814/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten ja kotieläiminä pidettävien lintujen välillä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (441/2013) 14 §:n 2 momentin, 17 §:n 5 momentin ja 44 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen pitäjiä velvoittavista kielloista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ehkäistä luonnonvaraisissa linnuissa mahdollisesti esiintyvän korkeapatogeenisen lintuinfluenssan leviäminen siipikarjaan ja muihin vankeudessa pidettäviin lintuihin. Lisäksi asetuksessa säädetään tartunnan varhaiseen havaitsemiseen liittyvistä toimenpiteistä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siipikarjalla eläintautilain 6 §:n 4 kohdassa määriteltyä siipikarjaa;

2) muilla vankeudessa pidettävillä linnuilla lintuja, joita ei lueta siipikarjaan mutta joita pidetään vankeudessa esityksiä, näyttelyitä, kilpailuja, kasvattamista, myyntiä, lajien säilytystä tai muuta tarkoitusta varten.

3 §
Toimijan ilmoitusvelvollisuus eläimiin ja tuotantoon liittyvistä muutoksista

Eläintautilain 14 §:ssä säädetään toimijan velvollisuudesta ilmoittaa kunnaneläinlääkärille tai aluehallintovirastolle lintuinfluenssaepäilystä sekä sellaisesta olennaisesta eläinten käyttäytymiseen tai tuottavuuteen liittyvästä muutoksesta, joka voi viitata taudin esiintymiseen. Mainittuna muutoksena pidetään erityisesti selittämätöntä eläinten kuolleisuuden nousua sekä rehun- ja vedenkulutuksen ja muninnan laskua.

4 §
Tehostettu luonnonvaraisten lintujen seuranta

Elintarviketurvallisuusviraston on suoritettava luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan seurantaa siten kuin siitä säädetään:

1) siipikarjassa ja luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvän lintuinfluenssan valvontaohjelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa annetun komission päätöksen (2010/367/EU) liitteessä II; sekä

2) riskienvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2017/263 8 artiklassa.

5 §
Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen hoitamista, juomavettä ja rehua koskevat vaatimukset

Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen rehun ja juomaveden saanti on järjestettävä sisätiloissa tai sellaisessa muussa paikassa, johon luonnonvaraiset linnut eivät pääse.

Jos pitopaikassa on käytössä lintujen hyvinvoinnin kannalta tarpeellisia vesialtaita, on luonnonvaraisten vesilintujen ja petolintujen pääsy niihin estettävä.

Siipikarjalle ja muille vankeudessa pidettäville linnuille annettava vesi ei saa olla peräisin pintavesistä sellaisesta paikasta, jossa luonnonvaraisia vesilintuja on paljon, ellei vettä ennen siipikarjalle ja muille vankeudessa pidettäville linnuille antamista kuumenneta tai desinfioida siten, että mahdollinen lintuinfluenssavirus tuhoutuu käsittelyssä.

Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen rehu on varastoitava suojattuna luonnonvaraisilta linnuilta ja muilta eläimiltä.

6 §
Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen ulkonapitokielto

Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kielletty vuosittain maaliskuun 1 päivän ja toukokuun 31 päivän välisenä aikana. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei kuitenkaan koske:

1) pysyviä laitoksia, joissa pidetään pääasiassa luonnonvaraisiin eläinlajeihin kuuluvia eläimiä näytteillä yleisölle (eläintarhat);

2) kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja;

3) tarhattuja sileälastaisia lintuja; eikä

4) sellaisia pitopaikkoja, joissa ulkotarhat on kauttaaltaan aidattu ja katettu riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla siten, että luonnonvaraiset vesi- ja petolinnut eivät pääse kosketuksiin siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen kanssa.

7 §
Ilmoitus siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen ulkonapidosta

Eläimistä vastuussa olevan toimijan on ilmoitettava kunnaneläinlääkärille ennakolta siipikarjan tai muiden vankeudessa pidettävien lintujen ulkonapidosta 6 §:n 1 momentissa säädettynä aikana mainitun pykälän 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa pitopaikassa.

Ilmoitus on tehtävä kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1) lintulaji;

2) lintujen lukumäärä; sekä

3) selvitys siitä, miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesi- ja petolinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

Ilmoitusta ei tarvitse uusia vuosittain, ellei 2 momentissa tarkoitetuissa seikoissa tapahdu olennaisia muutoksia.

8 §
Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin

Siipikarjan ja muiden vankeudessa pidettävien lintujen vieminen eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin on kielletty vuosittain maaliskuun 1 päivän ja toukokuun 31 päivän välisenä aikana. Kielto ei koske vähintään kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä joulukuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (386/2006).

Neuvoston direktiivi 2005/94/EY (32005L0094); EUVL N:o L 10, 14.1.2006, s. 16
Komission täytäntöönpanopäätös 263/2017/EU riskienvähentämistoimenpiteistä ja tehostetuista bioturvallisuustoimenpiteistä ja varhaisen havaitsemisen järjestelmistä, jotka liittyvät luonnonvaraisten lintujen aiheuttamaan vaaraan korkeapatogeenisten lintuinfluenssavirusten tarttumisesta siipikarjaan

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Neuvotteleva virkamies
Katri Levonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.