681/2017

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen (1323/2001) 8 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 4 ja 5 § sekä 6 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 5 §:n 2 momentti asetuksessa 180/2011, sekä

lisätään 4 a–4 c §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista, joita koulutuksen järjestäjät voivat periä oppilailta ja opiskelijoilta perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) nojalla.


4 §
Ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa perittävä opiskelijamaksu

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetussa ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksessa opiskelijalta perittävä maksu voi olla enintään 25 prosenttia koulutuksen järjestäjän arvioimista koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä kustannuksista.

4 a §
Ammatillista osaamista syventävästä tai täydentävästä koulutuksesta perittävä opiskelijamaksu

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa ammatillista osaamista syventävässä tai täydentävässä koulutuksessa opiskelijalta perittävä maksu voi olla enintään 50 prosenttia koulutuksen järjestäjän arvioimista koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä kustannuksista.

4 b §
Ansio- ja liikennelentäjän, lennonjohtajan ja kaupunkiraideliikenteen kuljettajan tehtäviin valmistavista koulutuksista perittävä opiskelijamaksu

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa koulutuksissa, jotka valmistavat ansio- ja liikennelentäjän tehtäviin, lennonjohtajan tehtäviin tai kaupunkiraideliikenteen kuljettajan tehtäviin opiskelijalta perittävä maksu voi olla enintään 25 prosenttia koulutuksen järjestäjälle koulutuksen järjestämisestä aiheutuvista keskimääräisistä kustannuksista.

4 c §
Maksujen määrääminen

Opiskelijamaksujen määräämisessä opiskelijoille 4, 4 a ja 4 b §:n perusteella on noudatettava yhdenvertaisia perusteita.

5 §
Arvosanan korottamisesta perittävä maksu

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 57 §:ssä tarkoitetun tutkintotodistuksen tai 58 §:ssä tarkoitetun valmentavan koulutuksen suorittamisesta annetun todistuksen arvosanan korottamisesta voidaan periä enintään 150 euron suuruinen maksu.

6 §
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävä maksu

Jos lukiokoulutuksen taikka ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun perustutkintokoulutuksen tai valmentavan koulutuksen järjestäjä antaa opiskelijalle opiskelun edellyttämiä oppikirjoja tai muita opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja oppimateriaaleja taikka henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja työvälineitä, koneita, laitteita, materiaaleja ja muita tarvikkeita, jotka koulutuksen päätyttyä jäävät opiskelijalle, voi koulutuksen järjestäjä periä niistä maksun enintään todellisten hankinta- tai tuotantokustannusten mukaisesti. Jos opiskelija hankkii mainitut oppimateriaalit ja tarvikkeet muuten, häneltä ei voida periä tässä momentissa tarkoitettuja maksuja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 5 päivänä lokakuuta 2017

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos
Anna Kankaanpää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.