408/2017

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2017

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen (1750/2015) 19 § 2 momentti, ja

muutetaan 2, 4, 6, 11, 30, 34, 37, 43 ja 51 §, sellaisina kuin niistä ovat  11 ja 51 § asetuksessa 345/2016, seuraavasti:

2 §
Työjärjestyksen hyväksyminen

Ennen kuin elinkeinoministeri päättää kansliapäällikön esittelystä työjärjestyksestä tai sen muutoksesta, on työministerin ja asunto-, energia- ja ympäristöministerin hyväksyttävä työjärjestys oman toimialueensa osalta. Ehdotuksesta on myös ennen päätöksentekoa kuultava ministeriön yksiköitä, osastoja ja henkilöstöjärjestöjä.

4 §
Ohjaus- ja johtamisperiaatteet

Ministerit johtavat ministeriön ja hallinnonalan toimintaa apunaan kansliapäällikkö, konserniohjausyksikkö sekä ministeriön johtoryhmä.

Ministeriössä on lisäksi virkamiesjohtoryhmä sekä tarvittaessa määräaikaisia johto- ja yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpanosta ja tehtävistä määrätään ryhmien asettamispäätöksessä. Kansliapäällikön alaisuudessa voi toimia erillinen esikunta.

6 §
Ministeriön johtoryhmä

Ministeriön johtoryhmä toimii ministerien tukena ministeriön ja hallinnonalaan liittyvien strategisten asioiden ja linjausten valmistelussa, toiminnan koordinoinnissa sekä merkittävien ja luonteeltaan periaatteellisten operatiivisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriön ja hallinnonalan ohjauksesta siten, että asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä strategioita ja toimintaperiaatteita noudattaen.

Ministeriön johtoryhmä käsittelee ministeriötä ja hallinnonalaa koskevat laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät tavoitteet, linjaukset ja kehittämishankkeet, strategiaperusteiset ennakointia ja toimintaympäristön analysointia koskevat asiat, kehys- ja talousarvioasiat sekä muut ministerin tai kansliapäällikön määräämät asiat.

Johtoryhmään kuuluvat ministerit, kansliapäällikkö, alivaltiosihteeri, osastopäälliköt sekä ministerien erikseen määräämät muut virkamiehet. Talousjohtaja, henkilöstö- ja hallintojohtaja ja viestintäjohtaja osallistuvat kokouksiin.

Johtoryhmän puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri ja varapuheenjohtajana työministeri. Sihteerinä toimii kansliapäällikön määräämä virkamies.

11 §
Tilinpäätöskannanoton valmistelu ja vahvistaminen

Virasto- ja laitoskohtaisen tilinpäätöskannanoton valmistelee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen osalta yritys- ja alueosasto ja muiden virastojen ja laitosten osalta vastuuosasto.

Konserniohjausyksikkö valmistelee ministeriötason tilinpäätöskannanoton, jonka ministerit allekirjoittavat.

30 §
Asian esitteleminen ministerin ratkaistavaksi

Ennen kuin asia esitellään ministerin ratkaistavaksi, esittelijän on toimitettava asiakirjat esimiehinään toimivien toimintayksiköiden päälliköiden sekä kansliapäällikön nähtäväksi.

Mikäli asia kuuluu useamman ministerin toimialaan, on ennen asian esittelemistä ratkaisevalle ministerille selvitettävä, hyväksyykö ministeri, joka ei asiaa ratkaise, päätösehdotuksen siltä osin kuin asia kuuluu hänen toimialaansa.

34 §
Ministerien ratkaisuvalta

Ministerit ratkaisevat ministeriössä päätettävät asiat oman toimialansa osalta, jollei ratkaisuvaltaa ole tässä työjärjestyksessä annettu ministeriön virkamiehille.

Ministeri ratkaisee toimialaansa kuuluvan asian, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista, jos se on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen taikka jos siitä on hankittava valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan lausunto.

37 §
Osastopäällikön, yksikön päällikön tai hänen määräämänsä virkamiehen ratkaisuvalta

Osastopäällikkö, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon, kanteluratkaisun sekä ohjeiden antamista toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tai käytettäväksi asetettujen määrärahojen jakamista, menopäätöksen tekemistä ja niitä koskevien menojen hyväksymistä 500 000 euroon asti;

3) toimintayksikön toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä;

4) toimintayksikön henkilöstön sijoittamista ryhmiin ja vastuualueisiin.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu euromääräinen rajoitus ei kuitenkaan koske seuraavien määrärahojen ja valtuuksien jakamista, menopäätöksen tekemistä tai menojen hyväksymistä:

1) maakunnan kehittämisraha;

2) alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha;

3) rakennerahasto-ohjelmien varat;

4) Suomen pk-yritysaloiteohjelman varat;

5) yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen;

6) alueellinen kuljetustuki;

7) työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet;

8) työllisyysperusteiset siirtomenot investointeihin;

9) kotoutumislain nojalla kunnille maksettavat korvaukset.

Toimintayksikön päällikkö voi lisäksi hyväksyä edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun määrän ylittävän merkitykseltään vähäisen menopäätöstä koskevan muutoksen, jolla ei ole olennaista vaikutusta tehdyn päätöksen asialliseen sisältöön.

43 §
Henkilöstö- ja hallintoyksikön johtajan ratkaisuvalta

Henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkönä toimiva johtaja tai hänen määräämänsä virkamies ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) valtion virkamieslain (750/1994) 44 §:ssä tarkoitettua sopimusta palvelussuhteen ehdoista;

2) ministeriön virkamiesten sivutoimilupia;

3) ministeriön virkojen nimiä, virkojen perustamista ja lakkauttamista, henkilöstön palkkoja, palkkioita ja korvauksia sekä palkkausmenojen hyväksymistä;

4) ministeriön henkilöstön henkilökiertoa ja etätyösopimuksia;

5) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jollei asia kuulu kansliapäällikön ratkaistavaksi;

6) ministerien, kansliapäällikön, alivaltiosihteerin, osastopäälliköiden, yksikön päälliköiden, talousjohtajan, valtakunnansovittelijan ja yhteistoiminta-asiamiehen edustusmenojen hyväksymistä;

7) ministeriön alaisen viraston ja laitoksen päällikön sivutoimilupia;

8) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia maksuliike- ja kirjanpitotehtäviä;

9) aikaisempaan vuoteen kohdistuvien menojen maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta;

10) rakennerahastojen toimenpideohjelmien (ohjelmakaudet 2007–2013 ja 2014–2020), Euroopan globalisaatiorahaston, vähävaraisten avun rahaston sekä Suomen pk-yritysaloiteohjelman todentamisviranomaistehtäviä;

11) viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:n mukaista asiakirjan antamisesta päättämistä;

12) henkilötietojen antamista viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:n mukaisesti työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmästä.

51 §
Virkamatka ja -koulutusmääräykset

Ministeri antaa pysyvän kotimaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle, alivaltiosihteerille ja osastopäällikölle.

Henkilöstö- ja hallintojohtaja tai hänen määräämänsä virkamies antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen kansliapäällikölle ja osastopäällikölle sekä kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen yksikön päällikölle, valtakunnansovittelijalle, yhteistoiminta-asiamiehelle ja erityisavustajalle.

Talousjohtaja antaa ulkomaan virkamatkamääräyksen alivaltiosihteerille ja kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen henkilöstö- ja hallintojohtajalle.

Osastopäällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies, ryhmäpäällikkö, vastuualueen päällikkö, valtakunnansovittelija ja yhteistoiminta-asiamies antavat kotimaan ja ulkomaan virkamatkamääräyksen alaiselleen virkamiehelle.

Muille kuin 1 momentissa mainituille virkamiehille ei voi antaa pysyvää virkamatkamääräystä.

Mitä edellä on säädetty virkamatkamääräyksen antamisesta, on noudatettava myös koulutusmääräyksen antamisessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2017

Elinkeinoministeri
Mika Lintilä

Kansliapäällikkö
Jari Gustafsson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.