763/2017

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1579/2015) 2 §:n 9, 10, 13 ja 15 kohta, liitteen maksutaulukon otsikko ja kohdat 6.4, 8.3, 13, 16, 18 ja 20 sekä maksutaulukon soveltamismääräysten kohdan 1 alakohdat 1–2 ja 1–5 ja kohdan 2 alakohta 2–1 sekä

lisätään 2 §:ään uusi 16 ja 17 kohta, 3 §:ään uusi 6 momentti, jolloin nykyinen 6–8 momentti siirtyvät 7–9 momentiksi, sekä liitteeseen uudet kohdat 22 ja 23 seuraavasti:

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:


9) painelaitelaissa (1144/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut hyväksymiset, luvat, ilmoitukset ja muutokset silloin, kun ne koskevat:

a) tarkastuslaitoksia;

b) painelaitteita;

10) sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut pätevyydenarviointilaitokseksi, valtuutetuksi laitokseksi tai valtuutetuksi tarkastajaksi hyväksymiset, kelpoisuuden osoittamiset, ilmoitukset, varmennusoikeuden myöntämiset, vaatimusten vahvistamiset sekä edellä mainittuja koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) sähköalan töitä;

b) sähkölaitteistojen käyttöönottoa ja käyttöä;

c) sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettista yhteensopivuutta;


13) ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, muutosilmoitukset, hyväksymiset, todistukset ja todistusten uusimiset silloin, kun ne koskevat:

a) sammutuslaitteistoalan, sähkölaitekytkinalan ja ajoneuvojen ilmastointilaitealan sekä liuotinalan pätevyyskokeen järjestämistä;

b) jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteiden, mukaan lukien kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen jäähdytysyksikköjen, sammutuslaitteistojen, ajoneuvojen ilmastointilaitteiden sekä sähköisten kytkinlaitteiden asennusta, kunnossapitoa, huoltoa, korjausta ja käytöstä poistamista sekä liuottimien talteenottoa;


15) vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain (920/2005) mukaiset päätökset ja lausunnot siltä osin kuin ne koskevat akkreditointia ja siihen rinnastettavaa pätevyyden arviointia;

16) hissiturvallisuuslaissa (1134/2016) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut ilmoitukset, tutkinnot ja hyväksymiset sekä niitä koskevat muutokset ja peruutukset silloin, kun ne koskevat:

a) hissialan töitä;

b) hissiturvallisuustutkintoa;

c) pätevyydenarviointilaitoksia, valtuutettuja laitoksia tai valtuutettuja tarkastajia;

17) kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä mainitut kuluttajaturvallisuuslain 33 §:ssä tarkoitetut tarkastukset.

3 §
Eräitä julkisoikeudellisista suoritteista perittäviä maksuja koskevia säännöksiä

Suoritteista perittävää perusmaksua voidaan alentaa, mikäli suoritteen aikaansaamiseksi tarvittava työmäärä eroaa merkittävästi omakustannushinnan perusteena käytetystä työajasta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2017

Työministeri
Jari Lindström

Erityisasiantuntija
Anne Hyartt

Liite

MAKSUTAULUKKO

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut Perus-maksu, € Lisä-maksu, €/h Suoritteen enimmäis-maksu, €
— — — — — — — — — — — — — —
6.4 Ilmoitukset
Ilmoitus yksinkertaistetulla lupamenettelyllä luvan saaneiden valmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla (art. 27(1))* 960
Ilmoitus biosidivalmisteperheeseen kuuluvan valmisteen markkinoille saattamisesta (art. 17(6)) 1 500 95 3 000
Koetoimintailmoitus (art. 56(2)) 700 95 3 000
— — — — — — — — — — — — — —
8.3 Valmisteen luvan uusiminen
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.1, 43) 45 000 95 85 000
Vyöhykearviointi, Suomi esittelevänä jäsenvaltiona, esimerkkivalmiste tehoainearvioinnissa (art. 28, 36.1, 43) 25 000 95 60 000
Vyöhykearviointi, Suomi ei esittelevänä jäsenvaltiona (art. 28, 36.2, 43) 6 000 95 15 000
Vastavuoroinen lupa (art. 40) 6 000 95 15 000
Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu tai vähäriskinen valmiste (art. 47) 1 100 95 10 000
Käyttölaimennusvalmiste 2 500 95 15 000
Identtinen valmiste 1 100
Rinnakkaisvalmisteen lupa (art. 52) 1 100
Asiakirjoihin perustuva 2 300
Lisätutkimusten arviointi 95
— — — — — — — — — — — — — —
13 Mittauslaitteet
Huoltoliikkeen hyväksyminen 530
Lupa, lausunto tai vastaava 95
— — — — — — — — — — — — — —
16 Sähkölaitteistot
Laitteistoilmoitus 100
Laitteistoilmoitus, muutos 60
Ilmoitus sähkötöistä 100
Ilmoitus sähkötöistä, muutos 60
Ilmoitus sähkötöistä, kohdekohtainen 60
Turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja 845
Lausunto tai vastaava 95
— — — — — — — — — — — — — —
18 Kylmäaineala
Kylmälaiteliikkeen todistus 150
Kylmälaiteliikkeen muutosilmoitus 75
Kylmäalan pätevyystodistus ja sen muutos 75
Kylmäalan pätevyyskokeen järjestäjän hyväksyminen 400
— — — — — — — — — — — — — —
20 Tarkastustoiminta
Tarkastuslaitos, hyväksyminen 335 95
Tarkastuslaitos, muutos 95
Valtuutettu tarkastaja, hyväksyminen 335 95
Valtuutettu tarkastaja, muutos 95
Tarkastusliike 200 95
Pätevyydenarviointilaitoksen hyväksyminen 335 95
— — — — — — — — — — — — — —
22 Hissit
Ilmoitus hissitöistä 100
Ilmoitus hissitöistä, muutos 60
Hissiturvallisuustutkinto 165
Lausunto tai vastaava 95
23 Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuslain 33 §:ssä tarkoitettu tarkastus 450 95

MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

ALENNUKSET JA KOROTUKSET

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1–2 Biosidit

Kohtien 6.2 ja 6.4 tähdellä (*) merkityt muut kuin tuntihintaan perustuvat maksut peritään kaksinkertaisina, jos kyseessä on valmisteperheen hyväksyminen.

Kohdan 7.10 tuholaistorjuntakoulutusta koskevan tutkinnon vastaanottajan hyväksymismaksusta peritään 25 %, jos hakijalla on jo koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksyminen. Vastaavasti, jos hakijalla on jo tutkinnon vastaanottajan hyväksyminen, peritään koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman hyväksymismaksusta 25 %. Jos hakija hakee samanaikaisesti koulutuksen toteuttajan ja koulutusohjelman sekä tutkinnon vastaanottajan hyväksymistä peritään toisesta hyväksymisestä täysimääräinen maksu ja toisesta 25 %.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

1–5 Sähkölaitteistot

Kohdan 16 turvallisuustutkinnon järjestäminen, kysymyssarja -suoritteesta annetaan alennusta 20 %, jos asiakas tilaa enemmän kuin yhden kysymyssarjan kerralla.

ENNAKKOMAKSUT

2–1 Biosidit

Kaikista maksutaulukon kohtien 6, 7.1, 7.6 ja 7.7 suoritteista laskutetaan ennakkomaksu hakemuksen jättämisen yhteydessä. Ennakkomaksuna peritään suoritteen perusmaksu. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi erityisestä syystä periä ennakkomaksun perusmaksua pienempänä.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.