705/2017

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 7 §:n 17 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 396/2017, sekä

muutetaan 2 §, 4 §:n 14 kohta, 6 §:n 12 kohta, 7 §:n otsikko, johdantokappale ja 4 kohta, 7 a §:n johdantokappale, 9 §, 18 §:n 4 momentti, 19 §:n 2 ja 3 momentti, 26 §:n 2 momentti sekä 57 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 §, 7 §:n otsikko, johdantokappale ja 4 kohta sekä 7 a §:n johdantokappale asetuksessa 396/2017, 4 §:n 14 kohta asetuksessa 1253/2014, 6 §:n 12 kohta asetuksessa 209/2016, 9 § asetuksissa 18/2007 ja 1253/2014, 18 §:n 4 momentti, 19 §:n 2 ja 3 momentti ja 26 §:n 2 momentti asetuksessa 184/2017 sekä 57 § asetuksessa 1271/2011, seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) valtionhallinnon kehittämisosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.

Rahoitusmarkkinaosasto toimii suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtionhallinnon kehittämisosasto, kunta- ja aluehallinto-osasto sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) toimivat suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa.

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto, jonka yhteydessä on suoraan kansliapäällikön valtiosihteerinä alaisuudessa toimiva sisäinen tarkastus. Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos), joka toimii suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa.

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat EU-sihteeristö sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 3 momentissa mainittuihin toimintoihin ja 4 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


14) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastusta;


6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 7 kohdassa säädetään;


7 §
Valtionhallinnon kehittämisosasto

Valtionhallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


4) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa sekä ylimmän johdon kehittämistä, palvelussuhteen ehtoja ja muita etuuksia;


7 a §
Valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos)

Valtionhallinnon kehittämisosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos). Valtion työnantajatoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:


9 §
Valtiovarain controller -toiminto

Valtiovarain controller -toiminnon tehtävistä säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992).

Laissa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä laissa ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015) säädetään valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä olevasta rakennerahasto-ohjelmien tarkastusviranomaisesta.

Valtiovarain controller -toiminnon yhteydessä on valtiovarainministeriön sisäinen tarkastus, josta määrätään ministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeri johtaa rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta. Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä Senaatti-kiinteistöjä koskevien asioiden valmistelua. Hallinto- ja kehitysjohtaja johtaa muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan yhtiöiden omistajaohjausta. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä johtaa talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.


19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä käy tuloskeskustelut strategisista tavoitteista alivaltiosihteerien, hallinto- ja kehitysjohtajan, talouspolitiikan koordinaattorin sekä valtioneuvoston controllerin kanssa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä alivaltiosihteerit tekevät johtamissopimukset kukin alaisuuteensa kuuluvien osastojen päälliköiden kanssa vuosittaisista tavoitteista.

Alivaltiosihteerit käyvät tuloskeskustelut strategisista tavoitteista niiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa sekä tekevät johtamissopimukset vuosittaisista tavoitteista niiden virastojen ja laitosten päälliköiden kanssa, joiden ohjaus kuuluu heidän alaisuuteensa kuuluville osastoille. Muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten kanssa tuloskeskustelut käy hallinto- ja kehitysjohtaja sekä niiden päälliköiden kanssa johtamissopimukset tekee valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


26 §
Alivaltiosihteerien tehtävät

Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri johtaa ja sovittaa yhteen valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna hallintopolitiikan koordinaatioalueeseen kuuluvien valtionhallinnon kehittämisosaston, kunta- ja aluehallinto-osaston sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

57 §
Valtionhallinnon kehittämisosaston ja valtion työnantajatoiminnon toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Valtionhallinnon kehittämisosaston päällikkö ratkaisee valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n 4 momentin nojalla vahvistettavat virkojen palkkaukset, luontoisedut ja muut taloudelliset etuudet sekä korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain (196/1991) perusteella vahvistettavat palkat. Ministerin määräämä valtionhallinnon kehittämisosaston virkamies ratkaisee valtiovarainministeriön ratkaistavat eläkeoikeutta koskevat kysymykset.

Valtion työnantajatoiminnon päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat

1) valtion virastojen ja laitosten virkaehto- ja työehtosopimusneuvotteluja, valtion neuvotteluviranomaisen valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) nojalla muutoin ratkaistavia asioita, valtion henkilöstön palvelussuhdetta, palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja sekä soveltamismääräysten ja ohjeiden antamista näistä, ei kuitenkaan, jos asia on 1 momentin mukaan valtionhallinnon kehittämisosaston päällikön tai 52 §:n 5 kohdan mukaan hallinto- ja kehitysjohtajan ratkaistava;

2) työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/1974) tarkoitettuja valtiovarainministeriölle neuvotteluviranomaisena kuuluvia asioita sekä mainitun lain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettujen neuvottelujen käymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.