644/2017

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien luonnonsuojelualueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 ja 17 a §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 58/2011:

1 §
Luonnonsuojelualueiden perustamistarkoitus

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eteläosien edustavien soiden, lintuvesien ja vanhojen metsien eliöstön säilyttämiseksi luonnontilaisina ja niiden ekosysteemien häiriöttömän kehityksen turvaamiseksi tai ennalleen saattamiseksi, perinnemaisemien ylläpitämiseksi sekä retkeilyä, opetusta ja tutkimusta varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukaisiksi muiksi luonnonsuojelualueiksi jäljempänä 2 §:ssä luetellut alueet.

2 §
Sijainti ja rajat

Luonnonsuojelualueiksi perustetaan seuraavat valtion omistamat alueet, joiden rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteinä oleviin karttoihin:

1) Hirsinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 398 ha (liite 1), Haapajärven kaupungissa;

2) Välinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 143 ha (liite 2), Haapajärven kaupungissa;

3) Haapaveden lintuvesien ja soiden luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 2 457 ha (liite 3), Haapaveden kaupungissa ja Siikalatvan kunnassa;

4) Ison Honkanevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 200 ha (liite 4), Haapaveden ja Oulaisten kaupungeissa;

5) Lamminnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 122 ha (liite 5), Haapaveden kaupungissa;

6) Mustakorven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 104 ha (liite 6), Haapaveden kaupungissa;

7) Lapinniemen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 192 ha (liite 7), Kärsämäen kunnassa;

8) Lauttanevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 260 ha (liite 8), Kärsämäen kunnassa;

9) Nurmesjärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 308 ha (liite 9), Kärsämäen kunnassa ja Pyhäjärven kaupungissa;

10) Hillurahkan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 209 ha (liite 10), Merijärven kunnassa;

11) Ohinevan metsien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 212 ha (liite 11), Oulaisten kaupungissa;

12) Piurukkanevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 257 ha (liite 12), Oulaisten kaupungissa;

13) Haudannevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 312 ha (liite 13), Pyhäjärven kaupungissa;

14) Ison Karsikkonevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 252 ha (liite 14), Pyhäjärven kaupungissa;

15) Kärsämäenjärvien luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 532 ha (liite 15), Pyhäjärven kaupungissa ja Pyhännän kunnassa;

16) Pyhäjärven saarten luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 225 ha (liite 16), Pyhäjärven kaupungissa;

17) Itämäen luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 1  047ha (liite 17), Pyhännän kunnassa;

18) Kinkerisaarennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 144 ha (liite 18), Pyhännän kunnassa;

19) Kivijärven luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 150 ha (liite 19), Pyhännän kunnassa;

20) Pesänevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 162 ha (liite 20), Sievin kunnassa;

21) Pitkänevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 566 ha (liite 21), Sievin kunnassa;

22) Ahvenjärvennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 514 ha (liite 22), Siikalatvan ja Pyhännän kunnissa;

23) Matkusnevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 259 ha (liite 23), Siikalatvan kunnassa;

24) Pellikaisennevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 279 ha (liite 24), Siikalatvan kunnassa;

25) Rimpinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 662 ha (liite 25), Siikalatvan kunnassa ja Kajaanin kaupungissa;

26) Venenevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 11 186 ha (liite 26), Siikalatvan ja Limingan kunnissa;

27) Mällinevan luonnonsuojelualue, jonka pinta-ala on 718 ha (liite 27), Sievin kunnassa ja Ylivieskan kaupungissa.

3 §
Rauhoitussäännökset

Tällä asetuksella perustettuihin luonnonsuojelualueisiin sovellettavista rauhoitussäännöksistä säädetään luonnonsuojelulain 17 a §:ssä.

Seuraavat toimet ovat sallittuja:

1) metsäjäniksen, metson, teeren ja pyyn metsästys:

a) Hirsinevan, Välinevan, Ison Honkanevan, Mustakorven, Lauttanevan, Hillurahkan, Ohinevan metsien, Pellikaisennevan ja Mällinevan luonnonsuojelualueilla sekä Lamminnevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 5, Lapinniemen luonnonsuojelualueen liitekarttaan 7 ja Itämäen luonnonsuojelualueen liitekarttaan 17 merkityillä osilla;

b) syyskuun 20 päivästä alkaen Haapaveden lintuvesien ja soiden, Haudannevan, Piurukkanevan, Ison Karsikkonevan, Pesänevan ja Pitkänevan luonnonsuojelualueilla, Rimpinevan luonnonsuojelualueella Siikalatvan kunnan alueella sekä Venenevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 26 merkityillä osilla;

2) hirven metsästys Hirsinevan, Välinevan, Haapaveden lintuvesien ja soiden, Ison Honkanevan, Mustakorven, Lauttanevan, Hillurahkan, Ohinevan metsien, Piurukkanevan, Haudannevan, Ison Karsikkonevan, Kivijärven, Pesänevan, Pitkännevan, Pellikaisennevan ja Mällinevan luonnonsuojelualueilla, sekä Lamminnevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 5, Lapinniemen luonnonsuojelualueen liitekarttaan 7, Nurmesjärven luonnonsuojelualueen liitekarttaan 9, Kärsämäenjärvien luonnonsuojelualueen liitekarttaan 15, Itämäen luonnonsuojelualueen liitekarttaan 17, Ahvenjärvennevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 22 ja Venenevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 26 merkityillä osilla sekä Rimpinevan luonnonsuojelualueella Siikalatvan kunnan alueella;

3) metsäjäniksen metsästys syyskuun 20 päivästä alkaen Kivijärven luonnonsuojelualueella sekä Nurmesjärven luonnonsuojelualueen liitekarttaan 9 merkityillä osilla;

4) sinisorsan, tavin ja telkän metsästys:

a) Ison Honkanevan ja Hillurahkan luonnonsuojelualueilla sekä Lamminnevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 5 ja Pellikaisennevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 24 merkityillä osilla;

b) syyskuun 20 päivästä alkaen Haudannevan luonnonsuojelualueella ja Venenevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 26 merkityillä osilla;

5) minkin ja supikoiran metsästys metsästyslain (615/1993) 46 §:n mukaisen luvan nojalla Haudannevan, Ison Karsikkonevan ja Pesänevan luonnonsuojelualueilla, Itämäen luonnonsuojelualueen liitekarttaan 17 ja Venenevan luonnonsuojelualueen liitekarttaan 26 merkityillä osilla sekä Rimpinevan luonnonsuojelualueella Siikalatvan kunnan alueella;

6) matkapuhelinaseman käytön ja kunnossapidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet Itämäen luonnonsuojelualueella;

7) Äijönnevan alueen käyttäminen pintavalutuskenttänä ja sen edellyttämät toimet Mustakorven luonnonsuojelualueen liitekarttaan 6 merkityllä osalla.

Seuraavat toimet ovat kiellettyjä:

1) vesilintujen metsästys Rimpinevan luonnonsuojelualueella Kajaanin kaupungissa sijaitsevalla osalla;

2) muiden metsästyslain mukaisten riistaeläinten metsästys Rimpinevan luonnonsuojelualueen Kajaanin kaupungissa sijaitsevalla osalla huhtikuun 15 päivästä syyskuun 19 päivään lukuun ottamatta supikoiran ja minkin loukkupyyntiä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan:

1) eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta soidensuojelualueiksi annetun asetuksen (801/1985) 1 §:n 15–17 kohta;

2) vanhojen metsien suojelusta annetun asetuksen (1115/1993) 2 §:n 1 momentin 86 ja 87 kohta.

Sen estämättä, mitä 3 §:ssä säädetään, tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevien metsästysvuokrasopimusten mukainen metsästys voi jatkua heinäkuun 31 päivään 2018.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Luonnonsuojeluvalvoja
Ilkka Heikkinen

Karttaliitteet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.