276/2017

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain (986/2011), jäljempänä porotalouden rakennetukilaki, 3 §:ssä tarkoitettuihin tukijärjestelmiin.

2 §
Euroopan unionin lainsäädännön soveltaminen

Yksinomaan porotaloutta koskevan tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimi täyttää porojen ja porotuotteiden tuotantoon ja kaupan pitämiseen Suomessa myönnettävien kansallisten tukien sallimisesta annetun Euroopan komission päätöksen K(2016) 1752, ehdot.

Muuta luontaiselinkeinoa kuin porotaloutta koskevan tuen ja tutkimusrahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimi täyttää tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 ehdot.

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimi täyttää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 ja sen hyväksymistä tai muuttamista koskevan komission päätöksen ehdot.

Porotalouden rakennetukilain 87 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohdassa tarkoitetun erityisen etuuden myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimi täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalousalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 1408/2013 ehdot.

Porotalouden rakennetukilain 87 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun erityisen etuuden myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimi täyttää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetun komission asetuksen (EU) N:o 717/2014 ehdot.

3 §
Valtiontukilainsäädännön rajoitukset tuen myöntämiselle

Tukea ei saa myöntää sellaiselle vaikeuksissa olevalle yritykselle, jota tarkoitetaan suuntaviivoista valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen annetussa komission tiedonannossa (2014/C 249/01).

Tukea ei saa myöntää eikä myönnettyä tukea maksaa, jos tuen tai sen maksun hakija ei ole noudattanut eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta annetun lain (300/2001) 1 §:ssä tarkoitettua tuen takaisinperintäpäätöstä.

2 luku

Tuettavaa toimenpidettä koskevat yleiset edellytykset

4 §
Tuen hakeminen

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea (aloitustuki), elinkeinonharjoittajan investointitukea (investointituki), asunnonrakentamistukea ja paliskunnan investointitukea saa hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

1) 16 päivästä tammikuuta 15 päivään huhtikuuta;

2) 16 päivästä huhtikuuta 15 päivään kesäkuuta;

3) 16 päivästä kesäkuuta 15 päivään syyskuuta;

4) 16 päivästä syyskuuta 15 päivään tammikuuta.

Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua tukea saa hakea vuosittain seuraavasti:

1) paliskunnan aitojen kunnossapitotukea viimeistään15 päivänä tammikuuta;

2) tutkimusrahoitusta viimeistään 31 päivänä maaliskuuta;

3) erityistä etuutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta.

Porotalouden rakennetukilain 50 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusten raja, jonka ylittyessä on pyydettävä mainitussa lainkohdassa tarkoitettu lausunto, on 200 000 euroa.

5 §
Liiketoimintasuunnitelma

Aloitustuen sekä tuen, johon sisältyy lainamuotoista tukea, myöntämisen edellytyksenä on, että hakija esittää liiketoimintasuunnitelman.

Liiketoimintasuunnitelmassa on esitettävä ainakin:

1) tuen hakijan ikä, ammattitaito ja vakinainen asuinpaikka;

2) kuvaus porotaloustilan tai luontaiselinkeinotilan (tila) toiminnasta ja elinkeinon harjoittamisesta sekä arvio toiminnan riskeistä;

3) tilan hallintaa ja rakennetta koskevat tiedot, tuen hakijan paliskunta, toiminnan työllistävyys, tilan tuotannollinen varallisuus ja sen soveltuminen tuettavaan toimintaan, porojen ja muiden tuotantoeläinten eläinmäärät ja tuotosmäärät sekä luontaiselinkeinoon liittyvää elinkeinotoimintaa koskevat tiedot;

4) tiedot tilan toiminnan kehittämisestä ja kehittämisen tavoitteista sekä päätuotteiden markkinointimahdollisuuksista;

5) koko tilan maksuvalmiussuunnitelma, jossa poro- ja luontaiselinkeinojen tulojen lisäksi on eriteltävä myös hakijan tulot muusta kuin poro- ja luontaiselinkeinoista sekä selvitys tarpeellisine laskelmineen hakijan ja hänen puolisonsa vuosittaisista kokonaistuloista;

6) tiedot muista toimenpiteen toteuttamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä vaikutuksista tilan tuotanto-olosuhteisiin työympäristön, luonnonvarojen kestävän käytön tai eläinten hyvinvoinnin kannalta.

Edellä 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen laskelmien tarkastelukauden tulee koskea hakemusvuotta edeltävää vuotta, hakemusvuotta ja vähintään viittä hakemusvuotta seuraavaa tilikautta. Laskelman laatijan on esitettävä käytettyjen ennusteiden perusteet ja lähdeaineisto. Hakijalle avustuksena myönnettävä porotalouden rakennetukilain ja ennen sen voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön perusteella myönnetty aloitus- ja investointituki on otettava maksuvalmiussuunnitelmassa huomioon niinä vuosina, joina avustukset maksetaan.

Liiketoimintasuunnitelman toteutumista koskevassa selvityksessä on esitettävä, miten suunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat toteutuneet, sekä tarvittaessa syyt, jotka ovat vaikuttaneet siihen, etteivät toimenpiteet ole toteutuneet suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

6 §
Tuettavien toimenpiteiden valintaperusteet

Aloitustuella tuettavia toimenpiteitä valittaessa noudatetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun ohjelman mukaisia valintaperusteita. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain (27/2014) 11 §:ssä tarkoitettuna hallintoviranomaisena aloitustuen valintaperusteet mainitun lain 14 §:ssä tarkoitettua seurantakomiteaa kuultuaan.

Jos tuen myöntämiseen osoitetut varat eivät riitä kaikkien tuen ehdot täyttävien investointien tukemiseen, tuettavia toimenpiteitä valittaessa otetaan huomioon:

1) asuntorakentamistuessa hakijan elinkeinotoiminnan edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan sekä hakijan ja hänen perheenjäsentensä asunto-olot ja niiden tarkoituksenmukaisuus;

2) muissa kuin 1 kohdassa tarkoitetuissa investoinneissa, miten suunniteltu investointi parantaa elinkeinon tai tilan taloudellisia toimintaedellytyksiä sekä edistää työturvallisuutta, työssä jaksamista, eläinten hyvinvointia tai energiatehokkuutta;

3) tilan sijainti saamelaiskäräjistä annetussa laissa (974/1995) tarkoitetulla saamelaisten kotiseutualueella ja erityisesti kolttalain (253/1995) 2 §:ssä tarkoitetulla alueella (koltta-alue).

Perheenjäsenellä tarkoitetaan hakijan puolisoa sekä hakijan tai hänen puolisonsa rintaperillistä ja ottolasta, näiden puolisoa ja rintaperillistä sekä hakijan tai hänen puolisonsa vanhempia.

7 §
Toimenpiteen aloittaminen

Tilanpidon aloittamisesta säädetään 28 §:ssä.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu toimenpide katsotaan aloitetuksi, kun:

1) rakennettaessa tai laajennettaessa rakennusta, rakennelmaa tai rakennetta perustustyö on aloitettu valamalla tai muulla vastaavalla kestävällä tavalla tai, jos perustustyön toteuttaa urakoitsija, lopullinen urakkasopimus on allekirjoitettu;

2) peruskorjattaessa rakennusta, rakennelmaa tai rakennetta työn tekeminen on aloitettu taikka, jos työ teetetään, lopullinen sopimus on allekirjoitettu;

3) hankittaessa poroja tai poromerkki karjoineen lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu;

4) hankittaessa kone, laite tai muu käyttöomaisuuteen kuuluva esine tai oikeus, sitova tilaus on tehty tai lopullinen sopimus hankinnasta on allekirjoitettu tai, jos tilausta tai hankintasopimusta ei edellytetä, esineen tai oikeuden hankintahinta tai, jos hinta maksetaan erissä, ensimmäinen erä on maksettu;

5) rahoitettaessa tutkimusta, jonka hakija itse toteuttaa, tutkimustyö on hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti tosiasiallisesti aloitettu;

6) toteutettaessa muu kuin 1–5 kohdassa tarkoitettu toimenpide, työn tekeminen on aloitettu, hinta on maksettu tai lopullinen sopimus on tehty.

8 §
Aloitetun toimenpiteen tukeminen paliskunnan hankkeissa

Tukea aloitettuun toimenpiteeseen voidaan myöntää, jos:

1) paliskunta on velvollinen poronhoitolain (848/1990) 32 §:n mukaisesti rakentamaan suoja-aidan viljelyksen tai muun alueen suojaamiseksi, eikä porojen aiheuttamien vahinkojen estäminen ole mahdollista ilman, että aita rakennetaan välittömästi;

2) tyydyttävässä kunnossa oleva paliskunnan aita on rikkoutunut luonnonolosuhteiden tai hirvivahingon vuoksi tai muun kuin paliskunnan jäsenen toiminnan seurauksena, jos ilman aitaa poroille aiheutuisi olennaista vaaraa tai rikkoutunut aita olennaisesti haittaisi poronhoitotöitä.

Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tukihakemus tehdään heti, kun se hakemuksen perusteeksi edellytettyjen asiakirjojen ja paliskunnan päätöksentekoa koskevien sääntöjen perusteella on mahdollista.

9 §
Tuen muoto ja enimmäismäärä

Tuki myönnetään liitteessä tarkoitettujen tuen enimmäismäärien ja tukimuotojen mukaisesti, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Jos samaan tarkoitukseen on jo myönnetty tukea Euroopan unionin tai kansallisista varoista, tässä asetuksessa tarkoitettu tuki ja aikaisemmin myönnetty tuki yhteensä ei saa ylittää liitteen mukaisia tuen enimmäismääriä. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon myös hakijan muun lain kuin porotalouden rakennetukilain nojalla saama tai hakijalle kuuluva sekä muun viranomaisen tai julkisyhteisön myöntämä tuki tai etuus, joka kohdistuu samaan toimenpiteeseen kustannusten vähennyksenä, käyttöoikeutena, verovapautena tai muulla vastaavalla tavalla.

Myönnettäessä tukea kohteeseen, joka on tuhoutunut vahinkotapahtumassa, samaan kohteeseen kohdistuva vakuutuskorvaus vähennetään tuettavan investoinnin hyväksyttävästä kustannusarviosta.

10 §
Omat tuotantopanokset

Yksityisenä rahoituksena hyväksytään rakentamisinvestoinnissa oman puutavaran tai maa-aineksen käyttö ja tuen saajan tekemä työ. Oman työn arvo on 15 euroa työntekijätunnilta. Jos työ tehdään käyttäen traktoria tai muuta vastaavaa työkonetta, työn arvo on 30 euroa tunnilta henkilötyön lisäksi.

Työstä on pidettävä tuntikirjanpitoa. Puutavaran ja maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta on esitettävä asiantuntijan selvitys.

11 §
Tuettavan rakentamisen yleiset edellytykset

Tuettava rakentaminen on toteutettava kohteen käyttötarkoitukseen nähden taloudellisella tavalla. Taloudellisuutta arvioitaessa voidaan hyväksyttävien rakentamiskustannusten lisäksi ottaa huomioon tuettavan kohteen laatu ja käyttöaika sekä rakentamisesta aiheutuvat muut kustannukset. Rakentamisen hyväksyttäviin kustannuksiin ei kuitenkaan lueta sellaisia laadusta aiheutuvia kustannuksia, jotka eivät ole tavanomaisia eivätkä välttämättömiä tuen kohteena olevassa tuotantotoiminnassa. Rakentamisen hyväksyttäviin kustannuksiin voivat sisältyä myös hankkeen suunnittelusta sekä vesihuollosta ja sähköistyksestä aiheutuvat kustannukset.

Rakentamisen hyväksyttävät enimmäiskustannukset voivat olla erilaiset poronhoitoalueen eri osissa, jos rakentamisen kustannukset eroavat investoinnin kustannuksiin vaikuttavalla tavalla. Rakentamisen hyväksyttävien enimmäiskustannusten on perustuttava tuen hakuajankohdan kustannustasoon.

12 §
Rakennussuunnitelma

Rakennuksen rakentamista koskevaan investointitukihakemukseen on liitettävä suunnitelma, jossa on oltava:

1) pääpiirustukset;

2) rakennusselostus;

3) rakennusselostukseen perustuva rakennusosakohtainen kustannusarvio tai -laskelma;

4) erikoissuunnitelmat, jos niillä on merkitystä rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia arvioitaessa.

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuuden ja laajuuden on oltava asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.

13 §
Tuotanto-olosuhteita koskevat vaatimukset

Tuen kohteena olevaa tuotannonalaa koskevia ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevien Euroopan unionin tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien pakollisten vaatimusten täyttyminen voidaan todeta myös muun kuin tuen myöntäneen viranomaisen suorittaman tarkastusten tai valvonnan perusteella, tilakäynnin perusteella, paliskuntaa koskevassa tarkastuksessa saadun tiedon perusteella tai muulla vastaavalla luotettavalla tavalla.

3 luku

Elinkeinonharjoittajaa ja elinkeinoa koskevat edellytykset

14 §
Ammattitaito

Riittävänä ammattitaitona pidetään tuen kohteena olevan elinkeinotoiminnan alalta hankittua vähintään toisen asteen tutkintoa. Ammattitaito voidaan osoittaa myös oppisopimuskoulutuksella tai näyttötutkinnolla.

Aloitustukea myönnettäessä riittävänä ammattitaitona pidetään myös vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta porotaloudesta tai muusta luontaiselinkeinosta ja sen lisäksi hankittua tuen kohteena olevan elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista koulutusta, jonka laajuus vastaa vähintään 20 opintoviikkoa tai 30 opintopistettä ja josta vähintään 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä vastaava osuus on talousopintoja. Jos aloitustukea hakee kaksi tai useampi luonnollinen henkilö yhdessä, ammattitaitoa koskevan edellytyksen katsotaan täyttyvän, jos jokaisella hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus ja vähintään puolella hakijoista on edellä tarkoitettu koulutus.

Muuta kuin aloitustukea myönnettäessä riittävänä ammattitaitona pidetään myös vähintään kolmen vuoden käytännön kokemusta porotaloudesta tai muusta luontaiselinkeinosta ja sen lisäksi hankittua tuen kohteena olevan elinkeinotoiminnan harjoittamisen kannalta tarkoituksenmukaista koulutusta, jonka laajuus vastaa vähintään 10 opintoviikkoa tai 15 opintopistettä. Jos tuotantosuunta ei tuettavan toimenpiteen vuoksi muutu, riittävänä ammattitaitona pidetään vähintään kolmen vuoden työkokemusta porotaloudesta tai muusta luontaiselinkeinosta.

15 §
Luontaiselinkeinoksi katsottava maatalous

Luontaiselinkeinoksi katsotaan tilalla harjoitettava kotieläintuotanto, viljan, öljykasvien, heinän ja nurmen viljely sekä avomaan puutarhatalous ja kasvihuonetuotanto, jos sen vaatima työpanos on keskimäärin enintään 1 000 henkilötyötuntia vuodessa tai tilalla harjoitetusta maataloudesta saatava yrittäjätulo on pienempi kuin maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007) nojalla säädetty alin maatalouden yrittäjätulo. Yrittäjätuloon luetaan tällöin ainoastaan muusta maataloudesta kuin porotaloudesta saatu tulo.

16 §
Luontaiselinkeinoon liittyvät elinkeinot

Tilan elinkelpoisuutta arvioitaessa luontaiselinkeinojen lisäksi otetaan huomioon tilalla tai tilalta käsin harjoitettavat luontaiselinkeinoon liittyvät elinkeinot. Kalastuksen ja metsätalouden lisäksi tällaisina elinkeinoina pidetään:

1) käsityönä tai pienimuotoisena teollisuustuotantona tapahtuvaa luontaiselinkeinosta saatujen tuotteiden kunnostamista ja jatkojalostusta;

2) luontaiselinkeinoissa tarvittavien välineiden valmistusta ja kunnostamista;

3) matkamuistojen valmistusta;

4) matkailijoiden majoittamista ja opastusta ja muuta vastaavaa palvelutoimintaa.

Luontaiselinkeinoon liittyvään elinkeinoon voidaan rinnastaa toiminta tilalla osana palvelujen tai tuotteiden jalostus-, jakelu- tai myyntiketjua. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon luontaiselinkeinoon liittyvät elinkeinot, jotka työllistävät yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä lisäksi muita henkilöitä enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavasti.

17 §
Vähimmäis- ja enimmäistulot

Henkilön, joka omistaa vähemmän kuin 80 eloporoa tai harjoittaa yksinomaan muuta luontaiselinkeinoa kuin porotaloutta, katsotaan saavan pääasiallisen toimeentulonsa luontaiselinkeinosta, jos hänen vuotuiset tulonsa luontaiselinkeinosta ovat vähintään 8 500 euroa. Jos luontaiselinkeinoa harjoittaa yhdessä useampi henkilö yhtymänä, vähimmäistulona otetaan huomioon eniten ansaitsevan henkilön tulot.

Tukea ei myönnetä sellaiselle porotalouden tai muun luontaiselinkeinon harjoittajalle, jonka muusta kuin porotalouden rakennetukilaissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamisesta saamat viimeksi toimitetussa valtionverotuksessa todetut verotettavat ansiotulot ylittävät 40 000 euroa vuodessa tai, jos hakijana ovat aviopuolisot yhdessä, yhteensä 60 000 euroa vuodessa. Tuloissa voidaan ottaa huomioon todennettavissa olevat muutokset.

18 §
Elinkeinotoiminnan tulot

Ammattia harjoittavan tulona pidetään sitä tuloslaskelmaan perustuvaa toiminnan tulosta, joka viimeksi toimitetussa verotuksessa on katsottu henkilön asianomaisen tulolähteen tuloksi lisättynä tehdyillä poistoilla, maksetuilla koroilla ja välittömillä veroilla. Hakijan harjoittaessa luontaiselinkeinon ohella liiketoimintaa tämän toiminnan tuloksi katsotaan vastaava tuloslaskelman mukaiseen käyttökatteeseen perustuva tulos lisättynä edellä mainituilla erillä.

4 luku

Elinkeinonharjoittajan investointituki

19 §
Investointituen hyväksyttävät kustannukset

Investointitukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) luontaiselinkeinon harjoittamisessa tarvittavan tuotantorakennuksen rakentamisinvestoinnista;

2) sellaisesta vesihuoltoon tai sähköistykseen liittyvästä investoinnista, joka ei sisälly luontaiselinkeinossa tarvittavan tuotantorakennuksen rakentamiskustannuksiin sekä tieyhteyden rakentamiseen yleiseltä tieltä hakijan tilalle;

3) porojen ja maastoajoneuvojen sekä muun luontaiselinkeinon harjoittamisessa välttämättömän irtaimiston hankinnasta;

4) luontaiselinkeinoalueella tilan ulkopuolella sijaitsevan, pinta-alaltaan enintään 40 neliömetrin kokoisen työmaa-asunnon rakentamisinvestoinnista.

20 §
Investointituen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Investointitukea ei makseta kustannuksista, jotka aiheutuvat:

1) tuotanto- tai tukioikeuksien, kasvien tai muiden eläinten kuin porojen hankinnasta;

2) traktorin, pienkuormaajan tai auton hankinnasta;

3) viranomaisluvista tai toimenpiteistä, jotka tehdään Euroopan unionin voimassa olevien vaatimusten noudattamiseksi;

4) tuettavan toimenpiteen rahoituksesta;

5) arvonlisäverosta, ellei se jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi ja hakija esitä selvitystä siitä, että arvonlisäveroa ei ole mahdollista saada vähennyksenä tai palautuksena takaisin;

6) hakijan itse suorittamasta kuljetuksesta;

7) ennen tukipäätöstä syntyneistä menoista, lukuun ottamatta rakentamisinvestoinnin edellyttämää suunnitelmaa;

8) hankinnoista, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsenensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijana olevan yrityksen johtavassa asemassa olevalta henkilöltä, jollei hankinnasta ole pyydetty riittävästi tarjouksia muilta asianmukaisilta tarjoajilta.

21 §
Tilan hallinta ja poronhoitotyöt

Ilman tilan hallintaa tukea voidaan myöntää vain 19 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin.

Porotalouden rakennetukilain 15 §:n 2 momentin ehdot täyttävälle hakijalle voidaan myöntää tukea 19 §:n 3 kohdassa tarkoitettuihin investointeihin myös, jos hän omistaa vähintään 50 eloporoa ja sitoutuu tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana.

22 §
Porojen ja maastoajoneuvojen hankinta

Myönnettäessä tukea porojen hankintaan 21 §:n 2 momentissa tarkoitetulle hakijalle edellytyksenä on, että hakijan poromäärä hankinnan johdosta nousee vähintään 80 eloporoon. Tukea porojen hankintaan ei myönnetä siltä osin kuin hankinta johtaisi paliskunnan osakkaalle poronhoitolain nojalla vahvistetun suurimman sallitun poromäärän ylittymiseen. Tukikelpoinen kustannus eloporoa kohden on enintään 400 euroa.

Moottorikelkan hankintaan voidaan myöntää tukea aikaisintaan kolmen vuoden kuluttua siitä, kun hakijalle on myönnetty tukea vastaavaan tarkoitukseen, jos hakija on edellisen samaan tarkoitukseen myönnetyn tuen myöntämisestä lähtien moottorikelkkaa käyttäen tehnyt poronhoitovuosittain vähintään 45 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää. Jos työpäiviä koskeva edellytys ei täyty, hakijalle voidaan myöntää tukea aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisestä vastaavaan tarkoitukseen myönnettyä tukea koskevan päätöksen tekemisestä.

Mönkijän hankintaan voidaan myöntää tukea aikaisintaan neljän vuoden kuluttua siitä, kun hakijalle on myönnetty tukea vastaavaan tarkoitukseen, jos hakija on edellisen tuen myöntämisestä lähtien mönkijää käyttäen tehnyt poronhoitovuosittain vähintään 30 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää. Jos työpäiviä koskeva edellytys ei täyty, hakijalle voidaan myöntää tukea aikaisintaan viiden vuoden kuluttua edellisestä vastaavaan tarkoitukseen myönnettyä tukea koskevasta päätöksestä.

23 §
Myyntikunnostus

Myönnettäessä investointitukea luontaiselinkeinosta saatujen tuotteiden myyntikunnostuksessa tarpeellisen tuotantorakennuksen rakentamiseen tai koneen tai laitteen hankintaan, edellytyksenä on, että:

1) toiminnassa hyödynnetään pääosin tuen kohteena olevan tilan raaka-aineita;

2) tuotteet valmistetaan tilalta käsin myytäväksi;

3) tuote on myyntikunnostuksen jälkeen edelleen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen liitteessä I tarkoitettu tuote.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tukea ei myönnetä erillistä myyntitilaa varten.

24 §
Käytetyt koneet ja laitteet

Tukea voidaan myöntää sellaisen käytetyn koneen tai laitteen hankintaan:

1) jota ei ole tarkoituksenmukaista hankkia uutena tai korvaavaa palvelua ei ole kohtuullisin kustannuksin paikkakunnalla saatavilla;

2) joka soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunniteltuun käyttöön tai joka voidaan muuttaa aiottuun käyttötarkoitukseen sopivaksi;

3) jonka hankkiminen parantaa investoinnin kokonaistaloudellisuutta, kun otetaan huomioon hankinnan hinta sekä koneen tai laitteen käyttöikä ja käytönaikaiset kustannukset;

4) joka on hankintahinnaltaan edullisempi kuin vastaava uusi; ja

5) jonka käyttöikää on jäljellä vähintään kolme vuotta.

25 §
Hyväksyttävät kustannukset osamaksukaupassa ja leasingrahoituksessa

Investointitukea voidaan myöntää myös kustannuksiin, jotka aiheutuvat koneen tai laitteen hankinnasta osamaksurahoituksella, kuitenkin enintään omaisuuden markkina-arvoon asti. Osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 §:ssä tarkoitetulla osamaksukaupalla hankitun omaisuuden hankintameno katsotaan myös rahoitusvelan osalta tukikelpoiseksi, jos:

1) tuen saajalla on oikeudellisesti sitova osamaksukaupasta annettuun lakiin ja solmittuun rahoitussopimukseen perustuva velvollisuus maksaa jäljellä oleva rahoitusvelka rahoitusyhtiölle;

2) rahoitusyhtiö on maksanut tuen saajan puolesta rahoitusvelan myyjälle;

3) omaisuus on toimitettu tuen saajalle;

4) omaisuuden omistusoikeutta vastaavat oikeudet siirtyvät tuen saajalle siten, että tuen saaja on oikeutettu tekemään omaisuudesta poistoja sekä vähentämään arvonlisäveron, jos tuen saaja on arvonlisäverovelvollinen.

Osamaksusopimukseen liittyvät hallinto-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muut vastaavat kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

Leasingsopimukseen sovelletaan, mitä 2 §:n 2 momentissa mainitun komission asetuksen 14 artiklan 6 ja 7 kohdassa säädetään.

5 luku

Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustuki

26 §
Aloitustuen myöntämisen edellytykset

Myönnettäessä aloitustukea porotalouteen edellytyksenä on, että hakijan liiketoimintasuunnitelman mukainen poromäärä on vähintään 80 eloporoa. Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos hakijan eloporomäärä ylittää poronhoitolain nojalla vahvistetun paliskunnan suurimman sallitun osakaskohtaisen poromäärään.

Myönnettäessä aloitustukea porotalouteen ja muuhun luontaiselinkeinoon edellytyksenä on, että hakijan liiketoimintasuunnitelman mukainen vuotuinen kokonaistulo on vähintään 8 500 euroa viimeistään kolmantena kalenterivuotena toiminnan aloittamisesta.

Tilaa kohden voidaan myöntää yksi aloitustuki. Tukea ei myönnetä hakijalle, jolle jo aikaisemmin on myönnetty aloitustukea tai sitä vastaavaa tukea tilanpidon aloittamiseen tai joka on tai on ollut määräysvaltaisena osakkaana yhteisössä, jolle on myönnetty tukea tilanpidon aloittamiseen. Aloitustuki voidaan kuitenkin myöntää, jos tuen saaja on luopunut jo myönnetystä tuesta eikä tuen maksamista ole aloitettu tai lainaa nostettu.

Aloitustuen saajan on aloitettava liiketoimintasuunnitelman toteuttaminen yhdeksän kuukauden kuluessa tuen myöntämisestä.

27 §
Tilaa koskevat edellytykset

Aloitustuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakija saa hallintaansa tilan, joka käsittää rakennetun tilakokonaisuuden tai vähintään viisi hehtaaria peltoa tai yhteensä vähintään 50 hehtaaria metsämaata ja yhteismetsäosuutta.

Edellä 1 momentissa säädetyn estämättä aloitustuki voidaan myöntää luontaiselinkeinoalueella porotalouteen, jos hakija saa hallintaansa vähintään yhden hehtaarin suuruisen rakennuskelpoisen tilan.

28 §
Tilanpidon aloittaminen

Porotalouden harjoittaminen katsotaan aloitetuksi, kun hakija saa luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella hallintaansa tuen myöntämisen edellytyksenä olevan tilan ja hakijan eloporomäärä on kasvanut vähintään puolitoistakertaiseksi siitä, mikä se oli, kun hakija sai tilan hallintaansa, kuitenkin siten, että hakijan eloporomäärä on kahden vuoden kuluessa tilanpidon aloittamisesta vähintään 80.

Porotalouden ja muun luontaiselinkeinon harjoittaminen katsotaan aloitetuksi, kun hakija saa luovutuskirjan tai kirjallisen vuokrasopimuksen perusteella hallintaansa tilan, jolla harjoitettavasta luontaiselinkeinosta saatu vuotuinen kokonaistulo ylittää 5 900 euroa.

Jos tila on saatu perinnönjaossa, osituksessa tai testamentilla, aloittamisen ajankohdaksi katsotaan hetki, jona perinnönjako, ositus tai testamentti on saanut lainvoiman ja hakija on saanut hallintaansa kokonaisuuden, joka muodostaa tuen myöntämisen edellytyksenä olevan tilan.

Jos hallinta siirtyy myöhemmin kuin luovutuskirjan allekirjoituspäivänä tai hetkenä, jona perinnönjako, ositus tai testamentti sai lainvoiman, aloittamisen katsotaan tapahtuneen hallinnan siirron ajankohtana.

29 §
Aloitustuen määrä

Aloitustuen määrä on yhteensä enintään 50 000 euroa, josta avustuksen määrä on enintään 25 000 euroa ja lainaan liittyvän tuen tai varainsiirtoverolain (931/1996) 14 §:n 2 momentissa tarkoitetun verovapauden määrä yhteensä enintään 25 000 euroa.

Aloitustukena myönnetyn lainan määrä saa olla enintään 80 prosenttia tilan tai sen irtaimiston hankintahinnasta. Lainaa voidaan myöntää yhteensä enintään 100 000 euroa.

Aloitustuen enimmäismäärässä otetaan huomioon vähennyksenä saman tilan tai sen irtaimiston hankintaan myönnetty muu tuki ja koko tilan hankintaan kohdistuva 1 momentissa tarkoitetun verovapauden arvo. Tuki vähennetään ensisijaisesti lainaan liittyvästä tuesta, kuitenkin niin, että tuesta 2 000 euroa on jätettävä vähentämättä. Tämän jälkeen tuki vähennetään avustuksesta. Jos muut tuet ja etuudet yhteensä ylittävät avustuksena ja lainaan liittyvänä tukena haetun aloitustuen enimmäismäärän, tukea ei myönnetä.

6 luku

Elinkeinonharjoittajan asunnonrakentamistuki

30 §
Asunnonrakentamistuen myöntäminen

Asunnonrakentamistukea voidaan myöntää sijainniltaan, pohjaratkaisuiltaan, teknisiltä rakenteiltaan ja varusteiltaan tarkoituksenmukaisten sekä asumiskustannuksiltaan kohtuullisten asuntojen ja niihin liittyvien talousrakennusten rakentamisinvestointiin, ensisijaisesti tiloilla jo olemassa olevien asuinrakennusten peruskorjaukseen.

Tukea voidaan myöntää myös sellaiseen asumista palvelevaan vesihuoltoon ja sähköistykseen liittyvään investointiin, joka ei sisälly asuinrakennuksen rakentamiskustannuksiin sekä tieyhteyden rakentamiseen yleiseltä tieltä asuinrakennukselle.

31 §
Tuettavan asuinrakennuksen enimmäiskoko

Muun kuin peruskorjattavan asunnon huoneistoala saa olla enintään 160 neliömetriä ja kahden samassa rakennuksessa olevan asunnon huoneistoala yhteensä enintään 200 neliömetriä. Asunnon laajennuksessa huoneistoala saa erityisestä syystä olla edellä sanottua suurempi, tukea myönnetään kuitenkin enintään 180 huoneistoneliömetrille.

Peruskorjattavan asuinrakennuksen tuettava huoneistoala on enintään 250 neliömetriä. Talousrakennuksen tuettava enimmäishuoneistoala on 60 neliömetriä.

7 luku

Paliskunnan investointituki ja aitojen kunnossapitotuki

32 §
Paliskuntaa koskevat edellytykset

Paliskuntien yhdessä omistamia poroteurastamoja lukuun ottamatta tuen myöntämisen edellytyksenä on, että paliskunnassa noudatetaan hyvää poronhoitotapaa ja paliskunnan eloporomäärä ei ylitä paliskunnalle poronhoitolain nojalla vahvistettua suurinta sallittua poromäärää. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin päättää, että tuki myönnetään, jos paliskunnan eloporomäärä on enintään kolme prosenttia suurempi kuin edellä tarkoitettu suurin sallittu poromäärä ja tuen hakija esittää erityisiä syitä vahvistetun poromäärän ylittymiseen.

33 §
Suunnitelma ja sijoittamislupa

Tuen myöntämisen edellytyksenä paliskunnalle on, että hakija esittää ajan tasalla olevan paliskunnan investointisuunnitelman ja investointien hoitosuunnitelman.

Tukea voidaan myöntää aidan rakentamisinvestointiin tai kunnossapitoon vain, jos hakija esittää suunnitelman, josta ilmenevät paliskunnan alueen aidat ja niiden iät, pituudet sekä tiedot paliskunnan aitojen uudisrakentamisen, peruskorjaamisen ja vuotuisten kunnossapitotöiden tarpeesta ja töiden kiireellisyysjärjestyksestä hakuvuodelta ja seuraavilta viideltä vuodelta. Paliskunnan alueen aitoihin ei lueta valtakunnan rajalla olevia esteaitoja.

Paliskunnan aidan uudisrakentamiseen tai peruskorjaukseen myönnettävän tuen edellytyksenä on, että paliskunta esittää selvityksen alueen omistajan tai haltijan suostumuksesta taikka viranomaisen luvasta aidan sijoittamiseen.

34 §
Paliskunnan investointituen hyväksyttävät kustannukset

Paliskunnan investointitukea voidaan myöntää poronhoidossa välttämättömiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) pysyvän este-, erotus-, laidun-, merkintä-, suoja-, syöttö- tai työaidan rakentamisesta tai peruskorjauksesta;

2) paliskunnan tai paliskuntien yhdessä omistaman poroteurastamon tai sen osan peruskorjauksesta;

3) työmaa-asunnon rakentamisesta, laajentamisesta tai peruskorjauksesta;

4) erotusaidalle tai poroteurastamolle johtavan tien rakentamisesta tai peruskorjauksesta;

5) maastoajoneuvon tai porojen kuljetuksessa käytettävän kaluston hankinnasta; tukea ei kuitenkaan myönnetä auton, lentokoneen tai helikopterin taikka niiden lisälaitteiden hankintaan;

6) tietojärjestelmien ja laitteiden sekä muun vastaavan irtaimiston hankinnasta.

Tukea voidaan myöntää myös sellaiseen vesihuoltoon tai sähköistykseen liittyvään investointiin, joka ei sisälly 1 momentissa tarkoitetun investoinnin rakentamiskustannuksiin.

35 §
Aitojen kunnossapitotuen hyväksyttävät kustannukset ja tuen määrä

Paliskunnan aitojen kunnossapitotukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1) kunnossapitotöissä käytettävien rakennustarvikkeiden hankinnasta ja niiden kuljetuksesta kunnostuspaikalle;

2) maastoajoneuvon käytöstä kunnostuspaikalle kulkemisesta;

3) työkoneiden käytöstä kunnostustyössä;

4) kunnostustyötä tekevien työntekijöiden palkoista, niiden sivukuluista ja muista lakisääteisistä työnantajakuluista.

Kunnossapitotukea ei myönnetä aidan peruskorjaukseen.

Tukea voidaan myöntää paliskuntaa kohden vuosittain vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa.

8 luku

Tutkimusrahoitus

36 §
Tuen kohde ja hyväksyttävät kustannukset

Tutkimusrahoitusta voidaan myöntää porotaloutta ja luontaiselinkeinoja koskevien taloudellisten, sosiaalisten, teknisten, ympäristöllisten, hallinnollisten ja oikeudellisten kysymysten tutkimukseen ja selvittelyyn sekä kilpailu- ja koerakennustoimintaan.

Tutkimusrahoituskustannuksina voidaan hyväksyä 2 §:n 2 momentissa mainitun komission asetuksen 31 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut kustannukset.

37 §
Tutkimusneuvottelukunta

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa poro- ja luontaiselinkeinojen tutkimusneuvottelukunnan asettamisesta. Neuvottelukuntaan voidaan nimittää puheenjohtaja ja enintään kahdeksan jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajalla ja jäsenillä tulee olla neuvottelukunnan tehtävien kannalta riittävä asiantuntemus.

Neuvottelukunnan jäsenten palkkioista ja matkakustannuksista vastaa se viranomainen tai toimielin, jonka edustajana neuvottelukunnan jäsen toimii.

Neuvottelukunta antaa tarvittaessa lausunnon rahoitettavaksi haetuista tutkimus- ja selvityshankkeista.

9 luku

Erityiset etuudet

38 §
Erityisen etuuden myöntöedellytykset

Lupa porotalouden rakennetukilain 87 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetun tukikohdan sijoittamiseen voidaan myöntää, jos:

1) tukikohdan huoneistoala on enintään 40 neliömetriä;

2) varaston huoneistoala on enintään 10 neliömetriä;

3) tukikohdan tai varaston sijoittamisesta tai käyttämisestä ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa alueen ympäristölle.

39 §
Erityisen etuuden voimassaoloaika

Metsähallituksen hallinnassa olevan maan käyttöoikeutta koskeva lupa myönnetään:

1) vähintään 20 vuodeksi porotalouden rakennetukilain 87 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun toimintaan;

2) vähintään viideksi vuodeksi porotalouden rakennetukilain 87 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun toimintaan.

10 luku

Tuen maksaminen

40 §
Menon tosiasiallisuus ja lopullisuus

Tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että maksuhakemuksen perusteena oleva toimenpide on toteutettu ja siitä aiheutuva meno on lopullinen. Meno on lopullinen, jos tuen saaja ei ole saanut eikä voi saada siitä tai sen perusteella alennusta, hyvitystä tai palautusta.

Jos laina on myönnetty kiinteän omaisuuden hankintaan, aloitustukeen liittyvän lainan saa kuitenkin nostaa, jos luovutuskirjaan perustuva tuen kohteena oleva vastike maksetaan viimeistään lainan viimeistä erää nostettaessa.

41 §
Menon todennettavuus

Tuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että tuen saaja liittää maksamista koskevaan hakemukseen erittelyn toimenpiteessä aiheutuneista menoista ja toimenpiteen etenemisestä. Tukea ei makseta ennen kuin meno on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon tai muistiinpanovelvollisen verovelvollisen osalta muistiinpanoihin.

Asunnonrakentamistuen maksamisen ja lainan nostamisen edellytyksenä on, että tuen saaja esittää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän todistuksen investoinnin valmiusasteesta.

Osamaksukaupalla hankittua omaisuutta koskevan tuen maksamista haettaessa tuen saajan on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle rahoitusyhtiön kirjallinen ilmoitus osamaksusopimuksella hankittua omaisuutta koskevista maksuista hankinnan toimittajalle. Ilmoituksesta tulee ilmetä kunkin maksuerän euromäärä ja maksupäivä.

42 §
Aloitustuen avustuksen maksu

Aloitustuen avustusosuus maksetaan kahtena samansuuruisena eränä maaliskuun tai lokakuun viimeisenä päivänä (avustuksen maksupäivä).

Ensimmäinen avustuserä maksetaan tuen myöntämisen jälkeen tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavana avustuksen maksupäivänä. Jos tilanpidon aloittamista ensiksi seuraavaan avustuksen maksupäivään on lyhyempi aika kuin kaksi kuukautta, ensimmäinen avustuserä maksetaan tilanpidon aloittamista toiseksi seuraavana avustuksen maksupäivänä.

Avustuksen toisen erän maksamisen edellytyksenä on liiketoimintasuunnitelman moitteeton toteuttaminen. Aloitustuki maksetaan enintään viiden vuoden aikana tilanpidon aloittamisesta.

Porotalouden rakennetukilain 56 §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset on toimitettava viimeistään kaksi kuukautta ennen avustuksen maksupäivää.

43 §
Muun avustuksen maksu ja lainan nosto

Muun tuen kuin aloitustuen avustuksen ensimmäisen erän maksamista ja lainan ensimmäisen erän nostolupaa on haettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Jos toimenpiteen toteutusaikaa on pidennetty, ensimmäisen erän maksamista on haettava päätöksessä mainittuna aikana.

Rakentamiseen myönnetyn avustuksen viimeisen erän maksamista ja lainan viimeisen erän nostolupaa on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä.

Maksettavaksi haetun avustuksen ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia avustuksena myönnetyn tuen määrästä ja lainan ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia tuen kohteena olevan lainan kokonaismäärästä. Asunnonrakentamistuen avustusta maksetaan ja lainaa saa nostaa valmiusastetta vastaavasti.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että tuki maksetaan tai lainan saa nostaa määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos hakija esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimenpiteen toteutukseen eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun.

11 luku

Lainojen yleiset ehdot

44 §
Valtionlainan viitekorko

Valtionlainan viitekorko voi olla 6 tai 12 kuukauden euriborkorko. Viitekorkoon lisätään kahden prosenttiyksikön kiinteä osuus. Valtionlainan kokonaiskorko vaihtuu laina-aikana viitekoron vaihtelun mukaisesti.

Ehto koron vaihtumisesta 1 momentissa tarkoitetulla tavalla on mainittava tukipäätöksessä.

45 §
Valtionlainasta maksettava korko ja korkovapaus

Lainansaajan on maksettava valtionlainasta porotalouden rakennetukilain 37 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkoetuuden määrällä alennettua korkoa. Sen jälkeen, kun lainan korkoetuus on käytetty loppuun, on lainasta maksettava sen kokonaiskoron mukaista korkoa.

Rakentamiseen myönnetyt valtionlainat ovat kaksi ensimmäistä lainavuotta korottomia. Korkovapautena myönnettävä tuki lasketaan kokonaiskoron perusteella.

46 §
Valtionlainan vapaavuodet

Valtionlainan ehdoksi voidaan asettaa, ettei lyhennyksiä peritä yhden, mutta enintään kolmen vuoden ajalta, vaan lyhennykset kuitataan maksetuiksi ennen sitä eräpäivää, jona ensimmäinen lyhennys olisi muutoin tullut maksaa. Perimättä jäävä lyhennys lasketaan mukaan tukeen lainaan liittyvää kokonaistukea laskettaessa. Vapaavuosien lyhennyserät otetaan tukea laskettaessa huomioon myönnetyn kokonaislainamäärän mukaan laskettuina.

47 §
Valtionlainan myöntäminen vakuudetta ja vakuudettomuuteen sisältyvän tuen määrä

Valtionlaina voidaan myöntää osaksi ilman vakuutta, jos lainan hakijalla ei ole käytettävissään sellaista omaisuutta tai varoja, joita on mahdollista käyttää haetun lainan vakuutena. Laina voidaan kuitenkin myöntää vakuudetta vain, jos lainoitettavaan toimintaan ei liity olennaisia riskejä, toiminta on vakaata ja lainan hakijan voidaan aikaisemman toimintansa perusteella arvioida selviytyvän lainan ja sen korkojen maksamisesta. Kokonaan vakuudetta laina voidaan myöntää vain, jos siihen on erityisen painavia syitä. Irtaimiston hankintaan lainaa ei saa myöntää kokonaan vakuudetta.

Osaksi ilman vakuutta myönnettävään lainaan sisältyvän tuen määrä on 0,45 prosenttia lainan määrästä. Jos laina myönnetään kokonaan ilman vakuutta, tuen arvo on 1,0 prosenttia lainan määrästä.

48 §
Lainaan sisältyvän tuen määrä

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää enimmäismäärästä, joka laina-aikana voidaan käyttää valtionlainan korkoetuutena, lyhennysten vapaavuosina, korkovapautena ja vakuudettomuuteen liittyvänä tukena tai korkotukilainan korkotukena.

Valtionlainan korkoetuutena myönnettävän tuen enimmäismäärä on viiden prosentin enimmäiskorkoetuuden ja korkotukilainan korkotuki neljän prosentin enimmäiskorkotuen perusteella puolen vuoden korkojaksoilta laskettujen nimellisarvoisten tukierien yhteenlaskettu määrä.

Valtionlainaan liittyvä korkovapaus lasketaan kokonaiskoron perusteella noudattaen 2 momentin säännöksiä. Valtionlainan vapaavuodet lasketaan mukaan hyväksytyn kokonaislainamäärän mukaisina lyhennyksinä.

Jos lainaan sisältyvä tuki on myönnetty aloitustukena, tuki tulee maksaa enintään viiden vuoden aikana lainan tai sen ensimmäisen erän nostamisesta lukien.

49 §
Lainamuotoisen tuen tukitaso

Myönnettäessä tuki lainaan liittyvänä tukena tarkoitetaan tukitasolla valtionlainan korkoetuuden, korkovapauden, lyhennysten vapaavuosien ja vakuudettomuuden arvon sekä korkotukilainan korkotuen kokonaismäärän osuutta tuen kohteen hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukitasoa laskettaessa puolivuosittain maksettava korkoetuus, korkovapaus ja vapaavuosien lyhennykset sekä korkotukilainan korkotuki diskontataan tuen myöntämisvuoden arvoon. Diskonttauskorkona käytetään viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta annetussa komission tiedonannossa (08/C 14/02) tarkoitettua viitekorkoa.

50 §
Yhdellä kertaa maksettavat lainat ja valtion saamiset

Laina tai valtion saaminen on kokonaisuudessaan maksettava yhdessä erässä lähinnä seuraavana eräpäivänä, jos erääntymätön pääoma on enintään 850 euroa.

51 §
Lainaehtojen muuttaminen

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia lainan ehtojen muuttamisesta ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa, jos on todennäköistä, että muutoksen johdosta valtion menot lisääntyvät jäljellä olevana laina-aikana. Korkotukilainan ehtoja saa kuitenkin muuttaa sen jälkeen, kun lainaan liittyvä korkotuki on maksettu kokonaan, jos lainan vakuutena ei ole valtiontakausta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa lainaehtojen muuttamiseen on hankittava ennen kuin sen lyhennyserän tai koron suoritusvelvollisuus on tuen ehtojen mukaan syntynyt, jota muutoshakemus koskee tai, jos kysymys on takauksen kohteena olevasta lainasta, ennen kuin lykkäyksen kohteena oleva lyhennys on erääntynyt.

52 §
Luottolaitoksen kulujen korvaaminen

Luotonantajalle valtionlainojen hoitamisesta aiheutuvien kulujen korvauksen suuruus on 0,75 prosenttia maksamatta olevan lainapääoman määrästä. Korvausta haetaan Maaseutuvirastolta puolivuosittain.

53 §
Lainaan liittyvän tuen seuranta

Valtionlainaan, korkotukilainaan tai muuhun valtiontakauksen kohteena olevaan lainaan liittyvän tuen seuraamiseksi luotonantajan on toimitettava Maaseutuvirastolle ainakin seuraavat tiedot:

1) keskusrahalaitostunnus ja tukea hallinnoivan luottolaitoksen konttorin numero;

2) lainansaaja ja kuntakoodi;

3) tukipäätöksen hallinnollinen numero;

4) tukilaji ja -koodi;

5) lainan numero, myönnetyn lainan määrä, lainalaji ja laina-aika;

6) lainan myöntöpäivämäärä;

7) lainaan tai valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä yhteensä;

8) lainasta nostetun erän määrä ja noston päivämäärä;

9) korkoprosentti sekä lainan ja koron laskentatapa;

10) lyhennystapa ja lainan eräpäivät;

11) lainasta maksetut korot ja niiden maksupäivät;

12) lainasta maksetut lyhennykset ja niiden maksupäivät;

13) lainan erääntymätön pääoma;

14) korkotuesta kunakin korkojaksona kuluneen tuen määrä sekä korkotuesta käytetty osuus yhteensä;

15) valtionlainasta kuluneen tuen määrä kustakin koronmaksuvälistä erikseen sekä korkoetuudesta, lyhennysten vapaavuosina, korkovapautena ja vakuudettomuuteen liittyvänä tukena käytetty osuus yhteensä;

16) myönnettyjen maksuhelpotusten määrä vuosina.

12 luku

Valtiontakaus

54 §
Valtiontakaus

Valtiontakauksen myöntämisen edellytyksenä on, että lainaohjelman mukaiset vuotuiset lyhennysmaksut ovat kaikki yhtä suuria.

Valtiontakaukseen sisältyvä tuki ei voi ylittää tukikohteen kokonaistuen enimmäismäärää. Jos samaan tarkoitukseen valtiontakauksen lisäksi haetaan sekä lainaa että avustusta ja myönnettävä tuki ylittäisi tukikohteen kokonaistuen enimmäismäärän, valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä vähennetään ensin lainaan liittyvästä tuesta siten, että takaukseen sisältyvä tuki voi vähentää lainaan liittyvän tuen määrän enintään puoleen siitä määrästä, joka muuten voitaisiin tarkoitukseen myöntää, ja loppuosa takaukseen sisältyvän tuen määrästä vähennetään avustuksesta. Jos samaan tarkoitukseen haetaan valtiontakausta ja avustusta, vastaava vähennys tehdään avustuksen määrästä.

55 §
Valtiontakauksen kohde ja ehdot

Valtiontakaus voidaan myöntää 4 luvussa tarkoitettua tuotantorakennuksen rakentamisinvestointia tai porojen hankintaa sekä 6 luvussa tarkoitettua asunnonrakentamista varten otetulle lainalle.

Valtiontakaus myönnetään ensisijaisesti lainalle, joka käytetään toimintaan, jossa merkittävästi uusitaan tuotantomenetelmiä tai jonka avulla laajennetaan tilan tuotantotoimintaa. Toiminnassa ei saa olla merkittäviä rahoitukseen liittyviä riskejä.

Yhtä tilaa kohden saa olla valtiontakauksia voimassa enintään 100 000 euroa. Valtiontakaus voi ainoastaan erityisestä syystä olla suurempi kuin 30 prosenttia tuettavan toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Jos samaan tukikohteeseen on myönnetty tai myönnetään avustusta, avustus ja valtiontakaus yhteensä eivät saa ylittää 70 prosenttia tuen kohteena olevan toimen kokonaisrahoituksesta.

Jos tuettavan investoinnin hyväksytty kustannusarvio tai tarjous ylittää tukikelpoisten kustannusten enimmäismäärän, valtiontakaus voidaan myöntää hyväksytyt tukikelpoiset kustannukset ylittävää lainan osaa varten vain, jos takaukseen sisältyvä tuki yhdessä avustuksen ja samaan tarkoitukseen myönnettyyn lainaan liittyvän tuen kanssa ei ylitä hyväksyttyihin tukikelpoisiin enimmäiskustannuksiin perustuvaa tuen enimmäismäärää.

Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys.

56 §
Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä

Valtiontakaukseen sisältyvän tuen määrä on vähintään 0,15 prosenttia mutta enintään 5,0 prosenttia koko takauksen määrästä.

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa vuosittain etukäteen kunakin vuonna myönnettäviä valtiontakauksia varten valtiontakaukseen sisältyvän tuen määräksi katsottavan osuuden valtiontakauksen määrästä.

57 §
Valtiontakauksesta perittävät maksut ja luotonantajalle suoritettava korvaus

Valtiontakausta myönnettäessä peritään lainan saajalta luottolaitoksen välityksellä valtiolle kertamaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä, kuitenkin enintään 200 euroa. Lisäksi takauksesta peritään lainan saajalta puolivuosittain jälkikäteen maksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Takauksesta perittävät maksut on maksettava vuosittain kahdessa erässä huhtikuun ja lokakuun viimeisenä päivänä.

Luotonantajalle takausluoton hoitamisesta maksettava korvaus on 0,2 prosenttia takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä. Korvausta haetaan Maaseutuvirastolta puolivuosittain.

58 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 2017.

Vuonna 2017 edellä 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu määräaika tutkimusrahoituksen hakemiselle päättyy 31 päivänä lokakuuta.

Helsingissä 11 päivänä toukokuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Vanhempi hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

ELINKEINONHARJOITTAJAN INVESTOINTITUKI

Tukikohde Valtionlaina Lainaan liittyvän tuen määrä Avustus Tuki yhteensä
  Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Porojen hankinta
Koltta-alueella 60 20 35 55
Muulla poronhoitoalueella 60 30 - 30
Muulla poronhoitoalueella, kun 21 §:n 2 mom. edellytykset täyttyvät 60 30 201) 50
Moottorikelkat
Poronhoitoalueella - - 20 20
Poronhoitoalueella, kun 22 §:n 2 mom. edellytykset täyttyvät - - 35 35
Poronhoitoalueella, kun 21 §:n 2 mom. edellytykset täyttyvät - - 40 40
Mönkijät 
Poronhoitoalueella - - 20 20
Poronhoitoalueella, kun 22 §:n 3 mom. edellytykset täyttyvät - - 35 35
Poronhoitoalueella, kun 21 §:n 2 mom. edellytykset täyttyvät - - 40 40
Muu irtaimisto 
Koltta-alueella 50 15 40 55
Muulla poronhoitoalueella 60 20 - 20
Tuotantorakennukset
Koltta-alueella 40 10 50 60
Muulla poronhoitoalueella 60 20 - 20
Tuotannollinen tie-, vesihuolto- ja sähköistysinvestointi, joka ei sisälly rakennuksen kustannuksiin 
Koltta-alueella 50 15 40 55
Muualla 60 20 - 20
Työmaa-asunnot, luontaiselinkeinoalueella tilan ulkopuolella
Peruskorjaus ja laajentaminen 60 20 - 20
Uudisrakentaminen 60 20 20 40

1) Avustusta myönnetään vain niiden porojen hankintaan, jotka hankkimalla hakijan poromäärä nousee 80 eloporoon.

ELINKEINONHARJOITTAJAN ASUNNONRAKENTAMISTUKI 

Tukikohde Valtionlaina Lainaan liittyvän tuen määrä Avustus Tuki yhteensä
  Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Peruskorjaus ja laajennus luontais-elinkeinoalueella 60 20 20 40
Uudisrakennus luontaiselinkeinoalueella 70 30 10 40
Uudisrakennus, peruskorjaus ja laajennus muulla poronhoitoalueella 80 40 - 40

PALISKUNNAN INVESTOINTITUKI 1)

Tukikohde Valtionlaina Lainaan liittyvän tuen määrä Avustus Tuki yhteensä
  Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista Prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista
Laidun-, suoja- ja työaidat - - 70 70
Erotus-, este, merkintä- ja syöttöaidat - - 60 60
Poroteurastamon peruskorjaus, työmaa-asunnon rakentamisinvestointi, erotusaidalle tai poroteurastamolle johtava tie - - 50 50
Työmaa-asunnot - - 50 50
Maastoajoneuvo, kuljetuskalusto, tietojärjestelmät ja -laitteet sekä muu vastaava irtaimisto - - 40 40

1) Paliskuntien yhteisissä hankkeissa tuen määrä paliskuntaa kohden määräytyy paliskuntakohtaisten suurimpien sallittujen eloporolukujen mukaisessa suhteessa.

Liite: Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.