Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

517/2017

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään metsästyslain (615/1993) 21 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 504/2017:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ampumakokeen sisällöstä ja suorittamistavasta, ampumakokeen hyväksymisen edellytyksistä sekä ampumakokeen suorittamispaikkaa ja ampumakokeessa käytettäviä ampuma-aseita ja patruunoita sekä jousia ja nuolia koskevista vaatimuksista.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) metsäkauriskokeella metsäkauriin metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa ampumakoetta;

2) hirvi- ja peurakokeella hirven, valkohäntäpeuran, saksanhirven, metsäpeuran, kuusipeuran, japaninpeuran ja villisian metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa ampumakoetta;

3) karhukokeella karhun metsästystä varten rihlatulla luotiaseella suoritettavaa ampumakoetta;

4) jousikokeella kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran, metsäpeuran, metsäkauriin, villisian ja muflonin jousella tapahtuvaa metsästystä varten suoritettavaa ampumakoetta.

3 §
Ampumakokeen järjestäminen ja suorittamispaikka

Riistanhoitoyhdistys järjestää ampumakokeen ja ilmoittaa kokeesta riistanhoitoyhdistyksen päättämällä tavalla viimeistään seitsemän päivää ennen sen järjestämistä. Riistanhoitoyhdistykset voivat järjestää ampumakokeen yhteistyössä.

Riistanhoitoyhdistyksen on asetettava kuhunkin ampumakoetilaisuuteen vähintään kaksi ampumakokeen vastaanottajaa.

Rihlatulla luotiaseella suoritettava ampumakoe on järjestettävä Poliisihallituksen hyväksymällä ampumaradalla tai valtion viranomaisen hallinnassa olevalla ampumaradalla. Jousella suoritettava ampumakoe voidaan järjestää tarkoitukseen sopivassa paikassa.

4 §
Maalikuvio

Edellä 2 §:n mukaisissa ampumakokeissa ammutaan paikallaan olevaan maalikuvioon.

Metsäkauriskokeessa ja hirvi- ja peurakokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 mukaista hirvikuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä.

Karhukokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 2 mukaista karhukuviota, jossa osuma-alueen halkaisija on 17 senttimetriä.

Jousikokeessa käytetään maalikuviona tämän asetuksen liitteen 1 mukaisen hirvikuvion irrotettavaa keskiötä, jossa osuma-alueen halkaisija on 23 senttimetriä.

5 §
Ampumakokeen suorittamistapa

Metsäkauriskoe, hirvi- ja peurakoe sekä karhukoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon neljä laukausta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 75 metrin ampumaetäisyydeltä. Koekerran laukaussarja suoritetaan 90 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen.

Ampumisessa saa käyttää tukena aseen hihnaa, ampumapaikan rakenteita, ampumakeppiä tai muuta sopivaa alustaa kuitenkin siten, ettei asetta lukita mekaanisesti alustaan. Ampumakokeen vastaanottaja tarkistaa ja hyväksyy käytettävän tuen ennen ampumakokeen suorittamista.

Jousikoe suoritetaan ampumalla maalikuvioon kolme nuolta vapaavalintaisesta pysty-, istuma- tai polviasennosta 18 metrin ampumaetäisyydeltä. Jousikoe on suoritettava 180 sekunnissa laskettuna ensimmäisestä laukauksesta. Osumat ilmoitetaan laukaussarjan jälkeen.

6 §
Laukaussarjojen määrä

Samassa ampumakokeessa ampuja saa suorittaa enintään viisi koekertaa.

Koekerrasta suoritettavasta maksusta säädetään erikseen.

Ampujalla on oikeus uuteen maksuttomaan koekertaan ampujasta riippumattoman ase- tai jousirikon, patruunan laukeamattomuuden tai muun vastaavan häiriön sattuessa.

7 §
Ampuma-aseet ja patruunat sekä jouset ja nuolet

Ampumakokeessa on käytettävä asetta, johon ampujalla on ampuma-aselaissa (1/1998) tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

Jos ampuja on alle 15 vuotta, saa hän käyttää ampumakokeessa 18 vuotta täyttäneen henkilön asetta siten, kuin ampuma-aselain 88 §:ssä säädetään.

Käytettävän aseen ja patruunoiden on täytettävä metsäkauriskokeessa metsästysasetuksen (666/1993) 16 a §:n 2 momentin 2 kohdan vaatimukset, hirvi- ja peurakokeessa metsästysasetuksen 16 a §:n 2 momentin 3 kohdan vaatimukset ja karhukokeessa 16 a §:n 2 momentin 4 kohdan vaatimukset.

Jousikokeessa käytettävän jousen on täytettävä metsästysasetuksen 20 §:n 2 momentin vaatimukset. Kokeessa tulee käyttää vain taulukärkisiä nuolia.

8 §
Ampumakokeessa vaadittavat asiakirjat

Ampujan on esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista voimassa oleva metsästyskortti tai maksettu tulevan metsästysvuoden metsästyskortti sekä vaadittaessa osoitettava henkilöllisyytensä.

Ampujan on lisäksi esitettävä ampumakokeen vastaanottajalle ennen ampumakokeen suorittamista ampumakokeessa käytettävään aseeseen ampuma-aselaissa tarkoitettu voimassa oleva hallussapitolupa tai rinnakkaislupa.

9 §
Ampumakokeen hyväksyminen

Metsäkauriskoe, hirvi- ja peurakoe sekä karhukoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki neljä laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa. Jousikoe hyväksytään, jos laukaussarjan kaikki kolme laukausta vähintään sivuavat osuma-alueen ulkoreunaa.

Hyväksytty karhukoe vastaa metsäkauriskoetta sekä hirvi- ja peurakoetta. Lisäksi hyväksytty hirvi- ja peurakoe vastaa metsäkauriskoetta.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä elokuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan ampumakokeesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (18/2006).

Helsingissä 3 päivänä elokuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Vanhempi hallitussihteeri
Teemu Nikula

MMM:a ampumakokeesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.