682/2017

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 b, 32 d ja 32 f–h §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 532/2017:

1 luku

Opiskelijavuosi

1 §
Opiskelijavuoteen kuuluvat päivät

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 32 b §:ssä tarkoitettuun opiskelijavuoteen kuuluviksi päiviksi ei lueta koulutuksen järjestäjän päättämää yhtäjaksoisesti vähintään neljä viikkoa kestävää lomajaksoa siltä osin, kuin loma-aika ylittää neljä viikkoa.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 b §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskelupäiviä vastaavaa osuutta määriteltäessä säännönmukaiseen opiskeluviikkoon katsotaan kuuluvaksi viisi opiskelupäivää. Mainitussa momentissa tarkoitetuksi opiskelupäiväksi luetaan kuuluvaksi sellainen päivä, jonka aikana opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman tai ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) 8 §:ssä tarkoitetussa koulutuksessa muutoin sovitun mukaisesti:

1) koulutuksen järjestäjän eri oppimisympäristöissä järjestämään tavoitteelliseen ja ohjattuun opiskeluun; tai

2) työpaikalla järjestettävään koulutukseen, joka perustuu oppisopimukseen tai koulutussopimukseen.

2 luku

Perus- ja suoritusrahoitus

2 §
Tutkintojen ja muun koulutuksen painokertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettuun tutkintorakenteeseen kuuluvat tutkinnot jaetaan kustannusryhmiin tutkinnon järjestämisestä aiheutuvien keskimääräisten kustannusten perusteella tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

Kustannusryhmien painokertoimet ovat:

1) 0,70 kustannusryhmä 1;

2) 0,99 kustannusryhmä 2;

3) 1,23 kustannusryhmä 3;

4) 1,59 kustannusryhmä 4;

5) 2,33 kustannusryhmä 5.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,98. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitetun muun ammatillisen koulutuksen painokerroin on 1,20. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 63 §:ssä tarkoitettujen opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin on 1,98.

3 §
Opiskelijavuosien kustannusryhmän määräytyminen

Tutkintokoulutuksen opiskelijavuoden kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, jota opiskelija suorittaa.

Jos opiskelijan tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa tai osia, tutkintokoulutuksen opiskelijavuoden kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, johon tutkinnon osa tai osat tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluvat. Jos tutkinnon osat kuuluvat eri kustannusryhmiin tai tutkinnon osa voi tutkinnon perusteiden mukaisesti kuulua useaan tutkintoon, jotka kuuluvat eri kustannusryhmiin, tutkintokoulutuksen opiskelijavuosien kustannusryhmä määräytyy tutkinnon osien alimman kustannusryhmän mukaisesti, kuitenkin aina vähintään kustannusryhmän 2 mukaisesti.

Jos opiskelija suorittaa valmentavaa koulutusta, opiskelijavuoden painokerroin määräytyy 2 §:n 3 momentin mukaisesti.

Opiskelijavuosia painotetaan 2 §:n 3 momentissa säädetyllä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokertoimella siltä ajalta, kun opiskelija suorittaa pääasiassa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja. Kunkin opiskelijan osalta opiskelijavuosia voidaan painottaa edellä mainitulla perusteella kuitenkin enintään 0,5 opiskelijavuoden ajalta.

4 §
Tutkintojen ja tutkinnon osien kustannusryhmän määräytyminen

Tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, johon tutkinnon osa tutkinnon perusteiden mukaisesti kuuluu. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut yhteiset tutkinnon osat kuuluvat kuitenkin kustannusryhmään 1.

Jos tutkinnon osa voi tutkinnon perusteiden mukaisesti kuulua useaan tutkintoon, jotka kuuluvat eri kustannusryhmiin, tutkinnon osan kustannusryhmä määräytyy sen tutkinnon mukaisesti, jota opiskelija suorittaa. Jos opiskelijan tavoitteena on suorittaa vain tutkinnon osa tai osia, tässä momentissa tarkoitettu tutkinnon osa kuuluu kustannusryhmään 1.

5 §
Tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen painokertoimet

Perusrahoituksessa ammatillisen perustutkintokoulutuksen painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen painokerroin 0,72.

Suoritusrahoituksessa ammatillisen perustutkinnon painokerroin on 1,0 ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnon painokerroin 0,50.

6 §
Erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitetun erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 0,53 ja valmentavassa koulutuksessa 0,90.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 65 §:ssä tarkoitetun vaativan erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 1,99 ja valmentavassa koulutuksessa 1,98. Vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta korotuskerroin on kuitenkin tutkintokoulutuksessa 4,03 ja valmentavassa koulutuksessa 4,58. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 9,03 ja valmentavassa koulutuksessa 10,94.

Opiskelijavuosia painotetaan 1 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla niiden päivien ajalta, kun opiskelijan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista koskeva päätös on voimassa. Edellä 2 momentissa tarkoitetuilla korotuskertoimilla opiskelijavuosia painotetaan kaikkien opiskelijavuoteen kuuluvien päivien ajalta.

Tutkinto tai tutkinnon osa katsotaan erityistä tukea saaneen opiskelijan suorittamaksi, jos ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 64 §:ssä tarkoitettu erityisen tuen antamista koskeva päätös on voimassa tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamispäivänä.

7 §
Majoituksen järjestämisen korotuskertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,44. Sisäoppilaitosmuotoisessa koulutuksessa korotuskerroin on kuitenkin 0,58 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen korotuskerroin 1,86.

Opiskelijavuosia painotetaan majoituksen järjestämisen korotuskertoimilla niiden päivien väliseltä ajalta, kun opiskelijan oikeus asua ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetussa asuntolassa on voimassa.

8 §
Henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen järjestämisen kertoimet

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun henkilöstökoulutuksen vähennyskerroin on -1,0. Jos mainitun lain 8 §:ssä tarkoitettua koulutusta järjestetään henkilöstökoulutuksena, vähennyskerroin on kuitenkin -0,50.

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun työvoimakoulutuksen korotuskerroin on 0,35.

Jos ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitettua koulutusta järjestetään vankilaopetuksena, korotuskerroin on 0,90.

9 §
Perusrahoituksen laskenta

Perusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä saadaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 c §:n 1 momentissa tarkoitettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä kerrotaan järjestäjäkohtaisella painokertoimella. Järjestäjäkohtainen painokerroin lasketaan siten, että 2 momentissa säädetty painotettu opiskelijavuosimäärä jaetaan varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden toteutuneella opiskelijavuosimäärällä.

Painotettu opiskelijavuosimäärä saadaan laskemalla yhteen varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltävän vuoden:

1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannusryhmien kertoimilla sekä 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien ja oppisopimuskoulutuksena järjestettävän koulutuksen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

2) 2 §:n 3 momentissa säädetyillä kertoimilla painotetut valmentavien koulutusten, muun ammatillisen koulutuksen sekä opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen toteutuneet opiskelijavuodet;

3) 6 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

4) 7 §:ssä säädetyillä majoituksen järjestämisen kertoimilla painotetut toteutuneet opiskelijavuodet;

5) 8 §:n 1 momentissa säädetyllä henkilöstökoulutuksen kertoimilla sekä tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla kertoimilla tai 2 §:n 3 momentissa säädetyllä muun ammatillisen koulutuksen kertoimella painotetut henkilöstökoulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet;

6) 8 §:n 2 momentissa säädetyllä työvoimakoulutuksen kertoimella sekä tämän momentin 1 kohdassa tarkoitetuilla kertoimilla painotetut työvoimakoulutuksena järjestetyn ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen tai 2 §:n 3 momentissa säädetyllä kertoimella painotetut muun ammatillisen koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet; ja

7) 8 §:n 3 momentissa säädetyllä kertoimella painotetut vankilaopetuksena järjestetyn koulutuksen toteutuneet opiskelijavuodet.

10 §
Suoritusrahoituksen laskenta

Suoritusrahoituksen myöntämisen perusteena käytettävä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen 2 ja 3 momenteissa tarkoitetut suoritteet.

Tutkinnon osien perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen:

1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannusryhmien kertoimilla ja 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien kertoimilla painotetut tutkinnon osien osaamispisteet; ja

2) 6 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen kertoimilla painotetut tutkinnon osien osaamispisteet.

Tutkintojen perusteella määräytyvä suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen:

1) 2 §:n 2 momentissa säädettyjen kustannusryhmien kertoimilla ja 5 §:ssä säädetyillä tutkintotyyppien kertoimilla painotetut tutkinnot, jotka kerrotaan luvulla 72, jos opiskelija on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän kuukauden lopussa ollut vailla perusasteen jälkeistä ammatillista tutkintoa ja muutoin luvulla 18; ja

2) 6 §:ssä säädetyillä erityisen tuen järjestämisen kertoimilla painotetut tutkinnot, jotka kerrotaan luvulla 72.

3 luku

Vaikuttavuusrahoitus

11 §
Vaikuttavuusrahoituksen jakautuminen

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:ssä tarkoitetusta vaikuttavuusrahoituksesta 2/3 myönnetään opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella, 1/6 myönnetään opiskelijapalautteen ja 1/6 työelämäpalautteen perusteella.

12 §
Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen painokertoimet

Työllistyneellä tai jatko-opintoihin siirtyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka on suorittanut tutkinnon tai tutkinnon osan sen kalenterivuoden aikana, joka päättyy kolme vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista, ja on työllinen tai suorittaa opintoja korkeakoulussa sen kalenterivuoden lopussa, joka päättyy kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista.

Jos tutkinnon suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 2. Jos tutkinnon suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt ei ole tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 4.

Jos tutkinnon osan suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on tutkinnon suorittamisen aloittamista edeltävän vuoden lopussa ollut työllinen, painokerroin on 1. Jos tutkinnon osan suorittanut työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt ei ole ennen tutkinnon suorittamisen aloittamista ollut työllinen, painokerroin on 2.

Pykälän 2 ja 3 momentissa tutkinnon suorittamisen aloittamisella tarkoitetaan sen tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osien suorittamisen aloittamista, joiden suorittaminen henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti on opiskelijan tavoitteena. Jos työllistynyt tai jatko-opintoihin siirtynyt on suorittanut 1 momentissa tarkoitetun kalenterivuoden aikana sekä tutkinnon että tutkinnon osan tai osia, painokerroin määräytyy 2 momentin mukaisesti.

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittaneen henkilön toiminnan määrittelyssä käytetään viimeisimpiä käytettävissä olevia Tilastokeskuksen henkilöpohjaisia tilastoaineistoja ja niissä käytettäviä luokitteluja.

13 §
Työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen laskenta

Opiskelijoiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella myönnettävän vaikuttavuusrahoituksen suoritemäärä saadaan laskemalla yhteen koulutuksen järjestäjän 12 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut suoritemäärät, joita on painotettu:

1) kunkin 12 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetun ryhmän osalta vastaavan ryhmän tämän pykälän 2 momentissa säädetyllä järjestäjäkohtaisella korjauskertoimella; ja

2) työllistyneiden osalta 3 momentissa säädetyllä alueellisella korjauskertoimella.

Järjestäjäkohtainen korjauskerroin lasketaan siten, että kolme vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista päättyvän kalenterivuoden aikana tutkinnon taikka tutkinnon osan tai osia suorittaneiden lukumäärä jaetaan kaksi vuotta ennen varainhoitovuoden alkamista päättyvän kalenterivuoden lopussa työllistyneiden tai jatko-opintoihin siirtyneiden sekä työttömien yhteismäärällä. Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen sovelletaan 12 §:n 4 momenttia.

Alueellinen korjauskerroin lasketaan siten, että koko maan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuus koko maan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä jaetaan koulutuksen järjestäjän järjestämisluvassa määrätyn toiminta-alueen pääasiallisen maakunnan väestön ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten osuudella edellä mainitun alueen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisten ja työttömien yhteismäärästä.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuodelle 2018 myönnettävään ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoitukseen.

15 §
Koulutuksen ja tutkintotyyppien painokertoimia koskevat siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 oppisopimuskoulutuksena suoritetun elintarvikealan perustutkintoon kuuluvan meijerialan osaamisalan, kaivosalan perustutkinnon, lentokoneasennuksen perustutkinnon, liikunnanohjauksen perustutkinnon, logistiikan perustutkintoon kuuluvan kuljetuspalvelujen osaamisalan, maanmittausalan perustutkinnon, rakennusalan perustutkintoon kuuluvan maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisalan, ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon, ammattisukeltajan ammattitutkinnon, kuljetusalan ammattitutkinnon, lentoasemapalvelujen ammattitutkinnon, maanrakennusalan ammattitutkinnon ja maanrakennusalan erikoisammattitutkinnon perusrahoituksen laskennassa painokerroin on 0,99 sekä oppisopimuskoulutuksena suoritetun hevostalouden perustutkinnon, metsäalan perustutkinnon, metsäalan perustutkintoon kuuluvan metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan, musiikkialan perustutkinnon ja metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinnon painokerroin on 1,23.

Poiketen siitä, mitä 2 §:n 2 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 maatalousalan perustutkinnon painokerroin on 1,23.

Poiketen siitä, mitä 2 §:n 3 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,04, muun ammatillisen koulutuksen painokerroin 0,63 ja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin 0. Varainhoitovuonna 2020 valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,41, muun ammatillisen koulutuksen painokerroin 0,86 ja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin 1,41. Varainhoitovuonna 2021 valmentavan koulutuksen painokerroin on 1,65, muun ammatillisen koulutuksen painokerroin 1,0 ja opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen painokerroin 1,65.

Poiketen siitä, mitä 5 §:n 1 momentissa säädetään, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksen painokerroin on 0,85 varainhoitovuosina 2018 ja 2019 sekä 0,77 varainhoitovuosina 2020 ja 2021. Poiketen siitä, mitä 5 §:n 2 momentissa säädetään, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon painokerroin on 0,60 varainhoitovuosina 2018 ja 2019 sekä 0,54 varainhoitovuosina 2020 ja 2021.

16 §
Erityisen tuen järjestämisen korotuskertoimia koskevat siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 1 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 0,47 ja valmentavassa koulutuksessa 0,47. Varainhoitovuonna 2020 erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin tutkintokoulutuksessa on 0,50 ja valmentavassa koulutuksessa 0,64. Varainhoitovuonna 2021 erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin tutkintokoulutuksessa on 0,50 ja valmentavassa koulutuksessa 0,75.

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 vaativan erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 1,42 ja valmentavassa koulutuksessa 1,04. Vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta korotuskerroin on kuitenkin tutkintokoulutuksessa 2,85 ja valmentavassa koulutuksessa 2,47. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 6,32 ja valmentavassa koulutuksessa 5,94.

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään, varainhoitovuonna 2020 vaativan erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 1,67 ja valmentavassa koulutuksessa 1,41. Vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta korotuskerroin on kuitenkin tutkintokoulutuksessa 3,38 ja valmentavassa koulutuksessa 3,27. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 7,57 ja valmentavassa koulutuksessa 7,81.

Poiketen siitä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään, varainhoitovuonna 2021 vaativan erityisen tuen järjestämisen korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 1,78 ja valmentavassa koulutuksessa 1,65. Vaikeasti vammaisten opiskelijoiden osalta korotuskerroin on kuitenkin tutkintokoulutuksessa 3,60 ja valmentavassa koulutuksessa 3,82. Jos koulutuksen järjestäminen edellyttää, että opiskelijalla on henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja, korotuskerroin on tutkintokoulutuksessa 8,05 ja valmentavassa koulutuksessa 9,12.

17 §
Majoituksen järjestämisen korotuskertoimia koskevat siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 7 §:n 1 momentissa säädetään, varainhoitovuosina 2018 ja 2019 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 103 §:ssä tarkoitetun majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,23, sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen 0,31 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen 0,98. Varainhoitovuonna 2020 majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,31, sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen 0,41 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen 1,33. Varainhoitovuonna 2021 majoituksen järjestämisen korotuskerroin on 0,37, sisäoppilaitosmuotoisen koulutuksen 0,48 ja vaativan erityisen tuen yhteydessä järjestettävän majoituksen 1,55.

18 §
Henkilöstökoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja vankilaopetuksen kertoimia koskevat siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 1 momentissa säädetään, henkilöstökoulutuksen vähennyskerroin tutkintokoulutuksessa on -0,53 varainhoitovuosina 2018 ja 2019, -0,71 varainhoitovuonna 2020 ja -0,83 varainhoitovuonna 2021.

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 2 momentissa säädetään, työvoimakoulutuksen korotuskerroin on 0,25 varainhoitovuonna 2020 ja 0,29 varainhoitovuonna 2021.

Poiketen siitä, mitä 8 §:n 3 momentissa säädetään, vankilaopetuksen korotuskerroin on 0,64 varainhoitovuonna 2020 ja 0,75 varainhoitovuonna 2021.

19 §
Vaikuttavuusrahoituksen jakautumista koskeva siirtymäsäännös

Poiketen siitä, mitä 11 §:ssä säädetään, varainhoitovuosina 2020 ja 2021 opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 g §:ssä tarkoitetusta vaikuttavuusrahoituksesta 3/4 myönnetään koko tutkinnon suorittaneiden työllistymisen ja jatko-opintoihin siirtymisen perusteella ja 1/4 opiskelijapalautteen perusteella.

Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Liite

Kustannusryhmä 1:

Liiketalouden perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Liiketoiminnan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Finanssialan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Isännöinnin ammattitutkinto (voimaan 1.8.2017)

Kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liiketoiminnan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Myynnin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sihteerin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Taloushallinnon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Tullialan ammattitutkinto

Ulkomaankaupan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Virastomestarin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Yrittäjän ammattitutkinto

Isännöinnin erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2017)

Johtamisen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Talous- ja henkilöstöhallinnon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 2:

Autoalan perustutkinto

Elintarvikealan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (voimaan 1.1.2018)

Hiusalan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Kauneudenhoitoalan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kello- ja mikromekaniikan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kone- ja metallialan perustutkinto (poistuu 31.7.2017)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (voimaan 1.8.2017)

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Laboratorioalan perustutkinto

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lennonjohdon perustutkinto (poistuu 31.12.2017)

Logistiikan perustutkinto

Lääkealan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Painoviestinnän perustutkinto (poistuu 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Puualan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Puuteollisuuden perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Rakennusalan perustutkinto

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Talotekniikan perustutkinto

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto

Veneenrakennuksen perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Veneenrakennusalan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Viittomakielisen ohjauksen perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Välinehuoltoalan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Ajoneuvoalan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Asioimistulkin ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Asioimistulkkauksen ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Autokorimekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Automaalarin ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Automaatioasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Automyyjän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Digitaalipainajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Elintarvikejalostajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto

Energia-alan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Hierojan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hieronnan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Hissiasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hitsaajan ammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Hiusalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hotellivirkailijan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Jalkinealan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Jalkojenhoidon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Kaivosalan ammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kemianteollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Kiinteistöpalvelujen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Kipsausalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kivialan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Kivimiehen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kondiittorin ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Koneenasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Koneistajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Korroosionestomaalarin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kumialan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kunnossapidon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kylmäasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto (voimaan 31.12.2018)

Laitoshuoltajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Laivanrakennusalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lasikeraamisen alan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto

Lattianpäällystäjän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Leipomoalan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Leipomoteollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Leipurin ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lentokonetekniikan ammattitutkinto

Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Levyalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Levytekniikan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2016)

Lihanjalostajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lihantarkastuksen ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lihateollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Liikunnan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lukkosepän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Maalarin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Maanmittausalan ammattitutkinto

Maaseutumatkailun ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Maidonjalostajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Matkailupalvelujen ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Matkaoppaan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Meijeriteollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Merenkulkualan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Metallien jalostuksen ammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Metsäkoneasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Muovimekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Nahanvalmistajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Nuohoojan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Opastuspalvelujen ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Optiikkahiojan ammattitutkinto

Painajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Palvelulogistiikan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Paperiteollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Pienkonemekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Prosessiteollisuuden ammattitutkinto (voimaan 1.8.2017)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Putkiasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puualan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puuteollisuuden ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Päihdetyön ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Rakennuspeltisepän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Rakennustuotannon ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Rakennustuotealan ammattitutkinto

Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ravintolakokin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Rengasalan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ruokapalvelujen ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Saha-alan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Suntion ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Suunnitteluassistentin ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Suurtalouskokin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Sähköasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sähköteollisuuden ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talotekniikan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tarjoilijan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Teknisen eristäjän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tekstiilialan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Tekstiilihuollon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Terveysalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tuotantotekniikan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Turkkurin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Turvallisuusalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Työvälinevalmistajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Vaatetusalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Valajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Valmentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Valumallin valmistajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Varaosamyyjän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Varastoalan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Vartijan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Veneenrakennusalan ammattitutkinto

Vesihuoltoalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Välinehuoltajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ympäristöalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Ympäristöhuollon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Automekaanikon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Baarimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Dieettikokin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Elintarvikealan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Energia-alan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Faktorin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Hierojan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hieronnan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Hiusalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Jalkinealan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Kiinteistöpalvelujen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Kipsimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kunnossapidon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Laivanrakennusalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Laivasähkömestarin erikoisammattitutkinto

Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lattiamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Leipomoalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Leipurimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Lentokonetekniikan erikoisammattitutkinto

Levymestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Levytyömestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Muovitekniikan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Näkövammaistaitojen ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Oikeustulkin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Painajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2017)

Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Putkiasentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puualan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Rakennuspeltiseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Ruokamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sahamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Siivousteknikon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Sähköverkkoalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto

Talotekniikan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tekniikan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto

Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto

Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Vaatetusalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Valajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2017)

Valmennuksen erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Valmentajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Valumallimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Varastoalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto

Voimalaitosalan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 3:

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (poistuu 31.7.2017)

Kaivosalan perustutkinto

Kalatalouden perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Maanmittausalan perustutkinto

Media-alan perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Merenkulkualan perustutkinto

Puutarha-alan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Puutarhatalouden perustutkinto (poistuu 31.7.2018)

Sirkusalan perustutkinto

Taideteollisuusalan perustutkinto (voimaan 1.8.2018)

Tanssialan perustutkinto

Arboristin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Aseseppäkisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Bioenergia-alan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Eläintenhoidon ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Eläintenhoitajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto

Floristin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Golfkentänhoitajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hevostalouden ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Hevostenvalmentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Jalometallialan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kalanjalostajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kalanviljelijän ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kalastusoppaan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Kalatalouden ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Kengityssepän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Kirjansitojan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kultaajakisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Käsityöntekijän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Luonnontuotealan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Luontoalan ammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Maatalousalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Media-alan ammattitutkinto

Mehiläistarhaajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Musiikkituotannon ammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Porotalouden ammattitutkinto

Puutarha-alan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Restaurointikisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto

Seminologin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Seppäkisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Sisustusalan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Taideteollisuusalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Teatterialan ammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Valokuvaajan ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Verhoilijan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viheralan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Vihersisustajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viinintuotannon ammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Viljelijän ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viljelypuutarhurin ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto (poistui 31.7.2016)

Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto

Floristimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Hevostalouden erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2018)

Jalometallialan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kalatalouden erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Käsityömestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto

Luonnontuotealan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Luontoalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.8.2018)

Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto

Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Maatalousalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Media-alan erikoisammattitutkinto

Metsäalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Metsämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puunkorjuun erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Riistamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto

Seppämestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Tallimestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Teatterialan erikoisammattitutkinto (poistui 31.12.2016)

Valokuvaajan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.7.2018)

Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Viheralan erikoisammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Kustannusryhmä 4:

Elintarvikealan perustutkinto: meijerialan osaamisala

Hevostalouden perustutkinto

Lentokoneasennuksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Logistiikan perustutkinto: kuljetuspalvelujen osaamisala

Maatalousalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto: maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Ammattisukeltajan ammattitutkinto

Kuljetusalan ammattitutkinto

Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto

Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Maarakennusalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinto (voimaan 1.1.2019)

Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2018)

Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto (poistuu 31.12.2017)

Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Kustannusryhmä 5:

Metsäalan perustutkinto: metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.