847/2017

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 352/2011:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella säädetään uuselintarvikkeista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 ja komission asetuksen (EY) N:o 1852/2001 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2283, jäljempänä uuselintarvikeasetus, toimeenpanon kansallisista järjestelyistä.

2 §
Kansallinen yhteysviranomainen

Suomen kansallinen yhteysviranomainen uuselintarvikeasetuksessa ja sen nojalla annetuissa täytäntöönpanoasetuksissa tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen, jäljempänä EFSA, välillä on Elintarviketurvallisuusvirasto.

3 §
Uuselintarvikkeen asemaa koskeva arvio

Elintarvikealan toimijat voivat esittää Elintarviketurvallisuusvirastolle uuselintarvikeasetuksen 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun pyynnön sen arvioimiseksi kuuluuko markkinoille saatettavaksi aiottu elintarvike asetuksen soveltamisalaan.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi esittää Euroopan komissiolle uuselintarvikeasetuksen artiklassa 5 tarkoitetun pyynnön vahvistaa kuuluuko elintarvike uuselintarvikkeen määritelmän piiriin.

4 §
Tieteellinen ja hallinnollinen asiantuntija-apu ministeriölle

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa maa- ja metsätalousministeriölle asiantuntija-arvion uuselintarvikeasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa ja 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta EFSA:n laatimasta lausunnosta.

Elintarviketurvallisuusvirasto valmistelee tarvittaessa uuselintarvikeasetuksen 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kolmannesta maasta tulevan perinteisen elintarvikkeen turvallisuutta koskevan perustellun lausunnon ja toimittaa sen Euroopan komissiolle ja maa- ja metsätalous ministeriölle.

Elintarviketurvallisuusvirasto avustaa maa- ja metsätalous ministeriötä myös muissa uuselintarvikkeisiin liittyvissä tieteellisissä ja hallinnollisissa kysymyksissä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tällä asetuksella kumotaan uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 149/2012.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Kaupallinen neuvos
Leena Mannonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.