643/2017

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2017

Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) III osan 2 luvun 1 §:n nojalla:

1 §
Yleiset säännökset

Tässä asetuksessa säädetään liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista, joiden on liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) III osan 2 luvun 1 §:n mukaisesti oltava saatavissa tietojärjestelmään luodun yhteyden avulla koneluettavassa ja helposti muokattavassa vakiotietomuodossa vapaasti käytettäväksi (avoin rajapinta). Asetuksen edellyttämiä tietoja varten ei tarvitse rakentaa erillistä tai uutta rajapintaa, jos tiedot ovat saatavissa muista edellytykset täyttävistä rajapinnoista.

2 §
Henkilöiden kuljetuspalvelut

Henkilöiden kuljetuspalveluun liittyviä olennaisia tietoja ovat:

1) palveluntarjoajan nimi, mahdollinen y-tunnus ja yhteystiedot, joiden avulla palvelun käyttäjä voi tarvittaessa saada yhteyden palveluntarjoajan edustajaan;

2) tiedot alueista, joilla palvelua pääsääntöisesti ja mahdollisesti toissijaisesti tarjotaan;

3) tiedot käytettävistä maksutavoista liikennevälineessä;

4) tiedot siitä, ovatko käytössä olevat liikennevälineet tai osa niistä esteettömiä, matalalattiaisia tai onko niissä pyörätuolipaikkoja tai opaskoirapaikkoja;

5) säännöllisen aikataulunmukaisen liikenteen tiedot reiteistä paikkatietoina, kulkulinjauksen mukaan annettuina jos mahdollista ja reittitiedon voimassaoloaika;

6) säännöllisen aikataulunmukaisen liikenteen pysäkkien, asemien, terminaalien ja muiden pysähtymispaikkojen sijainnit ja arvioidut aikataulut, tarvittaessa lähtö- ja saapumisajat eriteltyinä;

7) säännöllisen aikataulunmukaisen liikenteen palvelun aikataulun voimassaoloaika ja ajopäiväkalenteri;

8) muussa kuin säännöllisen aikataulun mukaisessa liikenteessä mahdollisten palveluntarjoajan ennalta määrittelemien pysäkkien, asemien, terminaalien ja muiden pysähtymispaikkojen yksilöivät tunnukset ja sijainnit paikkatietoina;

9) muussa kuin säännöllisen aikataulun mukaisessa liikenteessä tiedot päivistä ja kellonajoista, jolloin palvelua pääsääntöisesti tarjotaan ja jolloin se on saatavissa tilauksesta;

10) tieto varausmahdollisuudesta tai -velvollisuudesta, jos sellainen liittyy palveluun sekä linkki mahdolliseen varauspalveluun;

11) mahdolliset staattiset hintatiedot tai tiedot hinnan määräytymisen perusteista tai muu vertailtavuuden mahdollistava hintatieto esimerkiksi kalleimman kilometrihinnan mukaisesti, sekä tiedot mahdollisista käytössä olevista alennusperusteista;

12) mahdolliset dynaamiset hintatiedot ja tieto mahdollisesta vapaasta kapasiteetista, tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavilla;

13) tiedot matkatavaran kuljettamiseen liittyvistä mahdollisista rajoituksista ja hinnoista;

14) mahdolliset lisäpalvelut, jotka palveluntarjoaja haluaa ilmoittaa rajapinnassa, kuten tiedot lastenistuimista tai eläinten kuljetuksesta ja niiden hinnoista sekä pysäkkikuulutusten olemassa olosta;

15) säännöllisen aikataulun mukaisessa liikenteessä mahdolliset tiedot liikennevälineiden reaaliaikaisesta liikkumisesta reitillään tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavissa;

16) muussa kuin säännöllisen aikataulun mukaisessa liikenteessä mahdollinen tieto saatavilla olevien liikennevälineiden sijainnista kartalla tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavissa;

17) mahdolliset arviot merkittävistä myöhästymisistä tai peruutuksista sekä esteettömyyteen vaikuttavista kalustomuutoksista heti kun ne ovat palveluntarjoajan tiedossa ja kohtuudella toimitettavissa;

18) mahdollinen linkki kotisivuille tai muuhun sähköiseen palveluun.

3 §
Asemat, satamat ja muut terminaalit

Asemia, satamia ja muita terminaaleja koskevia olennaisia tietoja ovat:

1) asema-, satama- tai terminaalitoiminnoista vastaavan toimijan nimi ja mahdollinen y-tunnus sekä mahdollisen asiakaspalvelun yhteystiedot;

2) sijainti paikkatietona;

3) sisätilojen mahdolliset aukioloajat;

4) sisätilojen mahdollinen yksityiskohtainen kartta sekä tieto mahdollisesta opastusjärjestelmästä tai linkki palveluun, josta tieto on saatavilla;

5) tiedot mahdollisesti tarjottavista Euroopan parlamentin ja neuvoston matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta antamassa asetuksessa (EU) N:o 181/2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä antaman asetuksen (EY) N:o 261/2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä antaman asetuksen (EY) N:o 1107/2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston matkustajien oikeuksista meri- ja sisävesiliikenteessä antaman asetuksen (EU) N:o 1177/2010 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista antaman asetuksen (EY) N:o 1371/2007 mukaisista avustuspalveluista, tieto mahdollisista esteettömistä tiloista kuten inva-wc:stä tai linkki palveluun, josta tiedot on saatavissa;

6) tiedot mahdollisista muista erityisiä tarpeita omaavien käyttäjäryhmien palvelun käyttöä helpottavista seikoista kuten lastenhoitotiloista ja kuulutuksista tai linkki palveluun, josta tieto on saatavissa;

7) mahdollinen linkki kotisivuille tai muuhun sähköiseen palveluun, josta on saatavissa tietoja muun muassa tietoja terminaalissa tai sen yhteydessä tarjottavista palveluista kuten pysäköintimahdollisuuksista, matkatavaroiden säilytyksestä ja lipunmyyntipisteistä tai -automaateista.

4 §
Liikennevälineiden vuokrauspalvelut ja kaupalliset yhteiskäyttöpalvelut

Liikennevälineiden vuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluihin liittyviä olennaisia tietoja ovat:

1) palveluntarjoajan nimi, mahdollinen y-tunnus ja yhteystiedot, joiden avulla palvelun käyttäjä voi tarvittaessa saada yhteyden palveluntarjoajan edustajaan;

2) tieto ennalta määritellyistä liikennevälineen nouto- ja palautuspaikoista ja -ajoista;

3) tieto alueesta, jolla palvelua voidaan käyttää;

4) tiedot käytettävistä maksutavoista;

5) tieto siitä, voiko käytettävissä olevissa liikennevälineissä kuljettaa pyörätuolia;

6) tiedot palvelun käyttöön ottamiseksi mahdollisesti vaadittavista ehdoista, kuten ikä tai ajokorttivaatimus;

7) tieto varausmahdollisuudesta tai -velvollisuudesta, jos sellainen liittyy palveluun sekä linkki mahdolliseen varauspalveluun;

8) mahdolliset staattiset hintatiedot tai tiedot hinnan määräytymisen perusteista tai muu vertailtavuuden mahdollistava hintatieto esimerkiksi kalleimman kilometrihinnan mukaisesti sekä tiedot mahdollisista käytössä olevista alennusperusteista;

9) mahdolliset dynaamiset hintatiedot ja tieto mahdollisesta vapaasta kapasiteetista tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavissa;

10) tiedot matkatavaran kuljettamiseen liittyvistä mahdollisista rajoituksista ja hinnoista;

11) mahdolliset lisäpalvelut, jotka palveluntarjoaja haluaa ilmoittaa rajapinnassa, kuten tiedot lastenistuimista tai eläinten kuljetuksesta ja niiden hinnoista;

12) mahdollinen linkki kotisivuille tai muuhun sähköiseen palveluun.

5 §
Yleiset kaupalliset pysäköintipalvelut

Yleisiin kaupallisiin pysäköintipalveluihin liittyviä olennaisia tietoja ovat:

1) palveluntarjoajan nimi, mahdollinen y-tunnus ja yhteystiedot, joiden avulla palvelun käyttäjä voi tarvittaessa saada yhteyden palveluntarjoajan edustajaan;

2) liikennevälineet, joita varten pysäköintipalveluita tarjotaan;

3) pysäköintialueen sijainti paikkatietoina ja tieto siellä olevien pysäköintipaikkojen määrästä;

4) tiedot päivistä ja kellonajoista, jolloin palvelua tarjotaan;

5) pysäköintiaikarajoitukset;

6) tieto käytössä olevista maksutavoista;

7) tieto erityisryhmille varatusta kapasiteetista tai mahdollisista muista palvelun käyttöä helpottavista seikoista, kuten polkupyörien runkolukituksesta;

8) tieto mahdollisesti saatavissa olevista energianlatauspisteistä ja niiden mahdollisesta maksullisuudesta;

9) tieto varausmahdollisuudesta tai -velvollisuudesta, jos sellainen liittyy palveluun sekä linkki mahdolliseen varauspalveluun;

10) mahdolliset staattiset hintatiedot tai tiedot hinnan määräytymisen perusteista sekä tiedot mahdollisista käytössä olevista alennusperusteista;

11) mahdolliset dynaamiset hintatiedot ja tieto mahdollisesta vapaasta kapasiteetista tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavissa;

12) mahdollinen linkki kotisivuille tai muuhun sähköiseen palveluun.

6 §
Välityspalvelut

Välityspalvelun tarjoajat voivat huolehtia 1–5 §:ssä tarkoitettujen tietojen saatavuudesta palveluntarjoajan puolesta. Tilauspalveluiden välittämistä koskevien tietojen ei tarvitse olla rajapinnasta saatavilla.

Välityspalvelua koskevia olennaisia tietoja ovat:

1) palveluntarjoajan nimi, mahdollinen y-tunnus ja yhteystiedot, joiden avulla palvelun käyttäjä voi tarvittaessa saada yhteyden palveluntarjoajan edustajaan;

2) tieto välitettävistä palveluista palvelutyypeittäin;

3) tiedot alueista, joille palvelua ensisijaisesti ja mahdollisesti toissijaisesti välitetään;

4) tieto varausmahdollisuudesta tai -velvollisuudesta, jos sellainen liittyy palveluun sekä linkki mahdolliseen varauspalveluun;

5) mahdolliset staattiset hintatiedot tai tiedot hinnan määräytymisen perusteista tai muu vertailtavuuden mahdollistava hintatieto esimerkiksi kalleimman kilometrihinnan mukaisesti sekä tiedot mahdollisista käytössä olevista alennusperusteista;

6) mahdolliset dynaamiset hintatiedot ja tieto mahdollisesta vapaasta kapasiteetista tai linkki palveluun, josta tiedot ovat saatavissa;

7) mahdollinen linkki kotisivuille tai muuhun sähköiseen palveluun.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Lainsäädäntöneuvos
Kirsi Miettinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.