on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle 1 momentissa tarkoitetut saalistiedot kalenterivuosittain.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Teemu Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.