490/2017

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen (401/2011) 13 §,

muutetaan 4 §:n 1 momentin 5 kohta ja 2 momentti sekä 10, 11 ja 14 §, sellaisina kuin niistä on 4 §:n 2 momentti asetuksessa 775/2015, sekä

lisätään 4 §:ään uudet 3–6 momentit seuraavasti:

4 §
Ajolupavaatimus

5) Radioaktiivisten aineiden ajolupa, jonka saa peruskurssin ja luokan 7 radioaktiivisten aineiden erikoiskurssin sekä niitä vastaavan hyväksytyn kokeen perusteella, kuljetettaessa muita kuin luokan 1 räjähteitä 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetun mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 1 momentissa säädetään, ADR-ajolupaa ei kuitenkaan vaadita vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla osittain tai kokonaan kuljetusmääräyksistä vapautetuissa kuljetuksissa, jotka täyttävät vapautusten edellytyksenä olevat kuljetusturvallisuuteen liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset siten kuin niistä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a, 10 a, 11 c, 13 a ja 24 §:n 2 momentin nojalla on määrätty.

Vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset voivat liittyä muun muassa kuljetettavaan aineeseen sekä sen laatuun ja vaarallisuuteen, kuljetettavan aineen määrään, kuljetustapahtuman luonteeseen, pakkaus- ja kuljetustapaan, merkintä- ja asiakirjavaatimuksiin, vaaratekijöiden poistamiseen, aineen tai esineen käyttötarkoitukseen taikka muihin vaatimuksiin.

Vapautukset voivat liittyä kuljetustapahtuman luonteeseen, kaasujen tai polttonesteiden kuljetuksiin, eräiden aineiden erityismääräyksiin, rajoitetuissa määrin tai poikkeusmäärin pakattuihin vaarallisiin aineisiin, tyhjien puhdistamattomien vaarallisia aineita sisältäneiden pakkausten kuljetuksiin, kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään, sähköenergian varastointiin ja tuottamiseen käytettävien järjestelmien kuljetuksiin tai kuljetuksen aikana tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön jäähdytys- ja suoja-aineina, vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetuksiin, tiettyihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin, kun aineella ole lisävaaraa ja kuljetettavien kollien kokonaismäärään ja kuljetusindeksiin liittyviä rajoitteita on noudatettu ja jos kuljettaja on saanut tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusvaatimuksista.

ADR-ajolupaa ei edellytetä tietyissä vapautetuissa tai vähäisissä paikalliskuljetuksissa, jotka liittyvät;

1) kuljetuksiin tie-, rakennus-, louhinta-, metsä- tai turvetuotantotyömaalle;

2) kuljetuksiin henkilöitä kuljettavassa linja-autossa; ja

3) lääkinnällisen hapen kuljetukseen, kun kuljettaja tai matkustaja tarvitsee lääkinnällistä syitä happea matkan aikana. Kuljetusten tulee täyttää kuljetusturvallisuuteen liittyvät vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset.

Ajoneuvon katsastuksia suorittavalta tai hyväksyntöjä myöntävältä henkilöltä ei edellytetä ADR-ajolupaa, kun hän katsastuksessa tai hyväksynnässä toimipisteen alueella siirtää vaarallista ainetta sisältänyttä tyhjää puhdistamatonta ajoneuvoa tai kuljetusyksikköä katsastus- tai hyväksyntätoimintaan liittyen edellyttäen, että hän on saanut tehtäviin soveltuvan koulutuksen.

10 §
Ajolupakoe

Jollei Liikenteen turvallisuusvirasto määrää toisin, ajolupakoe suoritetaan ajolupakokeen vastaanottajan toimipisteessä. Erityisestä syystä Liikenteen turvallisuusvirasto voi ottaa vastaan ajolupakokeen ulkomailla.

Kokelaan on osoitettava, että hänellä on vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen kuljettajan ammatissa vaadittavat tiedot ja taidot niistä kuljetuksista, joita koskevaan koulutukseen hän on koetta varten osallistunut.

Ajolupakokeen vastaanottajan on varmistettava ajolupakokeeseen osallistujan henkilöllisyys. Kokelaalla tulee olla mukana kurssitodistus osoituksena siitä, että hän on suorittanut vaaditun koulutuksen. Ajolupakokeen vastaanottajan on valvottava koetta. Ajolupakokeen vastaanottajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi. Koeaineisto on säilytettävä. Liikenteen turvallisuusviraston edustajalla on oikeus olla seuraamassa ajolupakoetta.

Ajolupakokeen vastaanottaja tarkastaa ja hyväksyy kokeessa käytettävät sähköiset laitteet, välineet ja ohjelmat. Kokeessa käytettävien laitteiden, välineiden ja ohjelmien on oltava toimivia ja sellaisia, etteivät ne mahdollista väärinkäytöksiä. Liikenteen turvallisuusvirasto laatii luettelon kokeissa käytettävistä kysymyksistä. Kokeeseen osallistuva saa vastata ainoastaan asetettuihin kysymyksiin.

11 §
Ajoluvan myöntäminen ja raukeaminen

ADR-ajolupaa ja sen muuttamista haetaan ajolupakokeen vastaanottajan toimipisteestä.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen.

Ajolupa on voimassa viisi vuotta ajolupakokeen hyväksytystä suorittamisesta.

Ajolupa raukeaa ja ajolupakokeen vastaanottaja voi hävittää myönnetyn ajoluvan, jos ajolupaa ei ole noudettu vuoden kuluessa ajolupaa koskevan hakemuksen jättämisestä. Ajoluvan raukeamisen jälkeen ajoluvan hakijan on esitettävä uudestaan selvitys ajoluvan myöntämisen edellytyksistä.

Jos ajolupa on kadonnut, tuhoutunut tai anastettu taikka ajoluvan tiedot ovat muuttuneet, luvanhaltijalle voidaan myöntää ajoluvan kaksoiskappale. Kaksoiskappale annetaan määräajaksi, joka päättyy samaan aikaan kuin alkuperäisen ajoluvan voimassaoloaika.

14 §
Väliaikainen ajolupa

Ajoluvan hakijan pyynnöstä ajolupakokeen vastaanottaja voi erityisistä syistä luovuttaa hakijalle enintään kuukauden voimassa olevan väliaikaisen ajoluvan, jos ajoluvan myöntämiselle asetetut vaatimukset täyttyvät ja ajolupakoe on suoritettu hyväksytysti.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Komission direktiivi 2016/2309/EU (32016L2309); EUVL L 345, 20.12.2016, s. 48

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.