405/2017

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään porotalouden ja luontais-elinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) 12 §:n 4 momentin sekä maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) 13 §:n 4 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä rakennusten suunnittelusta, rakentamisesta ja paloturvallisuudesta sekä eläinsuojelusta on muutoin säädetty tai määrätty, tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä tukea maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) tai porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) nojalla lypsykarjarakennusten uudisrakentamiseen, siihen verrattavaan laajennukseen tai laajaan peruskorjaukseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) vasikalla enintään kuuden kuukauden ikäistä nautaa sukupuolesta riippumatta;

2) hieholla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä poikimatonta naaraspuolista nautaa;

3) lehmällä poikinutta naaraspuolista nautaa;

4) lypsylehmällä pääasiassa maidontuotantoa varten pidettävää lehmää;

5) sonnilla vähintään kuuden kuukauden ikäistä urospuolista nautaa;

6) nuorkarjalla 6–22 kuukauden ikäisiä nautoja;

7) lypsykarjarakennuksella rakennusta, jossa pidetään nautaeläimiä maidontuotantoa varten;

8) parsinavetalla lypsykarjarakennusta, jossa lehmät ovat kytkettyinä parsiin;

9) pihatolla lypsykarjarakennusta, jossa nautaeläimet voivat liikkua vapaasti syömään, makuulle ja lypsylle;

10) eläintilalla lypsykarjarakennuksessa olevaa tilaa, joka muodostuu nautaeläinten parsi- ja karsina-alueesta, lypsyosasto ruokinta- ja lantakäytävät mukaan lukien;

11) lypsyosastolla lypsyasemaa ja lehmien odotustilaa sekä siihen liittyvää käytävätilaa;

12) rakolattialla ja ritilälattialla rei'itettyä lattiaa, joka läpäisee virtsaa ja lantaa;

13) umpilattialla rei'ittämätöntä tasapintaista lattiaa;

14) viemäröidyllä lattialla harvaan rei'itettyä lattiaa, jossa on keskimäärin enintään 15 prosentin viemäröintireikäosuus;

15) lantakäytävällä pihaton makuuparsien ja ruokintapöydän yhdistävää lehmien kulkuväylää, josta lanta poistuu valumalla tai se poistetaan koneellisesti.

3 §
Yleisiä vaatimuksia

Lypsykarjarakennusten paloturvallisuuteen sovelletaan tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (474/2014). Tuotanto ja eläinten hyvinvointi on voitava järjestää sähkökatkoksen sattuessa varasähköjärjestelmän avulla ja turvaamalla vedensaanti. Jos eläintilassa on sähköriippuvainen ilmanvaihto, on käytössä oltava hälytyslaitteisto, joka varoittaa eläinten hoitajaa sähkökatkosta.

Uudisrakentamisessa eläintilan huonekorkeuden tulee olla keskimäärin vähintään 2,7 metriä. Peruskorjauksessa eläintilan huonekorkeuden tulee olla riittävä eläimen kokoon nähden.

Peruskorjauksessa ja sellaisessa laajennuksessa, joissa eläintilan laajennus on alle 50 prosenttia olemassa olevan eläintilan pinta-alasta ja enintään 500 neliömetriä, voidaan käyttää olemassa olevia parsi- ja käytäväleveyksiä, ellei eläinsuojelu-, työsuojelu- tai muista säädöksistä muuta johdu.

Parsien, makuualueiden, karsinoiden, lantakäytävien ja eläinten muiden kulkuväylien sekä ruokintapöytätilan mitoitusvaatimukset ovat liitteen taulukoissa 1–6.

4 §
«Lypsykarjarakennuksen» «sijoitus» ja «kuljetusreitit»

Rakennuspaikka tulee valita siten, että eläinten laiduntaminen tai jaloittelutarhaus voidaan järjestää. Tiedossa olevat toiminnan tulevaan laajentamiseen liittyvien rakennusten tilavaraukset on esitettävä asemapiirroksessa.

Maitoauton kulkureitin tulee olla eriävä lannan kuljetusreitistä. Maatilan sisäinen sekä maatilalle tuleva ja sieltä lähtevä liikenne on esitettävä asemapiirroksessa.

Rakennettavat tuotantopiha-alueet, alueiden pinta-ala, rakennekerrokset ja pintavesien johtaminen on esitettävä piirustuksissa.

Eläintila on suunniteltava siten, että rehunkuljetusreitit ja ruokintapöydät eivät mene ristiin eläinten liikkumisväylien ja lannan kuljetusreittien kanssa. Jos tätä ei navetan toiminnallisuuden vuoksi voida toteuttaa, on risteyspaikalle rakennettava nostosilta tai vastaava rehuhygienian turvaava järjestely.

5 §
Ikkunat, muut valoaukot ja keinovalaistus

Luonnonvalon saamiseksi eläintilassa on oltava ikkunoita tai muita niitä vastaavia valoaukkoja vähintään viisi prosenttia eläintilan lattiapinta-alasta. Valaistusvoimakkuuden vaatimukset ovat liitteen taulukossa 9.

6 §
Pihatto

Pihaton lehmille ja muille nautaeläimille tulee olla vähintään eläinten lukumäärää vastaava määrä makuuparsia tai karsinapaikkoja. Lypsylehmäpaikaksi lasketaan maidontuotannossa tai ummessa oleville lehmille pohjapiirustuksessa merkityt makuuparret tai karsinapaikat. Makuuparsien välissä on oltava parrenerottaja.

Pihatto, jossa ei ole makuuparsia, on suunniteltava siten, että lehmille on järjestetty kuivikepohjainen makuualue ja erillinen ruokinta- ja lannankeräysalue.

Suunnitelmassa on esitettävä eläinten kytkentämahdollisuus hoito- tai muita toimenpiteitä varten.

Eläinten parsi- ja karsinajako sekä ryhmäkarsinoissa pidettävien eläinten määrä ja ikäluokka tulee merkitä pohjapiirrokseen. Eläintilassa on oltava poikima- ja sairastilat, jotka on merkittävä pohjapiirrokseen mitoitettuina, myös jos nämä karsinatilat sijoitetaan toiseen rakennukseen.

7 §
Eläintilan lattia

Eläinten liikkuma- ja makuutilan lattiarakenne on oltava niin tiivis, että lietettä ei pääse ympäristöön. Rako- tai ritilälattiaa ei saa käyttää eläinten makuualueella.

Lantakäytävien ja muiden liikunta-alueiden rakolattian palkki- ja rakoleveyden mitoitusvaatimukset ovat liitteen taulukossa 8.

8 §
Sairas-, hoito- ja poikimakarsinat

Jokaista alkavaa 20 lypsylehmän ryhmää kohden on oltava vähintään yksi karsinatila sairastunutta, hoidettavaa tai poikivaa lehmää varten. Karsinatilan tulee sijaita vedottomassa paikassa lypsyaseman läheisyydessä tai muutoin siten, että lehmä voidaan lypsää helposti. Karsinatilasta on oltava esteetön kulkuväylä ulko-ovelle.

Lisäksi on oltava yksi hoitopaikka jokaista alkavaa 50 hiehoa tai muuta nautaeläintä kohden.

Makuuparsipaikkaa ei lasketa sairas- tai poikimapaikaksi. Parsinavetassa enintään puolet vaadituista paikoista voi olla sairasparsia.

Karsinatila voi olla yksittäis- tai ryhmäkarsina. Rakennussuunnitelmassa tulee esittää mahdollisuus jakaa ryhmäkarsina erilliseksi sairas- ja poikimatilaksi ellei poikimatila ole erillisessä karsinassa. Karsinan jakaminen ei saa estää eläimen pääsyä ruokinta- ja juomapaikalle. Ruokinta- ja juomapaikat sekä eläinten kytkentämahdollisuus hoitotoimenpiteiden ajaksi on esitettävä pohjapiirustuksessa.

Karsinan makuualueella on oltava umpi- tai viemäröity lattia. Makuualueella ei saa olla lannanpoistoraappaa eikä rako- tai ritilälattiaa.

Karsinan mitoitusvaatimukset ovat liitteen taulukossa 3.

9 §
Juomapaikat

Kaikkien eläinten saatavilla on aina oltava puhdasta ja sulaa juomavettä. Juomapaikka voi olla juomakuppi tai -allas. Pihatossa lehmillä on oltava vähintään yksi juomapaikka jokaista alkavaa kuuden lypsylehmän ryhmää kohden. Muilla nautaeläimillä on oltava vähintään yksi juomapaikka jokaista alkavaa 20 eläimen ryhmää kohden, poikkeuksena 10–20 eläimen ryhmä, jolla on oltava vähintään kaksi juomapaikkaa.

Juomapaikkojen vähimmäismäärät ovat liitteen taulukossa 7.

10 §
Lypsyosasto

Lypsyaseman edessä on oltava kerralla lypsylle tulevaa lehmämäärää kohden kokooma- ja odotustilaa vähintään 1,5 neliömetriä per lehmä. Kokooma- ja odotustila on mitoitettava lypsyaseman kapasiteetin mukaan siten, että lehmän odotusaika ei ylitä yhtä tuntia. Alle 60 lypsylehmän yksikössä ja automaattilypsyaseman yhteydessä kokooma- ja odotustila voi olla osa eläintilan liikunta-aluetta.

11 §
Maitohygienia

Maitohuone ei saa olla suoraan yhteydessä eläintiloihin tai muihin sellaisiin tiloihin, joista voi siirtyä lantaa tai likaa maidonkäsittelytiloihin. Maidonkäsittelytilat voivat olla suoraan yhteydessä lypsyasemaan, jos lypsyasema on erotettu eläintiloista tai jos ilman virtaus on järjestetty maitohuoneesta eläintilaan päin.

Maidon käsittelytilojen seinien ja lattioiden on oltava sellaisia, että ne voidaan puhdistaa ja desinfioida helposti.

Lypsykarjarakennus on eläintautien ehkäisemistä varten varustettava tautisulun mahdollistavalla erillisellä sisäänkäynnillä.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä elokuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista lypsykarjatalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista (8/2012).

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Maa- ja metsätalousministeri
Jari Leppä

Suunnittelija
Kjell Brännäs

Liite

Taulukko 1. Parsinavetan parsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-3 %

Eläin Parren vähimmäisleveys1), mm Lyhytparren vähimmäispituus 2), mm Pitkäparren vähimmäispituus 2), mm
Lypsylehmä 1 200 1 650 2 000
Hiehot, nuorkarja, ikä > 22 kk 1 100 1 550 1 800
18–22 kk 1 000 1 500 1 700
12–18 kk 900 1 200 1 500
6–12 kk 800 1 000 1 200

1) parsileveys tarkoittaa parrenerottajien vaakasuoraa mittaa keskeltä keskelle mitattuna. Parrenerottajan paksuus voi kaventaa parsileveyttä enintään 65 mm.

2) parren pituus tarkoittaa ruokintapöydän tai -kourun ja parren rajaviivan ja parren ja lantakäytävän tai -kourun välisen rajaviivan etäisyyttä toisistaan.

Taulukko 2. Alle 2 kuukautta vanhan vasikan yksilökarsinan mitoitus

Vähimmäispinta-ala, m2 Lyhimmän sivun vähimmäispituus, mm1)
Vasikat < 2 kk 1,6 1 100

1) Sisämittana: esitetty arvo miinus enintään 5 prosenttia

Taulukko 3. Nautakarjan ryhmäkarsina, vähimmäispinta-ala, karsinan sisämitoilla laskettuna, m2.

Karsina ilman lantakäytävää, kuivikepohja,m2/eläin Kuivikepohja ja lantakäytävä m2/eläin
Makuualue Kokonaispinta-ala, sis. lantakäytävä
Lypsylehmä 6,0 8,5
Hiehot, nuorkarja, > 22 kk 6,0 4,0 6,0
Nuorkarja, 18–22 kk 4,4 3,1 4,4
Nuorkarja, 9–18 kk 3,7 2,6 3,7
Nuorkarja, 6–9 kk 3,0 2,0 3,0
Vasikka, 3– 6 kk 2,3 1,1 2,5
Vasikka 1–3 kk 1,8 0,9 2,0
Lehmien sairas-, hoito- ja poikimakarsina 1) 11,0 7,0 11,0
Sairaskarsina, hiehot, nuorkarja > 12 kk 2) 10,0 6,0 10,0
Sairaskarsina, nuorkarja < 12 kk 3) 6,0 3,4 6,0

1) lyhimmän sivun pituuden on oltava vähintään 3,0 metriä,

2) lyhimmän sivun pituuden on oltava vähintään 2,7 metriä

3) lyhimmän sivun pituuden on oltava vähintään 2,2 metriä

Taulukko 4. Lypsykarjapihaton makuuparsimitoitus. Parren kallistus lantakäytävälle 2-5 %

Eläinten ikä, kk Makuuparren vähimmäisleveys 1), mm Makuuparren vähimmäispituus2), yksi parsirivi, mm Makuuparret päät vastakkain vähimmäispituus 3), mm
> 22 1 200 2 800 2 600
18–22 1 100 2 600 2 200
12–18 1 000 2 450 2 100
6–12 900 2 150 1 950
2–6 800 1 700 1 600

1) parsileveys tarkoittaa parrenerottajien vaakasuoraa mittaa keskeltä keskelle mitattuna. Parrenerottajan paksuus voi kaventaa parsileveyttä enintään 65 mm.

2) makuuparren pituus tarkoittaa parren etuosan tilarajoittimen tai seinämän sisäpinnan ja parren ja lantakäytävän välisen rajaviivan etäisyyttä toisistaan;

3) makuuparsi on avoin pääpuolella siten, että lehmän pää voi ulottua vastakkaiseen parteen tai ruokintapöytään.

Taulukko 5. Lypsykarja- ja nuorkarjapihaton vähimmäiskäytävämitoitus, ahtautta lisäävä kaluste esim. vesiallas tai karjaharja lisää poikittaisen käytävän leveysvaatimusta 1 200 mm ja pitkittäisen käytävän leveysvaatimusta 600 mm.

Eläinten ikä, kk > 22 kk 18-22 kk 12-18 kk 6-12 kk 2-6 kk
lantakäytävä, yhden tai kahden parsirivin välillä, mm 2 600 2 100 1 800 1 500 1 200
ruokintapöydän lantakäytävä, 1-2 makuuparsiriviä, mm 3 600 3 100 2 800 2 400 2 100
ruokintapöydän lantakäytävä, 3 makuuparsiriviä, +2 rivinen jos parsi avautuu ruokintapöytään, mm 4 000 3 200 3 000 2 600 2 300
poikittainen käytävä eläinosaston päädyssä tai päätyseinän vieressä, vähintään, mm 1) 1 800 1 500 1 200 1 200 1 200
poikittainen käytävä mm 1) 2 400 2 100 1 800 1 800 1 200

1) enintään 25 vierekkäistä makuupartta/poikittainen käytävä

Taulukko 6. Pihattojen ruokintapöydän eläinkohtaisen vähimmäisleveysvaatimukset, mm

Ruokintapöydän reunan pituus eläintä kohti, mm Ruokinta-aitausaukon vähimmäisleveys Ruokintapöydän syöttöparsi
Rehun saanti aikavälinen tai rajoitettu Rehun saanti jatkuva, ei rajoitettu leveys, mm pituus, mm
Lehmät ja hiehot > 600 kg 750 400 220 800 1 600-1 650
Nuorkarja 500 300 150 600 1 500

Taulukko 7. Juomapaikkojen vähimmäismäärät, lehmille 100 mm ja muille nautaeläimille 50 mm altaan pituutta vastaa yhden eläimen juomapaikkaa

Lypsylehmät,
Lehmien määrä, kpl Juomapaikkoja vähintään, juomakuppi tai vastaava, kpl Juoma-altaan reunapituus vähintään 100 mm per lehmä, mm
1 - 6 1 600
6 - 12 2 600 - 1 200
12 - 18 3 1 200 - 1 800
18 - 24 4 1 800 - 2 400
jne.
Muut nautaeläimet,
Nuorkarjan määrä, kpl Juomapaikkoja vähintään, juomakuppi tai vastaava, kpl Juoma-altaan reunapituus vähintään 50 mm per eläin, mm
1 - 10 1 500
11 - 20 2 550 - 1 000
21 - 40 2 1 050 - 2 000
41 - 60 3 2 050 - 3 000
61 - 80 4 3 050 - 4 000
jne.

Taulukko 8. Rakolattian mitoitus

Eläinten ikä, kk Palkin leveys, vähintään, mm Raon leveys, mm
Täysikasvuiset >22kk 125 35–40
18–22 kk 110 35
12–18 kk 100 35
6–12 kk 90 30–35
< 6 kk 70 25–30

Palkki- ja rakoleveyden poikkeama saa olla enintään 5 millimetriä. Vierekkäisten rakolattiapalkkien yläpintakorkeudet saavat poiketa toisistaan enintään 5 millimetriä.

Taulukko 9. Lypsykarjarakennusten eläin- ja lypsyosastojen valaistuksen vähimmäisvoimakkuus

Kohde Lux[Lx]
Eläintilan yleisvalaistus 150 1)
Lypsyasema ja -robotti 250 2)
Nuoren karjan tila 100 1)

1) 2 metrin korkeudella

2) utarekorkeudella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.