306/2017

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kaupparekisterilakiin (129/1979) uusi 20 a–20 c ja 24 a §, seuraavasti:

20 a §

Rekisteriviranomaisen on pyrittävä varmistamaan, että tieto tai asiakirja merkitään rekisteriin viimeistään 21 päivän kuluessa siitä, kun rekisteriviranomaiselle on toimitettu kaikki rekisterimerkinnän tekemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat.

20 b §

Tässä laissa tarkoitetaan julkistamisdirektiivillä niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 48 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/101/EY sekä sivuliikedirektiivillä julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisten, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä annettua yhdennettätoista neuvoston direktiiviä 89/666/ETY.

Rekisteriviranomaisen on huolehdittava siitä, että julkistamisdirektiivin 2 artiklassa ja 3 d artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä sivuliikedirektiivin 2 artiklan 1 kohdassa ja 5 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot julkaistaan julkistamisdirektiivin 4 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän välityksellä.

20 c §

Rekisteriviranomaisen  on  viipymättä ilmoitettava asianosaisille Euroopan unionin jäsenvaltioiden rekistereille, kun rajat ylittävän sulautumisen tuloksena muodostettava yhtiö rekisteröidään Suomessa. Ilmoitus tehdään rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän välityksellä.

24 a §

Rekisteriviranomaisen on poistettava sivuliike rekisteristä, kun rekisteriviranomaiselle on saapunut sivuliikedirektiivin 5 a artiklan 1 ja 2 kohdan mukainen tieto siitä, että Suomessa sivuliikkeen rekisteröinyt ulkomainen elinkeinonharjoittaja on purettu tai muusta syystä poistettu rekisteristä sen rekisteröintivaltiossa.

Ennen kuin 1 momentissa tarkoitettu päätös sivuliikkeen poistamisesta rekisteristä tehdään, rekisteriviranomaisen on varattava sivuliikkeelle 21 vuorokautta aikaa lausua rekisteristä poistamisen edellytyksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1päivänä kesäkuuta 2017.

Jos ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike on merkitty kaupparekisteriin ennen tämän lain voimaantuloa, Patentti- ja rekisterihallituksella on oikeus 20 b §:ssä tarkoitetun rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän välityksellä tai suoraan Suomessa sivuliikkeen rekisteröineen yhtiön rekisteröintivaltion rekisteriviranomaiselta saadun tiedon perusteella päivittää kaupparekisterissä olevat tiedot elinkeinonharjoittajan rekisterinumerosta, oikeudellisesta muodosta ja sen rekisterin nimestä, johon sivuliikkeen perustava elinkeinonharjoittaja on kotimaassaan merkitty.

HE 14/2017
TaVM 6/2017
EV 38/2017
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/17/EU (32012L0017), EUVL N:o L 156, 16.6.2012, s. 1

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2017

Tasavallan Presidentti
Sauli Niinistö

Työministeri
Jari Lindström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.