747/2017

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 44 c, 47–49, 54 ja 60 §,

sellaisina kuin niistä ovat 44 c § asetuksessa 572/2011, 47 § asetuksissa 101/2002, 1121/2009 ja 1305/2015, 48 § osaksi asetuksissa 101/2002 ja 1305/2015, 49 § osaksi asetuksessa 101/2002 ja 54 § osaksi asetuksissa 101/2002, 572/2011 ja 1305/2015,

muutetaan 1 a §, 33 §:n 1 momentti, 42 a, 43, 44, 45, 46 ja 50 §, 52 §:n 3 momentti ja 57 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a § asetuksissa 101/2002 ja 1121/2009, 42 a § ja 52 §:n 3 momentti asetuksessa 101/2002, 43 § asetuksissa 101/2002, 1121/2009 ja 1305/2015, 44 § osaksi asetuksissa 101/2002 ja 1305/2015, 50 § osaksi asetuksissa 101/2002, 1121/2009 ja 1305/2015 ja 57 § asetuksissa 101/2002 ja 1305/2015, sekä

lisätään asetukseen uusi 43 a § seuraavasti:

1 a §
Ampuma-aseen sarja- ja tunnistenumero

Jos aseluvan nojalla hankitussa, valmistetussa tai muunnetussa ampuma-aseessa ei ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilaitoksen on ennen tietojen merkitsemistä aselupaan toimitettava se Poliisihallitukselle tunnistenumeron merkitsemistä varten.

Jos ampuma-aseella on poikkeuksellista keräilyarvoa, jota tunnistenumeron merkitseminen alentaisi, poliisilaitos voi antaa aseluvan ilman, että siihen merkitään tunnistenumeroa.

33 §
Euroopan ampuma-asepassin hakeminen

Euroopan ampuma-asepassia haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, henkilötunnus, syntymäpaikka ja kansalaisuus;

2) ampuma-aseet ja aseen osat, jotka halutaan merkittäviksi ampuma-asepassiin;

3) ampuma-aseiden ja aseen osien aselupaa tai rinnakkaislupaa koskevat tiedot.


42 a §
Tullin yksityistä tuontia koskeva ilmoittamisvelvollisuus

Tullin on mainittava ampuma-aselain 83 a §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa luvanhaltijan nimi ja osoite, lähtömaa sekä tämän asetuksen 37 §:n 1 momentin 3–6, 6 a ja 6 b kohdassa tarkoitetut tiedot. Lisäksi ilmoituksessa on mainittava aseluvan, kaasusumutinluvan ja yksityisen tuontiluvan numero sekä luvan antaja.

43 §
Aseluvan hakeminen

Aselupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) hankittavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

4) muunnettavan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

5) hankittavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

6) muunnettavan aseen osan laji ja tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero sekä hallussapitoon oikeuttavan luvan numero ja antaja;

7) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi;

8) valmistettavan tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija;

9) valmistettavan tai muuntamalla valmistuvan aseen osan laji ja piipun tai putken kaliiperi sekä maininta siitä, onko aseen osa tarkoitus liittää pysyvästi aseeseen;

10) hankittavan aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

11) yhteisön tai säätiön asevastaavan nimi;

12) hankittavan, muunnettavan tai valmistettavan ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.

Yksityistä valmistamista tai muuntamista koskevaan hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kyvystä valmistaa tai muuntaa hakemuksen kohteena oleva esine.

Yhteisön ja säätiön on liitettävä hakemukseen yhtiöjärjestys, säännöt tai muu kirjallinen selvitys toiminnan tarkoituksesta.

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, se voi pyytää lupahakemuksesta poliisin lausunnon. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.

43 a §
Aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittaminen

Ampuma-aselain 42 c §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa tulee ilmoittaa:

1) hankitun, valmistetun tai muunnetun ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa ja kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

2) hankitun, valmistetun tai muunnetun tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija ja tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

3) hankitun, valmistetun tai muunnetun aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva valmistus- tai täydennysmerkintä, sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero.

44 §
Aselupaa koskeva todistus ja säilytysohje

Aselupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi ja syntymäaika tai yritys- ja yhteisötunnus;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3–12 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 43 a §:ssä tarkoitetut aseen ja aseen osan yksilöintitiedot;

5) ampuma-aseen tai aseen osan erityistuntomerkit;

6) mahdolliset lupaehdot.

Aselupaa koskevan todistuksen antamisen yhteydessä lupaviranomaisen on annettava ohje ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten turvallisista ja ampuma-aselain vaatimukset täyttävistä säilytystavoista.

45 §
Ulkomailla asuvalle annettavan hankkimisluvan hakeminen

Hankkimislupaa ulkomailla asuvalle haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus tai syntymäaika;

2) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) hankittavien patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten määrä, laji ja kaliiperi.

46 §
Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskeva todistus

Ulkomailla asuvalle annettavaa hankkimislupaa koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) luvanhaltijan nimi, osoite ja syntymäaika;

2) luvan voimassaoloaika;

3) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

4) 45 §:n 3 kohdassa tarkoitetut tiedot;

5) osoite, jonne esineet toimitetaan;

6) mahdolliset lupaehdot.

50 §
Rinnakkaisluvan hakeminen

Rinnakkaislupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, ammatti, osoite ja henkilötunnus;

2) hakemuksen peruste;

3) aselupaa tai valtion antamaa suostumusta koskevat tiedot;

4) ampuma-aseen tyyppi, toimintatapa, kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

5) tehokkaan ilma-aseen piipun pienin sisähalkaisija sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

6) aseen osan laji, piipun tai putken kaliiperi sekä tiedossa oleva sarja- tai tunnistenumero, tehtaan merkki ja malli tai mallinumero;

7) ampuma-aseen ja aseen osan erityistuntomerkit;

8) ampuma-aseen tai aseen osan sekä ampuma-aseessa käytettäviksi tarkoitettujen patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten aiottu säilytystapa ja -paikka.

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, se voi pyytää lupahakemuksesta poliisin lausunnon. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.

52 §
Asekeräilijälle annettavan hyväksynnän hakeminen

Hyväksynnän antava viranomainen voi pyytää hyväksyntää koskevasta hakemuksesta poliisin lausunnon. Hyväksynnän antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksynnän antamisen edellytysten arvioimiseksi tarpeellisia selvityksiä.

57 §
Suostumuksen hakeminen

Suostumusta haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava:

1) hakijan nimi, osoite, syntymäaika ja -paikka sekä passin tai henkilötodistuksen numero ja antaja;

2) 43 §:n 1 momentin 3, 5 ja 10 kohdassa tarkoitetut tiedot;

3) kaasusumuttimien lukumäärä, laji ja enimmäispitoisuus;

4) patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten laji ja kaliiperi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017.

Mitä tämän asetuksen 1 a ja 42 a §:ssä säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyä voimassaolevaa hankkimislupaa ja yksityistä valmistamislupaa. Mitä tämän asetuksen 33 §:n 1 momentissa ja 50 §:ssä säädetään aseluvasta, koskee myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyä voimassaolevaa hallussapitolupaa.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2017

Sisäministeri
Paula Risikko

Erityisasiantuntija
Heidi Aliranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.