286/2017

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 37 §:n ja liitteen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (403/2008) liite, sekä

lisätään asetuksen 37 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

37 §
Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittajat

Sellaisen aluksen, joka on kolmansien maiden välisessä liikenteessä ja jolla ei ole suunniteltua matkaa Suomeen ennen nostolaitteiden tarkastusten määräaikojen umpeutumista, nostolaitteiden määräaikaistarkastuksen voi 1 momentissa säädetystä poiketen tehdä satamavaltion hyväksymä nostolaitetarkastaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko Mattila

Hallitussihteeri
Tuula Andersin

Liite

TARKASTUKSET LAITERYHMITTÄIN
Käyttöönottotarkastus Määräaikaistarkastus Nostolaitteiden perusteelliset tarkastukset
Ajoneuvonosturi Asiantuntijayhteisö* Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö
Autonostinjonka nostokorkeus on yli 0,5 m ja jota käytettäessä työskennellään nostolaitteen varassa olevan kuorman alla Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija
Henkilönostin Asiantuntija* Asiantuntija Asiantuntija
Asennusta vaativa henkilönostin Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija
Kuormausnosturi Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija
Kuormausnosturijonka kuorma-momentti on yli 25 tonnimetriä ja jonka valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi muuhun kuin pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö
Nosturi ja niiden radatyli 500 kg nostava Asiantuntija Asiantuntija Asiantuntija
Henkilönostoon tarkoitettu rakennushissi Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö
Torninosturi Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö Asiantuntijayhteisö
Alusten nostolaitteet Asiantuntijayhteisö Asiantuntija Asiantuntija

* = 33 § 1 mom. tarkoittamien merkittävien muutostöiden jälkeen

Tässä liitteessä tarkoitetaan:

1) nosturilla konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjujen tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Nosturina pidetään myös sellaista nostolaitetta, jossa kuorman heiluntaa rajoitetaan nosturin mukana siirtyvillä laitteilla;

2) torninosturilla nosturia, jossa kantavana rakenteena on torni ja sen yläosassa ulokepuomi, joka on kiinnitetty köysillä tai tangoilla tornin yläosaan taikka tornin huipun kautta kulkevilla köysillä tornin juureen;

3) kuormausnosturilla kuorma-autoon, muuhun ajoneuvoon, perävaunuun tai työkoneeseen asennettua nosturia, joka on tarkoitettu pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen;

4) ajoneuvonosturilla pyörillä tai telaketjuilla varustettua nosturia, jota voidaan oman voimakoneensa avulla tai ajoneuvoon liitettynä vapaasti siirtää paikasta toiseen;

5) henkilönostimella konekäyttöistä, kiinteästi asennettua taikka ajoneuvon tai siirrettävän alustan päälle rakennettua laitetta, joka on tarkoitettu henkilöiden nostamiseen laitteen työtasolta tehtävää työtä varten;

6) autonostimella konekäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu auton tai muun ajoneuvon nostamiseen tai kallistamiseen huoltoa, voitelua, korjausta tai muuta ajoneuvon alla tehtävää työtä varten;

7) rakennushissillä sellaista rakennus- tai vastaavassa työssä käytettävää tilapäisesti pystytettyä nostolaitetta, jossa on johteilla tai muilla kiinteillä laitteilla ohjatulla liikeradalla liikkuva kori ja joka on tarkoitettu kuljettamaan kahden tai useamman tason välillä henkilöitä tai tavaraa suurimman sallitun kuorman rajoissa;

8) aluksen nostolaitteella konekäyttöistä nostolaitetta.

Edellä tarkoitetuilla nostolaitteilla tarkoitetaan myös muita vastaavia nostolaitteita, jotka rakenteeltaan ja käyttöominaisuuksiltaan vastaavat niitä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.