649/2017

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 7 §, 7 a §:n 1, 2 ja 4 momentti, 10 ja 12–15 §, 18 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti sekä 35–38 §,

sellaisina kuin niistä ovat 7 § asetuksissa 793/1997 ja 1223/2004, 7 a §:n 1, 2 ja 4 momentti sekä 12 § asetuksessa 793/1997, 10 § osaksi asetuksessa 413/2007, 13 ja 14 § osaksi asetuksessa 793/1997 sekä 18 §:n 1 momentin 2 kohta ja 2 momentti asetuksessa 1241/2015, sekä

muutetaan 3 §:n 2 momentin 1 ja 6 kohta, 7 a §:n 3 momentti, 8 §:n 1 momentti, 19 a § ja 28 §:n 1 momentin 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto sekä 28 §:n 2 momentin 1 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 2 momentin 1 kohta ja 28 §:n 2 momentin 1 kohta asetuksessa 870/2016, 7 a §:n 3 momentti ja 19 a § asetuksessa 793/1997, 8 §:n 1 momentti asetuksessa 416/2008 ja 28 §:n 1 momentin 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto asetuksessa 575/2012, sekä

lisätään 9 §:ään uusi 4 momentti ja 39 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien, Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, tietosuojavaltuutetun toimiston, konkurssiasiamiehen toimiston, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston, tasa-arvovaltuutetun toimiston, lapsiasiavaltuutetun toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen, kuluttajariitalautakunnan, Oikeusrekisterikeskuksen, tuomarinvalintalautakunnan, tuomarinkoulutuslautakunnan, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan virkoja; päätökset, jotka koskevat syyttäjänvirastojen virkoja, tekee kuitenkin Valtakunnansyyttäjänvirasto ja päätökset, jotka koskevat ulosottovirastojen virkoja, tekee Valtakunnanvoudinvirasto;


6) maa- ja metsätalousministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat Metsähallituksen erätalousjohtajan virkaa;


7 a §

Viran ilmoittamisesta uudelleen haettavaksi ja hakuajan jatkamisesta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävänä viranomaisena on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, päätöksen tekee kuitenkin asianomainen ministeriö.

8 §

Hakemus virkaan osoitetaan nimittävälle tai muulle virka haettavaksi ilmoitettaessa nimetylle viranomaiselle. Hakemukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset.


9 §

Tuomareiden nimittämisestä säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016).

19 a §

Valtion virkamieslain 8 a §:ssä tarkoitettu ilmoitus sidonnaisuuksista annetaan asianomaiselle ministeriölle. Valtioneuvoston oikeuskansleri ja apulaisoikeuskansleri antavat kuitenkin ilmoituksen oikeusministeriölle. Tuomareiden ja tuomioistuinten esittelijöiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään tuomioistuinlaissa.

28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:


3) sisäministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja;


Valtion virkamieslain 26 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja virastojen päälliköitä ovat välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköt sekä valtion liikelaitosten toimitusjohtajat lukuun ottamatta seuraavia virkoja:

1) valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajan, Oikeusrekisterikeskuksen johtajan, Onnettomuustutkintakeskuksen johtajan, tietosuojavaltuutetun, tasa-arvovaltuutetun, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja lapsiasiavaltuutetun virat;


39 §

Tuomareiden ja tuomioistuinten esittelijöiden virantoimituksesta pidättämisestä säädetään tuomioistuinlaissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2017

Kunta- ja uudistusministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Riitta Bäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.