685/2017

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2017

Valtioneuvoston asetus ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (294/2014) 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 2, 2 a, 3, 9 ja 12 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti asetuksessa 333/2015 ja 2 momentti osaksi asetuksissa 58/2015 ja 333/2015 sekä 2 ja 2 a § asetuksessa 333/2015, seuraavasti:

1 §
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitettuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen ja lukiolaissa tarkoitettuun lukiokoulutukseen (629/1998).

Yhteishakua ei käytetä otettaessa opiskelijoita:

1) oppisopimuskoulutuksena järjestettävään ammatilliseen perustutkintokoulutukseen;

2) vieraskieliseen ammatilliseen perustutkintokoulutukseen;

3) urheilijoille suunnattuun ammatilliseen perustutkintokoulutukseen;

4) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65 §:ssä tarkoitettuun vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävään ammatilliseen perustutkintokoulutukseen;

5) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettuun muuhun ammatilliseen koulutukseen;

6) ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen;

7) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen;

8) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettuun työvoimakoulutukseen;

9) ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 9 §:ssä tarkoitettuun henkilöstökoulutukseen;

10) maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

11) aikuisten lukiokoulutukseen;

12) Helsingin saksalaiseen kouluun, International School of Helsinki -nimiseen kouluun ja Helsingin eurooppalaiseen kouluun.


2 §
Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskelijoita:

1) perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuun lisäopetukseen;

2) lukiolaissa tarkoitettuun maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävään lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen;

3) ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettuun ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen.

2 a §
Vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävän ammatillisen koulutuksen hakua käytetään otettaessa opiskelijoita ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen tehtävän perusteella järjestettävään:

1) ammatilliseen perustutkintokoulutukseen;

2) ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen;

3) työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen.

3 §
Lisähaut

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä päättää hakumenettelystä täytettäessä tässä asetuksessa tarkoitettujen hakujen päättymisen jälkeen täyttämättä jääneitä lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen opiskelupaikkoja sekä perusopetuslaissa tarkoitettuja lisäopetuksen opiskelupaikkoja.

9 §
Hakemuksen toimittaminen

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa Opetushallitukselle sähköisen hakujärjestelmän kautta tai paperisena. Hakemuksen liitteet toimitetaan opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle.

12 §
Päätös opiskelijaksi ottamisesta

Opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tekee 11 §:ssä tarkoitetun valintaesityksen mukaisen päätöksen oppilaaksi tai opiskelijaksi ottamisesta. Tilanteista, joissa valitsematta jättämisestä voidaan ilmoittaa kirjeellä, säädetään perusopetuslain 28 b §:ssä, lukiolain 19 a §:ssä ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2018 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Ennen mainittua ajankohtaa alkavaan koulutukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Saara Luukkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.