797/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Laki painelaitelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan painelaitelain (1144/2016) 2 §:n 4 kohta,

muutetaan 2 §:n 6 ja 37 kohta, 18 §:n 4 momentti, 56 §:n 5 momentti, 76 ja 86 §, 88 §:n 5 momentti, 89 § ja 90 §:n 1 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 38 kohta, lakiin uusi 97 a § ja 110 §:ään uusi 8 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) kuljetettavan painelaitteen kaltaisella painelaitteella painelaitetta, jonka vaatimustenmukaisuus osoitetaan tämän lain mukaisesti, ja joka rakenteeltaan, käytöltään ja määräaikaistarkastukseltaan vastaa kuljetettavaa painelaitetta;


37) teholuvulla lukua, joka saadaan laskemalla yhteen kattilalaitoksen käytössä olevien eri höyry- ja kuumavesikattiloiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tehon lukuarvojen tulot;

38) paineella painelaitteen sisäisen paineen suhdetta ulkoiseen ilmakehän paineeseen eli painemittarin osoittamaa painetta; tämän vuoksi alipaine ilmaistaan negatiivisella arvolla.

18 §
Ohjeet, turvallisuustiedot, merkinnät ja yhteystiedot

Painelaitteen merkintöjen, turvallisuustietojen ja ohjeiden sekä painelaitteen mukana toimitettavien asiakirjojen tulee olla suomen tai ruotsin kielellä. Painelaitteessa, joka on tarkoitettu käytettäväksi tai jota olennaisessa määrin käytetään yksityiseen kulutukseen, on edellä tarkoitetut merkinnät, ohjeet ja turvallisuustiedot sekä painelaitteen mukana toimitettavat asiakirjat kuitenkin aina annettava suomen ja ruotsin kielellä. Mitä edellä tässä momentissa säädetään ei koske arvokilvessä olevia tietoja.


56 §
Seuraavat määräaikaistarkastukset

Määräaikaistarkastuksen ajankohtaa voidaan siirtää enintään 13 kuukaudella, ellei jäljempänä säädetä lyhyemmästä ajasta. Siirto ei vaikuta seuraavien määräaikaistarkastusten ajankohtiin.


76 §
Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostyöt

Painelaitteen asennus-, korjaus- ja muutostöissä sekä sellaisessa painelaitteiden yhdistämisessä, jonka vaatimustenmukaisuutta ei ole osoitettu, on noudatettava 5 §:ssä säädettyjä yleisiä turvallisuusvaatimuksia. Jos painelaitteeseen sovelletaan 14 §:ssä säädettyjä olennaisia turvallisuusvaatimuksia, asennus-, korjaus- ja muutostöissä on noudatettava myös näitä vaatimuksia. Painelaitteiden yhdistämisessä paineenkestoon vaikuttavan rakenteen hitsauksen, lämpökäsittelyn tai muulla tavoin tapahtuvan ominaisuuksien muuttamisen vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa soveltuvin vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyin.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin paineenkestoon vaikuttavan rakenteen asennus-, korjaus- ja muutostyössä noudatettavasta menettelystä sekä menettelyn soveltamisesta 1 momentissa tarkoitetun painelaitteiden yhdistämisen vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa.

86 §
Kuljetettavan painelaitteen kaltaisiin painelaitteisiin sovellettavat säännökset

Kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden täyttöön, tyhjennykseen ja muuhun käyttöön sovelletaan tämän luvun säännöksiä. Kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden määräaikaistarkastuksiin sovelletaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia.

88 §
Täyttölaitoksen perustamissuunnitelma ja laitoksen käyttöönotto

Käyttöönottotarkastuksen jälkeistä tarkastusta ei tarvita, jos Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tekee täyttölaitoksella kyseisen aineen täyttöön liittyen vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla määräaikaistarkastuksia.

89 §
Kuljetettavan painelaitteen ja kuljetettavan painelaitteen kaltaisen painelaitteen täyttö

Kuljetettava painelaite on täytettävä 87 §:ssä tarkoitetussa täyttölaitoksessa.

Edellä 1 momentista säädetystä poiketen:

1) tilavuudeltaan enintään 450 litraa oleva kuljetettava painelaite saadaan täyttää toisesta tilavuudeltaan enintään 450 litraa olevasta kuljetettavasta painelaitteesta;

2) hengityslaitteen pullo, joka on tarkoitettu henkilön mukana kulkevaksi laitteeksi tai pelastustoiminnassa käytettäväksi saadaan täyttää 90 §:ssä tarkoitetussa täyttöpaikassa; ja

3) tilavuudeltaan enintään 15 litran kaasupullo saadaan täyttää 90 §:ssä tarkoitetussa täyttöpaikassa.

Ennen täyttöä on varmistettava, että kuljetettava painelaite varusteineen on käyttökunnossa ja määräaika seuraavalle tarkastukselle ei ole umpeutunut.

Kuljetettavan painelaitteen saa täyttää ainoastaan aineella, jota varten se on hyväksytty ja merkitty. Mahdollisuus painelaitteen ylitäyttöön tulee olla luotettavasti estetty.

90 §
Täyttöpaikka

Edellä 89 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen kuljetettavien painelaitteiden tai kuljetettavien painelaitteiden kaltaisten painelaitteiden täyttämiseen käytettävän laitteiston omistajan tai haltijan on pyydettävä tarkastuslaitosta arvioimaan täyttöpaikka ennen laitteiston käyttöönottoa. Käyttöönoton jälkeen täyttöpaikka on arvioitava vähintään kuuden vuoden välein.


13 luku

Sotilaspainelaitteet sekä puolustusvoimien ja puolustusministeriön erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennetut painelaitteet

97 a §
Puolustusvoimien painelaiterekisteri

Puolustusvoimat pitää yllä painelaiterekisteriä sotilaspainelaitteiden sekä puolustusvoimien tai puolustusministeriön erityissuojattaviin kohteisiin kiinteästi asennettujen painelaitteiden osalta. Puolustusvoimat vastaa 77 §:n 1 momentissa tarkoitetuista rekisteriin liittyvistä tehtävistä. Puolustusvoimien painelaiterekisteriin merkitään 77 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot. Puolustusvoimien alusten painelaitteiden osalta rekisteriin ei kuitenkaan merkitä 77 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua käytönvalvojan nimeä ja henkilötunnusta. Muiden painelaitteiden osalta henkilötunnuksen sijasta rekisteriin merkitään käytönvalvojan syntymäaika.

110 §
Voimaantulo

Jos muussa laissa tai sen nojalla annetussa säännöksessä taikka vanhan lain nojalla annetussa päätöksessä viitataan vanhaan lakiin, viittauksen katsotaan tarkoittavan viittausta tähän lakiin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 88/2017
TaVM 14/2017
EV 110/2017

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Jari Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.