515/2017

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2017

Korkeimman oikeuden päätös työjärjestyksensä muuttamisesta

Korkeimman oikeuden täysistunnon 21.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti

muutetaan 17. päivänä toukokuuta 2006 vahvistetun Korkeimman oikeuden työjärjestyksen (576/2006) 9 § ja 13 § sekä

lisätään työjärjestyksen 6 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

6 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikkö voi presidenttiä kuultuaan nimittää yhden tai useamman esittelijän tarvittaessa toimimaan sijaisenaan ja apunaan hallinnollisissa tehtävissä.

9 §
Asioiden jako esittelijöille

Kansliapäällikkö vastaa asioiden jaosta esittelijöille. Jaossa on otettava huomioon asian laatu ja kiireellisyys, asian valmistelemisen edellyttämä asiantuntemus ja kokemus, vireillä olevien asioiden keskinäinen yhteys sekä esittelijöiden työtilanne ja työn tasapuolinen jakautuminen. Jaossa voidaan lisäksi ottaa huomioon pyrkimys kehittää esittelijöiden asiantuntemusta.

Kansliapäällikkö voi asianomaisia esittelijöitä kuultuaan siirtää asian esittelijältä toiselle virkavapauksien vuoksi, vireillä olevien asioiden keskinäisten yhteyksien vuoksi tai esittelijöiden työtilanteeseen nähden töiden soveliasta järjestämistä ja työmäärän tasoittamista varten.

13 §
Istuntosuunnitelma

Lainkäyttöasia ratkaistaan jaoston istunnossa, jollei sitä ole määrätty tai siirretty ratkaistavaksi täysistunnossa tai vahvennetussa jaostossa.

Kansliapäällikkö vastaa istuntosuunnitelman laatimisesta. Istuntoja järjestetään istuntosuunnitelman mukaisesti.

Istuntosuunnittelun lähtökohtana on, että jäsenet valikoituvat kuhunkin istuntoon sattumanvaraisesti ja että jäsenten ja esittelijöiden työmäärä jakautuu tasaisesti ottaen huomioon myös loma-ajat sekä muut poissaolot ja työtehtävät. Istuntosuunnitelmaa laadittaessa voidaan ottaa huomioon myös asian käsittelykieli, jaoston sukupuolijakauma ja käsiteltävän asian edellyttämä erityinen asiantuntemus sekä muut näihin verrattavat seikat. Asiat, jotka koskevat samaa oikeudellista kysymystä tai jotka muutoin liittyvät toisiinsa, voidaan osoittaa samalle jaostolle.

Kansliapäällikkö vastaa uuden jäsenen määräämisestä jaostoon toisen tilalle, jos se on tarpeen sairastumisen, istuntosuunnitelman laatimisen jälkeen havaitun esteellisyyden tai muun vastaavan olosuhdemuutoksen vuoksi. Jäsenelle jaetun asian uudelleen jakamisesta säädetään muutoin tuomioistuinlain (673/2016) 8 luvun 8 §:ssä.


Tämä työjärjestyksen muutos tulee voimaan 21 päivänä joulukuuta 2016.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 2017


Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko

Kansliapäällikkö
Tommi Vuorialho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.