Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

489/2017

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen (274/2002) 3 ja 7 §, 8 §:n 1 momentin 4 kohta, liite 1, liitteen 2 kohta 1 ja kohdan 2 johdantokappale ja alakohta j sekä liite 3,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § asetuksessa 777/2015, 7 § osaksi asetuksissa 537/2007 ja 476/2013, liite 1 asetuksissa 295/2005 ja 476/2013 sekä liite 3 asetuksessa 264/2009, seuraavasti:

3 §
Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Toiminnanharjoittajan on nimettävä yksi tai useampi turvallisuusneuvonantaja hoitamaan hänelle säädettyjä tehtäviä toiminnanharjoittajan valvonnassa.

Turvallisuusneuvonantajaa ei kuitenkaan tarvitse nimetä,

1) jos vaarallisen aineen kuljetukset suoritetaan puolustusvoimien valvonnassa tai puolustusvoimien ajoneuvolla;

2) jos vaarallisen aineen kuljetuksia suoritetaan satunnaisesti kotimaassa edellyttäen, että toiminnasta voi aiheutua vain vähäistä vaaraa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle;

3) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla osittain tai kokonaan kuljetusmääräyksistä vapautetuissa tiellä tapahtuvissa kuljetuksissa, jotka täyttävät vapautusten edellytyksenä olevat kuljetusturvallisuuteen liittyvät yksityiskohtaiset vaatimukset siten kuin niistä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a, 10 a, 11 c, 13 a ja 24 §:n 2 momentin nojalla on määrätty. Vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset voivat liittyä muun muassa kuljetettavaan aineeseen sekä sen laatuun ja vaarallisuuteen, kuljetettavan aineen määrään, kuljetustapahtuman luonteeseen, pakkaus- ja kuljetustapaan, merkintä- ja asiakirjavaatimuksiin, vaaratekijöiden poistamiseen, aineen tai esineen käyttötarkoitukseen taikka muihin vaatimuksiin. Vapautukset voivat liittyä kuljetustapahtuman luonteeseen, kaasujen tai polttonesteiden kuljetuksiin, eräiden aineiden erityismääräyksiin, rajoitetuissa määrin tai poikkeusmäärin pakattuihin vaarallisiin aineisiin, tyhjien puhdistamattomien vaarallisia aineita sisältäneiden pakkausten kuljetuksiin, kuljetusyksikössä kuljetettavan aineen määrään, sähköenergian varastointiin ja tuottamiseen käytettävien järjestelmien kuljetuksiin tai kuljetuksen aikana tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön jäähdytys- ja suoja-aineina, vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetuksiin, eräisiin vapautettuihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin. Vapautukset voivat liittyä myös eräisiin tie-, rakennus-, louhinta-, metsä- tai turvetuotantotyömaalle tapahtuvat paikalliskuljetuksiin, kuljetuksiin henkilöitä kuljettavassa linja-autossa sekä lääkinnällisen hapen kuljetukseen, kun kuljettaja tai matkustaja tarvitsee lääkinnällistä syitä happea matkan aikana edellyttäen, että kuljetukset täyttävät kuljetusturvallisuuteen liittyvät vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset;

4) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 24 §:n 2 momentin nojalla osittain tai kokonaan kuljetusmääräyksistä vapautetuissa rautatiellä tapahtuvissa kuljetuksissa, jotka täyttävät kuljetusturvallisuuteen liittyvät vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset siten kuin niistä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 3 a, 10 a, 11 c, 13 a ja 24 §:n 2 momentin nojalla on määrätty. Vapautusten edellytyksenä olevat yksityiskohtaiset vaatimukset voivat liittyä muun muassa kuljetettavaan aineeseen sekä sen laatuun ja vaarallisuuteen, kuljetettavan aineen määrään, kuljetustapahtuman luonteeseen, pakkaus- ja kuljetustapaan, merkintä- ja asiakirjavaatimuksiin, vaaratekijöiden poistamiseen, aineen tai esineen käyttötarkoitukseen taikka muihin vaatimuksiin. Vapautukset voivat liittyä kuljetustapahtuman luonteeseen, kaasujen tai polttonesteiden kuljetuksiin, eräiden aineiden erityismääräyksiin, rajoitetuissa määrin tai poikkeusmäärin pakattuihin vaarallisiin aineisiin, tyhjien puhdistamattomien vaarallisia aineita sisältäneiden pakkausten kuljetuksiin, vaarallisten aineiden kuljetukseen matkatavarana, kirjattuna matkatavarana tai junassa kuljetettavassa ajoneuvossa, sähköenergian varastointiin ja tuottamiseen käytettävien järjestelmien kuljetuksiin tai kuljetuksen aikana tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöön jäähdytys- ja suoja-aineina, vaarallisia aineita sisältävien lamppujen kuljetuksiin, eräisiin vapautettuihin radioaktiivisten aineiden kuljetuksiin;

5) jos vaarallisten aineiden kuljetuksia suoritetaan ja vaarallisia aineita tilapäisesti säilytetään vain satama-alueella tai lentopaikalla.

7 §
Turvallisuusneuvonantajan kokeet

Vaarallisen aineen tiekuljetuksiin ja rautatiekuljetuksiin liittyvistä aiheista järjestetään erilliset turvallisuusneuvonantajan kokeet, jotka voidaan myös yhdistää. Koe käsittää kaikki vaaralliset aineet tai kokelaan ennakkoilmoituksen mukaan yhteen tai useampaan 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ryhmään kuuluvat aineet. Hyväksytyllä kokeella osoitetaan, että henkilöllä on asiantuntemus kyseisen kuljetusmuodon ja kyseisten vaarallisten aineiden kuljetusta suorittavan toiminnanharjoittajan turvallisuusneuvonantajaksi.

Kokeen vastaanottajan on varmistettava kokeeseen osallistujan henkilöllisyys. Kokeen vastaanottajan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin väärinkäytösten estämiseksi. Kokeessa saa olla mukana vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta koskevat kansalliset säännökset ja määräykset sekä kansainvälisten sopimusten määräykset liitteineen.

Kokeet järjestetään kirjallisina. Erityisestä syystä kirjallista koetta voidaan täydentää suullisella osuudella. Koeaineisto on säilytettävä.

Kokeita on järjestettävä riittävän usein ja eri puolilla maata siten, että kokelaan matka ja odotusaika koetilaisuuteen eivät muodostu kohtuuttomiksi.

Kokeen vastaanottaja valvoo ja ottaa vastaan turvallisuusneuvonantajan kokeet. Kokeen vastaanottaja tarkastaa ja hyväksyy kokeessa käytettävät sähköiset laitteet, välineet ja ohjelmat. Kokeessa käytettävien laitteiden, välineiden ja ohjelmien on oltava toimivia ja sellaisia, etteivät ne mahdollista väärinkäytöksiä. Kokeeseen osallistuva saa vastata ainoastaan asetettuihin kysymyksiin.

8 §
Turvallisuusneuvonantajakokeen sisältö

Turvallisuusneuvonantajakokeiden keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että henkilöllä on vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien vaarojen tuntemus, tiedot kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä sekä tuntemus hänelle säädetyistä tehtävistä. Kuljetusmuoto huomioon ottaen kokeen tulee kattaa liitteessä 2 tarkoitetut aiheet. Koetta laadittaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin aiheisiin:


4) vaaraa osoittavat merkinnät, varoituslipukkeet ja suurlipukkeet;Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017.

Tämän asetuksen voimaantullessa voimassaoleva turvallisuusneuvonantajan todistus on voimassa todistuksessa määrätyn ajan.

Komission direktiivi 2016/2309/EU (32016L2309); EUVL L 345, 20.12.2016, s. 48

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Neuvotteleva virkamies
Mari Suominen

Liitteet

Liite 1

Turvallisuusneuvonantajan tehtävät:

Turvallisuusneuvonantajan tehtäviin kuuluu seurata:

1) toimintoja kuljetettavien vaarallisten aineiden tunnistamiseen liittyvien säännösten ja määräysten noudattamiseksi;

2) käytäntöä erityisten tarpeiden huomioon ottamiseksi hankittaessa vaarallisten aineiden kuljetukseen tarvittavia välineitä;

3) toimintoja vaarallisten aineiden kuljetuksessa, pakkaamisessa, täytössä, kuormaamisessa ja purkamisessa käytettävän kaluston tarkastamiseksi;

4) että toiminnanharjoittajan henkilöstö on saanut asianmukaisen koulutuksen, joka sisältää muun muassa tiedot lainsäädännön muutoksista ja josta on merkintä henkilöä koskevissa asiakirjoissa;

5) vaarallisten aineiden kuljetus-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien ja vaaratilanteiden edellyttämien kiireellisten toimenpiteiden toteuttamista;

6) vaarallisten aineiden kuljetus-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- ja purkamistoiminnassa sattuneiden onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten tutkinnan suorittamista ja tarvittavan kertomuksen laadintaa;

7) tarvittavien toimenpiteiden toteuttamista onnettomuuksien, vaaratilanteiden ja vakavien rikkomusten toistumisen välttämiseksi;

8) vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvien säännösten ja erityisvaatimusten ottamista huomioon valittaessa ja käytettäessä alihankkijoita tai muita osapuolia;

9) että vaarallisten aineiden kuljetus-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- ja purkamistoimiin osallistuvalla henkilöstöllä on käytössään yksityiskohtaiset toiminta- ja käyttöohjeet;

10) vaarallisten aineiden kuljetus-, pakkaamis-, täyttö-, kuormaamis- ja purkamistoimintaan liittyvien vaarojen tiedottamista;

11) vaadittavien asiakirjojen ja turvavarusteiden pitämistä mukana kuljetusvälineessä sekä tällaisten asiakirjojen ja varusteiden säännösten- ja määräystenmukaisuuden tarkastamiseksi toteutettavia toimenpiteitä;

12) pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- ja purkamistoimintaa koskevien säännösten ja määräysten noudattamiseksi tarvittavien menettelyjen toteuttamista;

13) että toiminnanharjoittajalla on toiminnassa sovellettava turvasuunnitelma.

Liite 2

Turvallisuusneuvonantajan kokeisiin kuuluvat aiheet:

1) yleiset ennaltaehkäisevät ja muut turvallisuustoimenpiteet kuten vaarallisten aineiden aiheuttamien onnettomuuksien pääasiallisten syiden ja seurausten tunteminen;

2) kuljetusmuotoa koskevat kansalliset ja Euroopan unionin säännökset sekä Suomea sitovien kansainvälisten yleissopimusten ja muiden sopimusten määräykset, jotka koskevat:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

j) käsittelyä kuten:

- pakkaaminen, täyttö, kuormaus ja purkaminen, täyttöaste mukaan lukien;

- erottelu;

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Liite 3

Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuusneuvonantajan todistus:

Todistus no:

Todistuksen myöntäneen jäsenvaltion tunnus:

Sukunimi:

Etunimi/Etunimet:

Kansallisuus:

Syntymäaika ja -paikka:

Haltijan allekirjoitus:

Todistus on voimassa [päivämäärä] asti vaarallisten aineiden kuljetuksia hoitavien yritysten sekä tähän kuljetukseen liittyvien pakkaamis-, täyttö-, kuormaus- tai purkamistoimia suorittavien yritysten osalta.

□ teitse

□ rautateitse

Myöntänyt: Päiväys:

Allekirjoitus:

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.