396/2017

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2017

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen (966/2005) 2, 7, 8 ja 10 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksissa 209/2016 ja 184/2017, 7 § asetuksissa 1253/2014 ja 184/2017, 8 § asetuksissa 78/2013, 1030/2014 ja 1253/2014 sekä 10 § asetuksessa 209/2016, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat toimintayksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto;

6) kunta- ja aluehallinto-osasto;

7) julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT);

8) kehittämis- ja hallintotoiminto.

Rahoitusmarkkinaosasto toimii suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto, kunta- ja aluehallinto-osasto sekä julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT) toimivat suoraan hallintopolitiikan alivaltiosihteerin alaisuudessa.

Lisäksi ministeriössä on valtiovarain controller -toiminto. Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos), joka toimii suoraan valtiosihteerin kansliapäällikkönä alaisuudessa.

Ministeriön johdon esikuntaeliminä ovat EU-sihteeristö sekä kansainväliset rahoitusasiat -yksikkö, jotka toimivat suoraan kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteerin alaisuudessa. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä määrää johdon alaisuudessa toimivaan ylijohtajan tehtävään. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.

Mitä tässä työjärjestyksessä on sanottu osastosta, noudatetaan 1 momentissa mainittujen toimintayksiköiden lisäksi soveltuvin osin 3 momentissa mainittuihin toimintoihin ja 4 momentissa tarkoitettuihin esikuntaelimiin.

7 §
Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) valtionhallinnon toiminnan ja toimintatapojen muutoksen edistämistä sekä valtion henkilöstöpolitiikkaa;

2) valtionhallinnon ohjauksen ja konsernipolitiikan kehittämistä;

3) valtionhallinnon tuottavuuden ja tehokkuuden edistämistä;

4) valtion henkilöstön oikeudellista asemaa;

5) henkilöstön strategista kehittämistä, johtamista, osallistumista ja työympäristöä;

6) toiminta- ja taloussuunnittelua sekä valtion talousarvioesitystä ja talousarvion soveltamista henkilöstömenojen osalta;

7) valtion eläkejärjestelmän valvontaa ja yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asioita, jos ne ovat henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;

8) valtion henkilöstöhallinnon tiedonhallintaa;

9) hyvän hallinnon ja kansalaisvaikuttamisen edistämistä;

10) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä, Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä Valtiokonttorin myöntämiä korvauksia ja etuisuuksia;

11) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta;

12) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohjausta;

13) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaatti-kiinteistöjä;

14) valtion hankintatointa ja Hansel -osakeyhtiötä;

15) Suomen itsenäisyyden juhlarahastoa;

16) julkisten palvelujärjestelmien kehittämistä sekä niiden laadunhallinnan ja toiminnallisen tehokkuuden arviointia;

17) Valtiokonttorin tuottamien Kansalaisneuvonta- ja Suomi.fi -palvelujen toiminnallisen kehittämisen ohjausta yhteistyössä julkisen hallinnon tieto- ja viestintäteknisen osaston kanssa;

18) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittämistä;

19) valtion alue- ja paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

20) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

21) aluehallintovirastojen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta.

7 a §
Valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos)

Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosaston yhteydessä on valtion työnantajatoiminto (Valtion työmarkkinalaitos). Valtion työnantajatoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) valtion työnantajapolitiikkaa;

2) valtiotyönantajan edunvalvontaa neuvotteluviranomaisena tulo- ja työmarkkinapolitiikassa sekä työelämään liittyvässä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa;

3) valtion henkilöstön palvelussuhteen ehtoja sekä neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän perusteita sekä näistä aiheutuvia kustannuksia;

4) valtion työnantajaviestinnän edistämistä;

5) valtion työnantajatoiminnan tiedonhallintaa;

6) valtion eläke-etuuksia siltä osin, kuin ne ovat työmarkkinapolitiikkaa.

8 §
Kunta- ja aluehallinto-osasto

Kunta- ja aluehallinto-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntien itsehallinnon kehittämistä;

2) kuntien hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä;

4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa ja ennakointia sekä kuntatalousohjelmaa;

5) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja arviointia;

8) kuntien henkilöstön palvelussuhdeturvaa;

9) Kunnallista työmarkkinalaitosta ja Kuntien takauskeskusta;

10) kunnallisen eläkejärjestelmän valvontaa ja rahoitusta.

10 §
Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto (JulkICT)

Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon tietohallinnon yleistä kehittämistä sekä ohjausta;

2) julkisen hallinnon yhteisen tiedon, palveluiden ja tietoteknisten järjestelmien yhteentoimivuuden kehittämistä;

3) valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen ohjausta;

4) turvallisuusverkkotoiminnan sekä turvallisuusverkon palvelutuotannon ohjausta ja valvontaa;

5) julkisen hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin ja hallinnon tukipalvelujen ja niiden tuotannon ohjausta;

6) Väestörekisterikeskuksen, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ja Valtiokonttorin Digitalisaation tuki -toimialan tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;

7) julkisen hallinnon tietohallinnon ja edellä mainittujen palvelujen ja palvelutuotannon varautumisen, valmiuden ja turvallisuuden yleistä ohjausta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2017.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2017

Valtiovarainministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Salla Kalsi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.