776/2017

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain (1192/1996) 2 ja 5 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat osaksi laissa 397/1998:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat). Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa.

Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

2 §
Soveltamisalan rajoitukset

Tätä asetusta ei sovelleta tuotaessa lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita tai lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita sellaisesta Euroopan unionin ulkopuolisesta maasta, jolla on Euroopan unionin lainsäädäntöön tai unionin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

3 §
Suhde eräisiin säädöksiin

Lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnista sekä lihalle, lihasta jalostetuille tuotteille ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi seuraavissa säädöksissä:

1) elintarvikehygieniasta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004;

2) eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004;

3) ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004;

4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 täytäntöönpanemisesta Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuilta tietyn lihan ja munien lähetyksiltä vaadittavien salmonellaa koskevien erityistakuiden osalta annettu komission asetus (EY) N:o 1688/2005;

5) virallisia lihan trikiinitarkastuksia koskevista erityissäännöistä annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375;

6) tiettyjen spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001;

7) elintarvikelaki (23/2006) ja sen nojalla annetut säädökset; sekä

8) eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annettu laki (1192/1996) sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1370/2004).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihalla kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.2.;

2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.3.;

3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan lihaa siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.6.;

4) tarhattujen kanien lihalla luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua tarhattujen kanien lihaa;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnonvaraisen riistan lihaa siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä;

6) luonnonvaraisten jäniseläinten lihalla asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua luonnonvaraisten kanien ja jänisten lihaa;

7) muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalla asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa;

8) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.13.;

9) raakalihavalmisteella raakalihavalmistetta siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 1.15.;

10) lihalla 1–9 kohdassa tarkoitettua lihaa sekä matelijoiden lihaa;

11) lihavalmisteella lihavalmistetta siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.1.;

12) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.9.;

13) kollageenilla kollageenia siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.8.;

14) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.7.;

15) lihasta jalostetuilla tuotteilla 11–14 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen jalostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkojalostuksesta;

16) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

17) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

18) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

19) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;

20) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan unionin alueelle tai markkinoille;

21) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan unionin alueen kautta edelleen kolmanteen maahan joko suoraan tai väliaikaisen varastoinnin jälkeen;

22) laivaliikenteen muonituksella ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesialusten matkustajien ja miehistön matkan aikana nautittavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita;

23) komissiolla Euroopan komissiota;

24) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

25) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

26) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Tuontivaatimukset

5 §
Tuonnin yleiset rajoitukset

Maahan ei saa tuoda lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita tai lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, jotka aiheuttavat vaaraa eläinten tai ihmisten terveydelle.

6 §
Kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihalle ja jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Uudesta-Seelannista tuotavan kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista sertifiointisäännöistä ja terveystodistuksen mallista sekä päätöksen 2003/56/EY kumoamisesta annetun komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus, ja Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2005/290/EY mukainen terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten sian ja hevosen, lihan trikiinitarkastuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375.

7 §
Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuontivaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on asetuksesta (EY) N:o 798/2007 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinryhmäkohtaisesti hyväksytty. Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten tarhattujen ja luonnonvaraisten riistalintujen, lihan trikiinitarkastuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375.

8 §
Lihan ja jauhelihan salmonellatutkimukset ja todistukset

Kotieläiminä pidettyjen nautojen, sikojen, kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan ja jauhelihan salmonellatutkimusten näytteenotosta kolmannen maan lähettävässä laitoksessa sekä näytteiden tutkimiseen käytettävistä mikrobiologisista menetelmistä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1688/2005.

Virallisista laboratorioista, joissa kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen ja hanhien lihan ja jauhelihan viralliset salmonellatutkimukset on suoritettava, säädetään rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklassa.

Niistä tuontieristä, joiden mukana ei tarvitse olla todistusta salmonellatutkimuksen suorittamisesta, säädetään asetuksen (EY) N:o 853/2004 8 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa.

9 §
Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 119/2009. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on asetuksesta (EY) N:o 119/2009 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä eläinlääkärintodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinryhmäkohtaisesti hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten karhun, lihan trikiinitarkastuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375.

10 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2011/163/EU liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinryhmäkohtaisesti hyväksytty. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten villisian ja kavioeläinten, lihan trikiinitarkastuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375.

11 §
Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Matelijoiden lihaa ja jauhelihaa saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteen II osan 1 maalistassa tai asetuksen (EY) N:o 798/2008 liitteen I osan 1 maalistassa.

Matelijoiden alkutuotantopaikan on oltava alkuperämaan eläinlääkintöviranomaisen valvoma. Matelijoiden teurastamon, lihaa käsittelevän leikkaamon ja muun lihaa käsittelevän laitoksen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma. Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuotannon, käsittelyn ja jakelun on täytettävä asetusten (EY) N:o 852/2004 sekä 853/2004 mukaiset asiaankuuluvat hygieniavaatimukset. Matelijoille on tehtävä ennen teurastusta alkuperämaan virkaeläinlääkärin toimestaante mortem -tarkastus sekä teurastuksen jälkeinen post mortem -tarkastus sen toteamiseksi, että eläimet ovat teurastuskelpoisia ja liha ihmisravinnoksi kelpaavaa.

Maahan tuotavan matelijoiden lihan ja jauhelihan on oltava jäädytetty -12 °C tai sitä alhaisempaan lämpötilaan vähintään 5 päivän ajaksi Spirometra -loisten tuhoamiseksi. Lisäksi jokainen lihan ja jauhelihan tuontierä on tutkittava ennen lähetystä salmonellan varalta standardin EN/ISO 6579 viimeisimmän version mukaisesti. Tuontierästä tutkittavien pakkausyksiköiden määrän on vastattava komission asetuksen (EY) N:o 1688/2005 liitteen I jakson B kohdan 2 taulukon mukaisia pakkausyksiköiden määriä. Jokaisesta pakkausyksiköstä on tutkittava vähintään 25 g näyte. Salmonellaa ei saa esiintyä 25 g:ssa näytettä. Matelijoiden lihan ja jauhelihan tuontierän mukaan on liitettävä todistus, josta käy ilmi, että salmonellatutkimukset on suoritettu ja niistä on saatu negatiiviset tulokset. Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten krokotiilien, lihan trikiinitutkimuksista säädetään komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2015/1375.

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisten vaatimusten täyttyminen on todistettava erän mukana olevalla asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen VI mukaisella todistuksella.

12 §
Raakalihavalmisteiden tuontivaatimukset

Maahan saadaan tuoda tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten, lukuun ottamatta kavioeläinten, lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita vain niistä kolmansista maista, joista kyseisen eläinlajin tuoreen lihan tuonti on sallittua. Raakalihavalmisteen on täytettävä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista annetun komission päätöksen 2000/572/EY ehdot. Raakalihavalmisteen tuontierän mukana on oltava päätöksen 2000/572/EY liitteen II mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on päätöksestä 2000/572/EY poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden lihasta valmistettujen raakalihavalmisteiden raaka-aineena käytettävän matelijoiden lihan on täytettävä 11 §:ssä säädetyt vaatimukset. Matelijoiden lihasta valmistettuja raakalihavalmisteita valmistavan laitoksen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma.

13 §
Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontivaatimukset

Lihavalmisteita sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista edellytyksistä ja todistusmalleista ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen lihavalmisteiden ja käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten tuonnissa kolmansista maista sekä päätöksen 2005/432/EY kumoamisesta annetun komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osan 4 mukaisesti kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja ja suolia saadaan tuoda maahan eläinlajikohtaisesti vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan komission päätöksen 2007/777/EY liitteen II osassa 1–3.

Lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien on täytettävä päätöksessä 2007/777/EY säädetyt ehdot, ja lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien käsittelyn on tuontimaakohtaisesti täytettävä mainitun päätöksen liitteen II osassa 4 asetetut eläinlajikohtaiset käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteen II osassa 2 ja 3 säädetään. Lihavalmisteen sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontierän mukana on oltava päätöksen 2007/777/EY liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on päätöksestä 2007/777/EY poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen matelijoiden lihasta valmistettujen lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolien raaka-aineena käytettävän matelijoiden lihan on täytettävä 11 §:ssä säädetyt vaatimukset. Matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita sekä kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja ja suolia valmistavan laitoksen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma.

14 §
Elintarvikkeeksi käytettävien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen ja suolien tuontivaatimukset

Elintarvikkeeksi käytettäviä, puhdistamisen jälkeen suolattuja tai kuivattuja mahoja, virtsarakkoja ja suolia, saadaan tuoda kaikista kolmansista maista. Suolattujen tai kuivattujen suolien on täytettävä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista annetun komission päätöksen 2003/779/EY vaatimukset. Suolien tuontierän mukana on oltava päätöksen 2003/779/EY liitteen I mallin mukainen terveystodistus, ja mahojen ja virtsarakkojen tuontierän mukana on oltava Elintarviketurvallisuusviraston hyväksymän mallin mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien suolattujen tai kuivattujen mahojen, virtsarakkojen tai suolien tuontierien mukana on päätöksestä 2003/779/EY poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus.

15 §
Gelatiinin ja kollageenin, gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitettujen raaka-aineiden ja käsiteltyjen raaka-aineiden sekä pitkälle jalostetun kondroitiinisulfaatin, hyaluronihapon, muiden hydroloitujen rustotuotteiden, kitosaanin, glukosamiinin, juoksetteen ja aminohappojen tuontivaatimukset

Gelatiinille ja kollageenille, gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetuille raaka-aineille, käsitellyille raaka-aineille sekä pitkälle jalostetulle kondroitiinisulfaatille, hyaluronihapolle, muille hydroloiduille rustotuotteille, kitosaanille, glukosamiinille, juoksetteelle ja aminohapoille asetetuista vaatimuksista säädetään niiden kolmansien maiden, kolmansien maiden osien ja alueiden luettelojen laatimisesta, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonti unioniin, todistuksia koskevien vaatimusten vahvistamisesta, asetuksen (EY) N:o 2074/2005 muuttamisesta ja päätöksen 2003/812/EY kumoamisesta annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759. Uudesta-Seelannista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana on täytäntöönpanoasetuksesta (EU) 2016/759 poiketen kuitenkin oltava täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1901 edellyttämä terveystodistus, ja Yhdysvalloista tuotavan gelatiinin tuontierän mukana on oltava Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/863/EY liitteen A mukainen terveystodistus ja kollageenin tuontierän mukana kyseisen päätöksen liitteen B mukainen terveystodistus.

16 §
Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 28/2012.

Edellä 1 momentista poiketen matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäviin yhdistelmätuotteisiin käytetyn matelijoiden lihan on täytettävä 11 §:ssä säädetyt vaatimukset. Matelijoiden lihasta valmistettuja lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäviä yhdistelmätuotteita valmistavan laitoksen on oltava alkuperämaan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä ja valvoma.

3 luku

Poikkeukset 2 luvun säännöksistä

17 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen tai Suomen alueen kautta kolmanteen maahan kauttakuljetettavaksi tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1)  kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihalle sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EU) N:o 206/2010;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

3) tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EY) N:o 119/2009;

4) raakalihavalmisteiden on täytettävä päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteiden sekä kuumennuskäsiteltyjen mahojen, virtsarakkojen ja suolten on täytettävä päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolattujen tai kuivattujen suolten on täytettävä päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

7) lihavalmisteita tai kuumennuskäsiteltyjä mahoja, virtsarakkoja tai suolia sisältäville yhdistelmätuotteille asetettavista vaatimuksista säädetään asetuksessa (EU) N:o 28/2012; sekä

8) gelatiinin ja kollageenin tuotantoon tarkoitetuille raaka-aineille ja käsitellyille raaka-aineille asetettavista vaatimuksista säädetään täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/759.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa. 

18 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin lihaa, lihavalmisteita tai lihavalmisteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.

19 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY luvun II mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Tuontierän mukana on oltava direktiivin 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus.

Tuonnissa tulee myös noudattaa kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi annettuja suojapäätöksiä.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Todistusten ja asiakirjojen kieli sekä todistusten säilyttämisajat

Jos Suomeen tarkoitettu tuontierä tuodaan Suomessa sijaitsevan eläinlääkinnällisen rajatarkastusaseman kautta, saadaan tässä asetuksessa tarkoitetut todistukset laatia suomen tai ruotsin kielen sijasta englannin kielellä.

Maahantuojan on säilytettävä kaikki tässä asetuksessa tarkoitetut asiakirjat ja todistukset vähintään kahden vuoden ajan maahantuonnista.

21 §
Eläintauti- tai terveystilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden maahantuonnissa noudatettava alkuperä- tai viejämaata koskevia komission antamia suojapäätöksiä.

22 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1140/2006).

Neuvoston direktiivi 92/118/ETY (31992L0118); EUVL N:o L 62, 15.3.1993, s.49,
neuvoston direktiivi 96/22/EY (31996L0022); EUVL N:o L 125, 23.5.1996, s.3,
neuvoston direktiivi 97/78/EY (31997L0078); EUVL N:o L 24, 30.1.1998, s.9,
komission päätös 2000/572/EY (32000D0572); EUVL N:o L 240, 23.9.2000, s.19,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (32001R0999); EUVL N:o L 147, 31.5.2001, s.1,
neuvoston direktiivi 2002/99/EY (32002L0099); EUVL N:o L 18, 23.1.2003, s.11,
komission päätös 2003/779/EY (32003D0779); EUVL N:o L 285, 1.11.2003, s.38,
komission päätös 2003/863/EY (32003D0863); EUVL N:o L 325, 12.12.2003, s.46,
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EUVL N:o L 195, 2.6.2004, s.12,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s.3,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s.22,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (32004R0854); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s.83,
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (32004R0882); EUVL N:o L 165, 30.4.2004, s. 1,
komission päätös 2005/290/EY (32005D0290); EUVL N:o L 93, 12.4.2005, s.34,
komission asetus (EY) N:o 1688/2005 (32005R1688); EUVL N:o L 271, 15.10.2005, s.17,
komission asetus (EY) N:o 2073/2005 (32005R2073); EUVL N:o L 338, 22.12.2005, s. 1,
komission asetus (EY) N:o 2074/2005 (32005R2074); EUVL N:o L 338, 22.12.2005, s.27,
komission asetus (EY) N:o 1664/2006 (32006R1664); EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s.13.
komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.
komission päätös 2007/777/EY (32007D0777); EUVL N:o L 312, 30.11.2007, s. 49.
komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EUVL N:o L 226, 23.8.2008, s. 1
komission asetus (EY) N:o 119/2009 (32009R0119); EUVL N:o L 39, 10.2.2009, s. 12
komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1
komission asetus (EU) N:o 206/2010 (32010R0206); EUVL N:o L 146, 11.6.2010, s. 1
komission päätös 2011/163/EU (32011D0163); EUVL N:o L 70, 17.3.2012, s. 40
komission asetus (EU) N:o 28/2012 (32012R0028); EUVL N:o L 12, 14.1.2012, s. 1
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1375 (32015R1375); EUVL N:o L 212, 11.8.2015, s. 7
komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1901 (32015D1901); EUVL N:o L 277, 22.10.2015, s. 32,
komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/759 (32016R0759); EUVL N:o L 126, 14.5.2016, s. 13

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Eläinlääkintötylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.