902/2017

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 2 §:n 7 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1211/2013, ja

muutetaan 6 luvun 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1211/2013, seuraavasti:

6 luku

Kotimyynti ja etämyynti

4 §
Säännösten soveltaminen eräisiin palveluihin

Matkustajaliikenteen palveluja koskeviin sopimuksiin ja matkapalveluyhdistelmistä annetussa laissa (901/2017) tarkoitettuihin matkapaketteihin sovelletaan vain 12 §:n 2 ja 3 momenttia sekä 25 §:ää.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 105/2017
TaVM 15/2017
EV 113/2017
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2302 (32015L2302); EUVL L 326, 11.12.2015, s. 1–33

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Oikeusministeri
Antti Häkkänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.