778/2017

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään, mitkä Kilpailu- ja kuluttajaviraston suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia, mistä suoriteryhmistä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto perii liitteessä olevan maksutaulukon mukaiset keskimääräisiin omakustannusarvoihin perustuvat kiinteät maksut:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen;

2) rekisteröidyn valmismatkaliikkeenharjoittajan valvonta; sekä

3) otteen antaminen valmismatkaliikerekisteristä.

3 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden maksut Kilpailu- ja kuluttajavirasto päättää liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) julkaisut, tutkimukset ja selvitykset lukuun ottamatta tapauksia, joissa suoritteet välittömästi tukevat Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksutonta toimintaa;

2) henkilöstön käyttö virkatehtäviin ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tehtäviä, jotka tukevat Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksutonta toimintaa;

3) tietojen tuottaminen ja luovuttaminen tietojärjestelmistä erityisiä toimenpiteitä vaativissa tietopyynnöissä;

4) kopiot ja tulosteet;

5) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus; sekä

6) muut edellä mainittuihin verrattavat suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kilpailu- ja kuluttajavirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä olevat liiketaloudellisia suoritteita koskevat asiat käsitellään ja ratkaistaan ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies
Sari Alho

Liite

MAKSUTAULUKKO

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET

Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemuksen käsittely on aloitettu ja hakemus raukeaa tai se hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia, jotka peritään erikseen.

Maksut ovat seuraavat:

1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös 150,00 €
2) valmismatkaliikerekisteriin rekisteröityjen vuotuiset valvontamaksut:
  - maksuluokka I (laskennallinen vakuus enintään 10 000 €, vakuudenasettamisvelvollisuudesta vapautetut ja matkanvälittäjät) 300,00 €/vuosi
  - maksuluokka II (laskennallinen vakuus 10 001 €–50 000 €) 700,00 €/vuosi
  - maksuluokka III (laskennallinen vakuus 50 001 €–200 000 €) 1 000,00 €/vuosi
  - maksuluokka IV (laskennallinen vakuus 200 001 €–1 000 000 €) 1 500,00 €/vuosi
  - maksuluokka V (laskennallinen vakuus 1 000 001 €–3 000 000 €) 2 000,00 €/vuosi
  - maksuluokka VI (laskennallinen vakuus 3 000 001 €–10 000 000 €) 2 500,00 €/vuosi
  - maksuluokka VII (laskennallinen vakuus suurempi kuin 10 000 000 € 3 000,00 €/vuosi
3) ote valmismatkaliikerekisteristä 30,00 €

Vuotuisen valvontamaksun maksuluokka määräytyy rekisteröidyn valmismatkaliikkeen harjoittajan maksuvuotta edeltäneen vuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella. Rekisteröintivuoden valvontamaksu määräytyy rekisteröintipäätöksessä arvioidun vakuusmäärän perusteella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.