403/2017

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään taksiliikennelain (217/2007) 16 §:n ja kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 15 §:n 2 kohdan nojalla, sellaisena kuin niistä viimeksi mainittu on laissa 561/2008:

1 §
Perusmaksu

Taksiliikenteessä kuluttajilta perittävä perusmaksu saa olla enintään 5,36 euroa, jos kuljetus alkaa arkipäivänä kello 6:n ja 20:n välisenä aikana. Enintään 5,36 euroa saadaan periä myös kuljetuksesta, joka alkaa kello 6:n ja 16:n välisenä aikana lauantaina tai kirkkolain (1054/1993) 4 luvun 3 §:n mukaisten juhlapäivien, vapunpäivän tai itsenäisyyspäivän aattona. Muina aikoina ja sunnuntain ollessa aattopäivä perusmaksu on enintään 8,18 euroa.

2 §
Ajomatkamaksu

Ajomatkamaksu, joka määräytyy ajomatkan pituuden ja matkustajien lukumäärän perusteella, jaetaan neljään taksaluokkaan seuraavasti:

Taksaluokka I:(1 tai 2 henkilöä)………… 1,45 €/km
Taksaluokka II:(3 tai 4 henkilöä)………… 1,74 €/km
Taksaluokka III:(5 tai 6 henkilöä)………… 1,88 €/km
Taksaluokka IV:(yli 6 henkilöä)…….....….. 2,03 €/km

Taksaluokkaa valittaessa kaksi alle 12-vuotiasta lasta lasketaan yhdeksi henkilöksi.

Jos asiakkaan kuljettaminen edellyttää autoa, jossa on asianmukainen paarivarustus, ajomatkamaksu määräytyy taksaluokan III mukaisesti jos auto ja sen varustus täyttävät Liikenteen turvallisuusviraston 1 päivänä heinäkuuta 2016 antamassa suosituksessa (TRAFI/242411/03.04.03.00/2016) edellytetyt paariautojen erityisvaatimukset.

3 §
Odotusmaksu

Odotusajalta saadaan periä odotusmaksua enintään 42,76 euroa tunnilta.

Odotusmaksua saadaan periä:

1) ajomatkamaksun sijasta, jos ajo liikenteen ruuhkautumisen tai muun vastaavan syyn takia on niin hidasta, että odotusmaksu tulee ajomatkamaksua korkeammaksi;

2) silloin, kun asiakasta odotetaan tilauspaikalla hänen myöhästyttyään tai muualla matkustajan poistuttua ajoneuvosta kuljetuksen aikana.

4 §
Lisämaksut

Kuljetuksesta saadaan periä seuraavat lisämaksut:

1) enintään 6,45 euron suuruinen ennakkotilausmaksu silloin, kun kuljetus on tilattu vähintään 30 minuuttia ennen asiakkaan ilmoittamaa lähtöaikaa;

2) enintään 2,27 euron lentokenttälisä, jos taksi joutuu maksamaan taksiliikenteen ohjauksesta ja valvonnasta maksun päästäkseen lentokentällä matkustajaterminaalin alueelle noutamaan asiakasta;

3) avustamislisä:

a) enintään 14,27 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee avustamista noutokohteesta autoon tai kuljetuksen päätepisteessä autosta sisätilaan ja kuljettaminen edellyttää autoa, joka täyttää kaluston esteettömyyttä koskevat, taksiliikennelain (217/2007) 2 §:n 6 kohdan mukaiset vaatimukset;

b) enintään 28,55 euron suuruisena, jos asiakas tarvitsee a alakohdassa tarkoitettua avustusta ja kuljetusta ja häntä lisäksi vedetään käsivoimin tai erityisen CE-merkityn porraskiipijän avulla rakennuksen portaikossa; tai

c) enintään 26,55 euron suuruisena, jos asiakasta avustetaan paareilla ja kuljetus edellyttää paaritaksin käyttöä ja paaritaksi täyttää 2 §:n 3 momentissa mainitun suosituksen vaatimukset.

4) tavarankuljetuslisä:

enintään 2,54 euron suuruisena isokokoisten esineiden ja kotieläimien kuljettamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ennakkotilausmaksua ei kuitenkaan saa periä:

1) sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 9 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

2) vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen (759/1987) 4–6 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

3) kehitysvammaisen erityishuollosta annetun lain (519/1977) 39 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

4) sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 1–5 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista;

5) Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 15 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista; eikä

6) kansaneläkelain (568/2007) 61 §:ssä tarkoitetuista kuljetuksista.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua tavarankuljetusmaksua ei kuitenkaan saa periä matkustajan kooltaan tavanomaisista matkatavaroista eikä liikkumisesteisen henkilön pyörätuolista, rollaattorista tai opas- tai avustajakoirasta eikä muista välttämättömistä apuvälineistä.

5 §
Hinnoista ilmoittaminen

Tässä asetuksessa säädetyt hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä tieto taksimatkan kokonaishinnasta veroineen tai, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa etukäteen, hinnan määräytymisen perusteet veroineen.

6 §
Taksamittari

Taksimatkan hinta määräytyy taksamittaria käyttäen, jollei asiakkaan kanssa ole sovittu muusta hinnasta kuin tässä asetuksessa säädetyistä enimmäishinnoista. Jos taksamittari on epäkunnossa tai sen sinetöinti on murrettu, on noudatettava perusmaksun ja ajomatkan pituuden mukaan laskettua enimmäishintaa.

7 §
Perusmaksun soveltamisalue

Perusmaksun soveltamisalue on asemapaikan taksiluvan haltijoiden enemmistöä edustavan yhteisön määrittelemä ja alueen autoilijoita sitova, 2,5 kilometrin säteinen ympyrä taksiaseman ympärillä tai jollei sellaista ole, auton päivystyspaikan ympärillä.

Perusmaksun soveltamisalue voi olla myös laajempi.

8 §
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueella

Perusmaksun soveltamisalueella asiakkaalta ei saa periä tämän luokse ajamisesta 1 §:ssä säädettyä perusmaksua enempää.

Taksamittari käynnistetään perusmaksun soveltamisalueella matkustajien lukumäärän mukaista taksaluokkaa vastaavasti silloin, kun auto on matkustajan tai matkustajien käytettävissä. Jos kyseessä on ennakkotilaus, taksamittarin saa kuitenkin käynnistää vasta asiakkaan tilauksessa mainitsemana aikana.

9 §
Taksamittarin käyttö perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella

Jos asiakas tilaa auton perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle, taksamittari käynnistetään taksaluokkaa I vastaavasti kun auto on perusmaksun soveltamisalueen rajalla. Jos noudettu asiakas kuljetetaan samaa reittiä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle tai sen kautta eteenpäin, mittarin tulee olla asennossa, jossa maksua ei kerry, perusmaksun soveltamisalueen rajalle saakka. Tämän jälkeen taksamittarin saa asettaa henkilömäärän mukaiselle taksalle kuljetuksen loppumatkaksi. Jos matkustajia on enemmän kuin kaksi, saa auton taksamittarin nollata ja käyttää koko paluumatkan matkustajamäärän mukaista taksaluokkaa.

Jos asiakas nousee autoon perusmaksun soveltamisalueella ja matka suuntautuu perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolelle ja sieltä takaisin perusmaksun soveltamisalueelle samaa reittiä, pidetään taksamittari ajomatkamaksulla perusmaksun soveltamisalueen ulkopuolella vain yhdensuuntaisella matkalla.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä kesäkuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus taksiliikenteen kuluttajilta perittävistä enimmäishinnoista (570/2016).

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2017

Liikenne- ja viestintäministeri
Anne Berner

Hallitusneuvos
Laura Eiro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.