798/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Koulutusrahastosta annetun lain (1306/2002) 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 §,

sellaisina kuin ne ovat, 5 §:n 1 ja 2 momentti laissa 1105/2016 sekä 6 § laeissa 502/2013 ja 1105/2016, seuraavasti:

5 §
Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytykset

Ammattitutkintostipendi voidaan myöntää Suomessa asuvalle henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksenä on, että henkilö ei ole täyttänyt 68 vuotta ja että hän on ollut työ- tai virkasuhteessa viisi vuotta ennen tutkinnon suorittamista.


6 §
Ammattitutkintostipendin suuruus

Ammattitutkintostipendin suuruus on 400 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella tarkistetaan 1 momentissa säädettyä määrää vähintään joka kolmas vuosi kustannustasossa tapahtunutta muutosta vastaavasti.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritettuun tutkintoon, josta on annettu tutkintotodistus tämän lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritetun tutkinnon perusteella myönnettävään ammattitutkintostipendiin sovelletaan tutkinnon suorittamisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

HE 78/2017
TyVM 7/2017
EV 92/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.